O cenu Karla Štulíka 2022

Po, 14.2.2022
| Originální článek z: MENDELU/Ústav chemie a biochemie
Dne 9. února 2022 probehl již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu Karla Štulíka 2022.
MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou společností chemickou a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádal pod záštitou vedoucího Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 9. února 2022 již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie: O cenu Karla Štulíka 2022.

Odbornou záštitu převzal prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž byla určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách.

První tři vítězná místa byly odměněny finanční částkou.

Vzhledem k současné situaci soutěž proběhla hybridní formou, bylo tedy možné zúčastnit se soutěže jak osobně, tak online.

Všem moc děkujeme za účast.

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

Organizační tým

 • prof. RNDr. Vojtěch Adam. Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
 • RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
 • Bc. Veronika Pavlačková

Složení komise

 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. – předseda
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
 • Ing. Radmila Řápková
 • RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
 • doc. Ing. Katarína Hroboňová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Dr. David Sýkora

Program soutěže

8:30 – 9:00 Registrace účastníků / Přihlašování do systému
9:00 – 9:20 Zahájení soutěže a představení poroty

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

9:20 – 9:40 Bc. Birgusová Eliška: Elektrochemická detekce jablečno mléčné fermentace
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2. NMgr.
9:40 – 10:00 Bc. Adam Březina: Aplikace transesterifikační derivatizační reakce pro GC-MS analýzy
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 1. NMgr.
10:00 – 10:20 Bc. Kristína Čišovská: Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínu zo škorice a potravinových výrobkov použitím extrakcie podporenej ultrazvukom
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2. NMgr.
10:20 – 10:40 Jakub Harvalík: Studium využitelnosti koloidních roztoků Au a Ag nanočástic pro povrchem zesílenou Ramanovou spektroskopii krevní plazmy
 • Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 3. Bc.
10:40 – 11:00 Bc. Kateřina Hrůzová: Nové možnosti dvourozměrné kapalinové chromatografie
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2. NMgr.
11:00 – 11:20 Zolboo Chimedregzen: Voltametrické stanovení léčiva nitrofurantoinu pomocí stříbrné pevné elektrody
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 4. Bc
11:20 – 11:40 Bc. Monika Koktavá: Analýza lipidů pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 1. NMgr.
11:40 – 12:00 Bc. Adéla Koryťáková: Vliv podkladového materiálu a přídavku komplexačního činidla na galvanickou přípravu SERS-aktivních vrstev a spektra riboflavinu
 • Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2. NMgr.
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 13:20 Bc. Magdaléna Labíková: Chirální separace biologicky aktivních aminů v kapalinové chromatografii
 • Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2. NMgr
13:20 – 13:40 Bc. Eliška Macháčová: Detekce proteinových biomarkerů pomocí lateral flow testů s foton-upkonverzními nanočásticemi
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2. NMgr.
13:40 – 14:00 Bc. Aneta Myšková: Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART
 • Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2. NMgr.
14:00 – 14:20 Bc. Andrea Orgoníková: Analýza a charakterizace lypozomů pomocí kapilární elektroforézy
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2. NMgr.
14:20 – 14:40 Bc. Lenka Pavlíková: Detekce glykovaného hemoglobinu pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 1. NMgr.
14:40 – 15:00 Bc. Michaela Pejzlová: Studium vlivu modifikace borem dopované diamantové elektrody na elektrochemické chování vybraných neurotransmiterů
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 1. NMgr.
15:00 – 15:20 Bc. Barbora Šimková: Vývoj účinnej metódy extrakcie dexpantenolu zo vzoriek opaľovacích mliek
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2. NMgr.
15:20 – 16:00 Zasedání poroty, Prezentace firmy Metrohm ČR

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

od 16:30 Vyhlášení výsledků
Raut

Kdo byl Karel Štulík?

Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. byl dlouholetý pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jedna z jejích nejvýznamnějších osobností v jejím polistopadovém období.

Prof. Štulík se narodil 13. února 1941 v Kolíně. Své mládí strávil v Kouřimi, kde oba jeho rodiče učili na základní škole. V roce 1963 absolvoval s vyznamenáním Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, specializaci Fyzikální a jaderná chemie. Vědeckou hodnost CSc. v oboru analytické chemie získal v roce 1967 na Polarografickém ústavu ČSAV a hodnost DrSc. v roce 1990 na Univerzitě Karlově v Praze.

Od roku 1967, s přerušením v letech 1968-69, byl zaměstnancem fakulty, nejprve jako vědecký pracovník, od r. 1990 jako docent analytické chemie. Profesorem analytické chemie byl jmenován v roce 1991. Od 1.3.1990 do konce února 1997 byl vedoucím katedry analytické chemie, v letech 1997-2003 byl děkanem fakulty, v letech 1992-2000 působil jako předseda Grantové agentury České republiky a od 1.9.2003 do konce února 2006 opět vedl katedru analytické chemie. V letech 1968 a 1969 působil pedagogicky na University of Strathclyde, Glasgow, v letech 1988 a 1989 jako hostující profesor na Univerzitě v Padově.

Hlavními předměty jeho odborného zájmu byla elektroanalytická chemie, vysokoúčinné separace, sensory, aplikace moderních analytických metod na složky životního prostředí, biologii a lékařství a některé obecné otázky analytické chemie.

Publikoval více než 300 vědeckých prací, většinou v mezinárodních časopisech, 5 monografií v češtině, angličtině, ruštině a čínštině (biamperometrické titrace, iontově selektivní elektrody, elektrochemická rozpouštěcí analýza, elektrochemická detekce v proudících kapalinách), skripta a učebnice analytické chemie jak pro vysokoškoláky, tak středoškoláky. Aktivně se účastnil více než 100 vědeckých setkání a přednesl více než 30 vyžádaných přednášek v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Podílel se na organizaci řady mezinárodních konferencí. Byl školitelem více než 60 diplomantů a 30 doktorandů.

Byl členem řady vědeckých rad a edičních rad několika mezinárodních časopisů v oboru analytické chemie, členem Učené společnosti ČR, zakládajícím členem Inženýrské Akademie ČR, Fellow of Royal Society of Chemistry, Velká Británie. Byl mimořádně aktivním zástupcem české chemické komunity v orgánech IUPAC, FECS a UNESCO. Obdržel řadu ocenění, jak v akademické, tak praktické sféře. Více než 20 let aktivně působil v hlavním výboru České společnosti chemické a v její odborné skupině analytické chemie.

Sponzoři soutěže

Partneři soutěže

Mendelova univerzita v Brně
 

Mohlo by Vás zajímat

Evaluation of TOC of Sulfuric Acid using Wet Oxidation TOC Analyzer

Instrumentace
TOC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie, Polovodiče

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Enhancement of Raman intensity for the detection of fentanyl

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Forenzní analýza a toxikologie

Unstained Analysis and Evaluation of Bone Quality Characteristics of Rat Femur Cross Section by AIRsight Infrared/Raman Microscopy

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie, FTIR Spektroskopie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

POUŽITÍ SPEKTRÁLNÍCHA SEPARAČNÍCH METOD K HODNOCENÍ JAKOSTI HOŘČICE BÍLÉ

Instrumentace
GC, NIR Spektroskopie, FTIR Spektroskopie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, DANI Instruments
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Různé

Soutěž o Cenu Petra Sedmery za rok 2024

Do soutěže může být přihlášena taková práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 15. března 2024.

Článek | Nejbližší akce

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 (Program)

Letošní soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 se koná dne 31. 1. 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Různé

Soutěž o Cenu Petra Sedmery za rok 2024

Do soutěže může být přihlášena taková práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 15. března 2024.

Článek | Nejbližší akce

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 (Program)

Letošní soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 se koná dne 31. 1. 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Různé

Soutěž o Cenu Petra Sedmery za rok 2024

Do soutěže může být přihlášena taková práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 15. března 2024.

Článek | Nejbližší akce

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 (Program)

Letošní soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 se koná dne 31. 1. 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Různé

Soutěž o Cenu Petra Sedmery za rok 2024

Do soutěže může být přihlášena taková práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 15. března 2024.

Článek | Nejbližší akce

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 (Program)

Letošní soutěž O cenu Karla Štulíka 2024 se koná dne 31. 1. 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.