ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Produkt
Video
Software
Logo of LinkedIn

Agilent IntelliQuant® pro ICP-OES

| Originální článek z: Altium/Jan Marek
IntelliQuant – nástroj pro semikvantitativní analýzu pro optické emisní spektrometry s indukčně buzeným plazmatem, který Vám umožní lépe porozumět prvkovému složení Vašich vzorků.
Video placeholder
  • Foto: Altium: Agilent IntelliQuant® pro ICP-OES
  • Video: Agilent Technologies: ICP-OES IntelliQuant Screening: Discover unknown elements in your samples before they cause trouble

Úvod

Zatímco kvantitativní prvková analýza zůstává hlavním úkolem instrumentace ICP-OES, semikvantitativní analýza poskytuje rozšířené informace, což analytikovi umožňuje dozvědět se více o vzorcích. Sběr a interpretace semikvantitativních dat může na mnoha ICP-OES spektrometrech představovat operaci stejně časově náročnou, jako je sběr plně kvantitativních dat. Uživatelé těchto typů ICP-OES tak pravděpodobně nikdy nemohou odhalit plný potenciál semikvantitativních dat.

ICP-OES Agilent 5800 a 5900 zahrnují ve svém softwaru IntelliQunat – nástroj pro semikvantitativní analýzu, který Vám umožní lépe porozumět prvkovému složení Vašich vzorků. IntelliQuant je možné využít k optimalizaci běžných kvantitativních metod nebo k získání samostatných semikvantitativních výsledků a to rychle a bez složitého nastavování.

Více informací o vzorku a snazší vývoj metod.

Co je IntelliQuant?

IntelliQuant je softwarový nástroj, který je běžnou součástí softwaru Agilent ICP Expert. Slouží pro rychlý semikvantitativní sběr dat při ICP-OES analýzách. Pro každý vzorek shromažďuje data z celého spektra od 167 – 785 nm. Pokud je využíván v průběhu kvantitativních metod, slouží tento scan spektra jako nástroj pro rychlé získání znalosti o kompletním prvkovému složení Vašich vzorků.

Část skenu celého spektra na Obrázku 1. ukazuje relativní zastoupení jednotlivých kovů v daném vzorku pomocí IntelliQuantu. Tyto informace lze dále využít v rámci vývoje metody pro volbu vhodných čar nezatížených spektrálními interferencemi, ke zvolení případných ředících faktorů, nebo ke stanovení kalibračních rozsahů pro každý prvek, či k volbě směru pozorování plazmatu.

Altium: IntelliQuant®- Obrázek 1. Část skenovaných dat v celém spektru shromážděných IntelliQuantem. Tyto informace poskytují užitečný analytický náhled na vzorek a to napomáhá při vývoji metod.Altium: IntelliQuant®- Obrázek 1. Část skenovaných dat v celém spektru shromážděných IntelliQuantem. Tyto informace poskytují užitečný analytický náhled na vzorek a to napomáhá při vývoji metod.

Automatická identifikace prvku

Pokročilé algoritmy funkce IntelliQunat po naskenování celého spektra identifikují, které prvky jsou přítomny v daném vzorku. Tento proces je plně automatický a nevyžaduje žádné zásahy uživatele. K rozlišení píku analytu od šumu a interferencí využívají tyto algoritmy databáze atomových a iontových emisních čar uložené v rámci softwaru.

Výběr nejlepších vlnových délek

Jakmile je vzorek změřen pomocí IntelliQunatu jsou pomocí symbolů hvězdiček navrženy nejvhodnější vlnové čáry ke kvantitativní analýze každého prvku přítomného ve vzorku. Hvězdičkami jsou také označeny ostatní emisní čáry daného prvku. To napomáhá k identifikovat interferencí viz. Obrázek 2. Díky schopnosti IntelliQunatu určit zda je potenciálně interferující prvek přítomen ve Vašem vzorku je volba emisních čar pro tvorbu kvantitativní metody, nebo pro reportování dat mnohem snazší.

Altium: IntelliQuant®- Obrázek 2. IntelliQuant označí nejvhodnější vlnovou čáru analytu pomocí ohodnocení jednotlivých čar prvku hvězdičkami a zeleným odfajfkováním. Zdůrazňuje také podezření na interference na vlnových délkách analytu pomocí nízkého ohodnocení hvězdičkami. Potenciální spektrální překryvy lze identifikovat najetím na červený otazník.Altium: IntelliQuant®- Obrázek 2. IntelliQuant označí nejvhodnější vlnovou čáru analytu pomocí ohodnocení jednotlivých čar prvku hvězdičkami a zeleným odfajfkováním. Zdůrazňuje také podezření na interference na vlnových délkách analytu pomocí nízkého ohodnocení hvězdičkami. Potenciální spektrální překryvy lze identifikovat najetím na červený otazník.

Výsledky semikvantitativních měření

IntelliQuant obsahuje předem vytvořené kalibrace, které mohou být používány k výpočtu semikvantitatívních koncentrací všech prvků, které jsou detekovány ve vzorku. V rámci daného instrumentu jsou připravené kalibrační řady pro všechny pozorovací módy - tedy axiální, radiální, Vertikální Dual View či Synchronní Vertikální Dual View a je zajištěno, že uživatelé mají přístup k výchozím kalibracím vhodným pro typ jejich přístroje (5800 RV, VDV; 5900 SVDV). Pro zvýšení přesnosti mohou být výchozí nebo jiné existující kalibrace aktualizovány přeměřením vlastních standardů, nebo rozšířeny doměřením většího počtu kalibračních bodů. Toto je také hlavním přínosem pro ty uživatele, kteří upřednostňují pravidelné rekalibrace jen několika prvků, oproti rekalibracím prvků všech.

Uživatelé také mohou snadno vytvářet a měřit své vlastní kalibrace pro funkci IntelliQuant. Takovéto kalibrace mohou být plně přizpůsobeny a mohou zahrnovat libovolné prvky a ty mohou být měřeny v potřebném koncentračním rozsahu.

Smart Views

Funkce Smart Views (chytré zobrazení) poskytuje uživatelům jednoduchý způsob, jak filtrovat naměřená data z IntelliQuantu tak, aby byly zobrazeny jen ty výsledky IntelliQuant, které Vás zajímají, což data zpřehledňuje a minimalizuje se tak riziko přehlédnutí důležitých výsledků v záplavě čísel, která však nejsou předmětem Vašeho zájmu. V rámci Smart Views lze definovat prahové hodnoty koncentrací, při kterých budete upozorněni barevným označením těch výsledků, které jsou ve srovnání s Vámi definovanými hodnotami abnormálně nízké nebo vysoké. Uživatelé si také mohou přesně vybrat, které výsledky chtějí mít zobrazeny, a mohou také definovat pravidla založená na koncentracích prvků, která určí, které vzorky budou zobrazeny ve výsledkové tabulce. Pokud například analytik analyzuje 500 vzorků pomocí IntelliQuantu, může pomocí Smart Views okamžitě vyfiltrovat list výsledků a zobrazit v něm pouze ty vzorky, které obsahují daný prvek v koncentraci vyšší než je námi definovaná mez.

Uživatel může kdykoliv změnit, která pravidla Smart Views jsou na výsledky použita nebo vytvořit a uložit pravidla nová a to i v průběhu měření.

Hlubší porozumění Vašemu vzorku díky IntelliQuant

IntelliQuant poskytuje důležité informace o vzorcích, které lze použít různými způsoby, v závislosti na cílech a rozsahu analýzy.

Screening vzorků

IntelliQuant dokáže během několika sekund identifikovat a vypočítat semikvantitativní koncentrace až 70 prvků v neznámých a necharakterizovaných vzorcích, což z něj dělá ideální nástroj pro rychlý screening vzorků. Zobrazením výsledků v barevně kódované periodické tabulce mohou uživatelé na první pohled vidět, které prvky jsou ve vzorku - a na jaké koncentrační úrovni (Obrázek 3.). Při výchozím nastavení jsou prvky přítomné v nízkých koncentracích zbarveny žlutě, střední koncentrace oranžově a vysoké koncentrace červeně. Nicméně, tyto prahové hodnoty koncentrací lze ve Smart Views definovat dle vlastních potřeb.

Altium: IntelliQuant®- Obrázek 3. IntelliQuant umožňuje uživatelům zobrazit obsah jejich vzorků a využívá barevné kódování detekovaných prvků na základě uživatelem definovaných prahových koncentrací.Altium: IntelliQuant®- Obrázek 3. IntelliQuant umožňuje uživatelům zobrazit obsah jejich vzorků a využívá barevné kódování detekovaných prvků na základě uživatelem definovaných prahových koncentrací.

Pomoc při identifikaci chyb v přípravě vzorků

IntelliQuant lze použít k identifikaci chyb při přípravě vzorků. Například pochybení s přídavkem správného množství kyseliny chlorovodíkové v průběhu digesce vzorku může vést k potenciálně nedostatečnému rozkladu vzorku a generování nesprávných výsledků. Takovéto chyby lze obtížně odhalit. Nicméně IntelliQuant lze nastavit tak, aby ve vzorcích označil výsledky s nízkým obsahem chlóru. Rychlou kontrolou výsledků z IntelliQuantu mohou analytici zjistit, zda je Cl přítomen a potvrdit si před reportováním výsledků, že rozklad byl proveden správně. Stejný přístup je vhodný pro většinu kyselin používaných pro trávení vzorků.

I když je IntelliQuant funkcí techniky ICP-OES, není důvod omezit jeho využití pouze na vzorky specifické pro ICP-OES. IntelliQuant může poskytnout důležité informace o vzorcích, které byly připraveny pro analýzu pomocí ICP-MS, AAS, chromatografie nebo dokonce titrace.

Kontrola kvality reagencií

Rozdíly v přípravě jednotlivých šarží činidel jsou běžnou příčinou odchylek v analytických výsledcích. S IntelliQuantem mohou uživatelé snadno a rychle porovnat složení dvou nebo více šarží právě připravených reagencií. Jakékoli rozdíly budou okamžitě zvýrazněny, což umožní řešit potenciální problémy dříve, než ovlivní kvalitu konečných výsledků. IntelliQuant přináší jednoduchý způsob, jak prověřit kvalitu činidel používaných v technice ICP-OES nebo i v rámci jiných analytických technik.

Jednoduší vývoj metod a pomoc s validací výsledků

IntelliQuant zahrnuje nástroj, který napomáhá uživatelům vyhnout se interferencím. Tento algoritmus poskytuje uživatelům pro každý detekovaný prvek podrobné informace o možných interferencích, které vlnové délky jsou ovlivněny a které vlnové délky pravděpodobně nebudou spektrálně rušeny.

Tyto informace jsou užitečné při vývoji metod, ale také můžou být užity jako účinný nástroj, který pomáhá při ověřování výsledků zavedených metod. Pokud si uživatel není jistý, zda byl výsledek jejich kvantitativní metody ovlivněn interferencí, může IntelliQuant poskytnout další informace. Identifikací pravděpodobné interference na vlnové čáře použité v metodě pro kvantitativní měření daného prvku, může IntelliQunat identifikovat prvek způsobující nežádoucí interferenci.

Uživatel se pak může rozhodnout, jakým způsobem bude interference řešit. Může se ji vyhnout volbou jiné emisní čáry, nebo pro její odstranění využít jeden z dostupných korekčních modelů - FACT (rychlé kalibračně nezávislé rozložení složeného spektra) nebo IEC (mezi-prvkovou korekci).

Identifikace chemické nekompatibility ve vzorku

Pokud jsou výsledky analýzy vzorků nižší, než jste očekávali, může to mít několik příčin a to včetně chemické nekompatibility prvků ve vzorku. IntelliQuant lze použít k odhalení situací, kdy je chemická nekompatibilita mezi prvky potenciálním problémem. Příkladem je nízký výsledek kvantitativní analýzy barya. Je možné, že vysoké hladiny síranů ve vzorku mohly způsobit vysrážení barya ještě před samotným měřením. Stanovení síry nemusí být běžnou součástí kvantitativní metody. Síra však bude identifikována a semikvatifikována pomocí IntelliQunatu. Výsledky IntelliQuantu tak mohou poskytnout veškeré potřebné informace k identifikaci problému a mohou Vás tak ochránit před reportováním nesprávných dat v závěrečné zprávě z analýzy vzorku.

Příklad analýzy

V následujícím příkladu bylo provedeno 5 replik lučavkových rozkladů vzorku půdy a následně byly analyzovány pomocí Agilent 5900 SVDV ICP-OES s IntelliQuantem. Výsledky semikvantitativní analýzy pro všechny detekované prvky ve vzorcích vykazují dobrou opakovatelnost ve všech případech, s výjimkou některých prvků ve vzorku půdy Soil 4. K filtrování důležitých hodnot byla použita funkce Smart Views. Obrázek 4 byl vytvořen pro zobrazení výsledků nejdůležitějších prvků. Výsledková tabulka poukazuje na problém s Sb a Cl ve vzorku Soil 4. Nepřítomnost Cl naznačuje, že vzorek byl nesprávně připraven/rozložen, a to spíše pomocí kyseliny dusičné než lučavky. Pomocí IntelliQuantu je možné získat tento typ informací o vzorku pouze jedním nebo dvěma kliknutími myši. IntelliQuant s funkcemi Smart Views umožňuje uživateli rychle a snadno identifikovat neobvyklé výsledky a prozkoumat je před reportováním jakýchkoli nesprávných dat.

Altium: IntelliQuant®- Obrázek 4. Pohled z analýzy IntelliQuant, která upozorňuje na některé problémy s „půdou 4“. Všimněte si nepřítomnosti Sb a Cl v tomto vzorku.Altium: IntelliQuant®- Obrázek 4. Pohled z analýzy IntelliQuant, která upozorňuje na některé problémy s „půdou 4“. Všimněte si nepřítomnosti Sb a Cl v tomto vzorku.

Altium International
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.