Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Čt, 12.3.2020
| Originální článek z: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi
XV. medzinárodná konferencia SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI sa bude konať 12. až 14. mája 2020 v Bratislave.
Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou národnou akreditačnou službou usporiadajú XV. medzinárodnú konferenciu SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI 12. až 14. mája 2020 v Bratislave.

Podujatie sa bude konať pod záštitou rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. pri príležitosti 80. výročia FCHPT STU.

ZAMERANIE KONFERENCIE

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní.

Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti a z univerzitných a výskumných pracovísk.

ACP 2020 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave v máji 2020.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

Súčasťou konferencie budú kurzy prebiehajúce 11. 5. 2020 s témami:

1. Multidimenzionálna a komprehensívna plynová chromatografia

Kurz je venovaný základným princípom multidimezionálnej plynovej chromatografie v spojení s hmotnostným spektrometrom. Účastníci získajú prehľad o základných modulačných technikách (flow, kryo techniky, heart cut), výber kolón, stacionárnych fáz a optimalizácia separačných podmienok a vyhodnocovaní dát. Na konkrétnych príkladoch budú demonštrované výhody a nevýhody jednotlivých modulačných techník. Súčasťou kurzu sú teoretické základy a praktickéukážky údržby a práce s technikou.

Vybrané témy
 • Multidimenzionálna a komprehensívna GC
 • Modulačné techniky
 • Výber optimálnych separačných podmienok
 • Využitie pre autentifikáciu esenciálnych olejov
 • Vyhodnocovanie a spracovanie chromatogramov
Prednášky
 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
 • Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Cvičenia a prezentácie

Praktické ukážky sa budú sa realizovať špecialistami so skúsenosťami s prezentovanou technikou pre menšie skupinky účastníkov. Účastníci si vyskúšajú vybrané modulačné techniky pri chirálnych separáciách pomocou flow GCxGC-MS, kryo GCxGC-MS a heart cut GC-GC-MS (FID) a iné.

2. Od klasickej po vysokorozlišovaciu AAS

Teoretická prednáška spojená s praktickými ukážkami meraní. Kurz je vhodný pre všetkých účastníkov konferencie, ktorí sa venujú atómovej spektrometrii a majú záujem dozvedieť sa o výhodách použitia vysokorozlišovacej AAS s kontinuálnym zdrojom žiarenia.

Vybrané témy
 • Technické rozdiely v inštrumentácii pre AAS s čiarovým a kontinuálnym zdrojom žiarenia
 • Prvková/multiprvková analýza
 • Stanovenie nekovových prvkov (molekulová spektrometria na AAS prístroji)
 • Vyhodnocovanie výsledkov meraní
 • Súčasný stav a budúcnosť...
Prednášky a praktické ukážky

Ing. František Čacho, PhD.

3. Úvod do LC-MS/MS

Kurz bude venovaný problematike spojenia kvapalinovej chromatografie s tandemovým hmotnostným spektrometrom (LC-MS/MS) pre začiatočníkov na základné oboznámenie sa s možnosťami techniky. Účastníci získajú prehľad o ionizačných technikách, módoch snímania iónov (scan, product ion scan, precursor ion scan, multiple reaction monitoring) a o aplikáciách zariadenia pre analytické účely. Súčasťou kurzu sú praktické ukážky prístrojového vybavenia.

Vybrané témy
 • Problematika spojenia kvapalinovej chromatografie a MS/MS
 • Prehľad ionizačných techník a možností analyzátora
 • Základné módy snímania iónov
 • Využitie LC-MS/MS v praxi, identifikácia a stanovenie analytov
Prednášky

doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. Ing. Agneša Szarka, PhD. špecialisti firmy Hermes LabSystems, s.r.o. konzultácie špecialistov zo Španielska

Cvičenia a demonštrácie

Praktické ukážky sa budú realizovať pri prístroji pre menšie skupinky účastníkov. Účastníci sa oboznámia so zariadením a softvérom na vyhodnocovanie nameraných dát. Na príkladoch uvedieme použitie LC-MS/MS na stanovenie toxických látok vo vzorkách potravín a environmentálnych vzorkách.

TÉMATICKÉ OBLASTI

 • kontrola kvality a bezpečnosti potravín
 • environmentálna analýza
 • klinická analýza, bioanalytické aplikácie
 • forenzná a toxikologická analýza
 • chemická analýza v priemysle a energetike
 • odber a úprava vzorky
 • vývoj analytických metód
 • chemometria a informatik

ZOZNAM PREDNÁŠATEĽOV NA ACP 2020

 • prof. RNDr. Vojtech Adam, PhD., Mendelova univerzita v Brne, ČR
 • prof. Liudmil Antonov, DrSc., Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko
 • prof. Javier Arrebola, PhD., University of Almeria, Španielsko
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Univerzita Karlova, ČR
 • Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Ing. Daniela Borošová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
 • prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR
 • Ing. Michal Kirchner, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • Ing. Daniela Mackových, CSc., Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves
 • prof. Ing. Tomáš Navrátil, PhD., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd, ČR
 • Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha, ČR
 • Mgr. Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava
 • mim. prof. doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Dr. Roman Szücs, Pfizer pharmaceuticals, Sandwich, Veľká Británia
 • prof. František Švec, DrSc., University of Berkley, California, USA
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Škola MS: Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
---

Advancing Research of Lithium-Ion Batteries Using the Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Brix, fructose, glucose, and sucrose with NIRS

Instrumentace
NIR Spektroskopie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.

Článek | Osobnosti

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

Článek | Nejbližší akce

75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023

Milé kolegyne, milí kolegovia, chemici, je mi cťou a zároveň aj radosťou vás pozvať v mene Slovenskej chemickej spoločnosti na 75. Zjazd chemikov.
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.

Článek | Osobnosti

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

Článek | Nejbližší akce

75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023

Milé kolegyne, milí kolegovia, chemici, je mi cťou a zároveň aj radosťou vás pozvať v mene Slovenskej chemickej spoločnosti na 75. Zjazd chemikov.
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.

Článek | Osobnosti

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

Článek | Nejbližší akce

75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023

Milé kolegyne, milí kolegovia, chemici, je mi cťou a zároveň aj radosťou vás pozvať v mene Slovenskej chemickej spoločnosti na 75. Zjazd chemikov.
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

Článek | Osobnosti

Vladimír Kováčik: História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied

Merania sa cvičili na prototypoch, vyvinutých v AN ZSSR. Po nameraní spektra na 8 mm film sa tento vyvolal, ustálil a po vypraní sušil zavesený na prádlovej šnúre.

Článek | Osobnosti

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

Článek | Nejbližší akce

75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023

Milé kolegyne, milí kolegovia, chemici, je mi cťou a zároveň aj radosťou vás pozvať v mene Slovenskej chemickej spoločnosti na 75. Zjazd chemikov.