ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
2 THETA ASE
2 THETA ASE, s.r.o. byla založena v roce 2000. Rozsah jejích činností zahrnuje obchod s laboratorními přístroji, vybavením laboratoří, referenčními materiály, nástroji a zařízením pro odběr a úpravu vzorků, atd. Firma také organizuje odborné a vzdělávací akce a zajišťuje pomoc při aplikacích mikrovlnné techniky ve výzkumu a výrobě.
Tagy
Článek
Akademie
Logo of LinkedIn

Nová kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Pá, 11.3.2022
| Originální článek z: 2 THETA
Přidejte se ke společnosti 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 a přispějte svými znalostmi do nově připravované knihy.
2 THETA: Analýza organických látek z roku 2014

2 THETA: Analýza organických látek z roku 2014

Kniha je určena především chemikům zabývajícím se analýzou v praxi, ale také studentům a pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů. Jejim cílem je poskytnout ucelený přehled o současném stavu a možnostech analytické chemie organických látek.

Společnost 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 se pouští do vydání nové, revidované a rozšířené knihy s cílem pokrýt celé spektrum nejběžnějších aktuálně dostupných technik a principů.

Kniha Organická analýza 2022

Hlavním cílem je původní kapitoly aktualizovat, doplnit o nové směry a poznatky nebo také analytickou instrumentaci dostupnou na trhu.

👉Hledáme proto nové autory a také komerční společnosti, které by svými zkušenostmi nebo nabídkou technikých řešení a analytické instrumentace naši připravovanou publikaci obohatili a doplnili.

👉Kontaktujte nás: Ing. Václav Helán ([email protected])

Pracovní verze obsahu nové publikace

 • POSTUPY A METODY ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK

 • ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ

 • PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE

 • SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE

 • KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (LC)

 • HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

 • SPOJENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH TECHNIK A HMOTNSTNÍ SPEKTROMETRIE

 • ELEKTROSEPARAČNÍ METODY

 • ELEKTROANALYTICKÉ METODY

 • SPEKTRÁLNÍ METODY

 • NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

 • ORGANICKÁ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA

 • IZOTOPY

 • MOBILNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY

 • PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD PODLE SKUPIN ANALYTŮ

 • PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD V RŮZNÝCH OBLASTECH

A další ...

Obsah publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014

1 POSTUPY A METODY ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK

1.1 Postup analýzy (Jiří G.K. Ševčík)
 • 1.1.1 Pravděpodobný svět a deterministický zákon
 • 1.1.2 Analytický úkol
  • 1.1.2.1 Zadání analytického úkolu
  • 1.1.2.2 Vzorkování a úprava vzorku 14
  • 1.1.2.3 Analytické metody 14
  • 1.1.2.4 Kalibrační metody 16
  • 1.1.2.5 Výsledek analýzy 19
1.2 Přehled metod pro analýzu organických sloučenin (Josef Čáslavský)
 • 1.2.1 Vážková analýza – gravimetrie
 • 1.2.2 Odměrná analýza – volumetrie
 • 1.2.3 Optické metody – molekulová spektrometrie
 • 1.2.4 Elektroanalytické metody
 • 1.2.5 Separační techniky
 • 1.2.6 Hmotnostní spektrometrie
 • 1.2.7 Tandemové techniky
 • 1.2.8 Nukleární magnetická rezonance

2 ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ (Martin Adam, Petra Bajerová, Karel Ventura)

2.1 Odběr vzorků vzduchu a plynů pro analýzu organických látek
 • 2.1.1 Využití difúzních denuderů pro zakoncentrování plynných organických polutantů ze vzduchu
 • 2.1.2 Extrakce tuhým sorbentem
 • 2.1.3 Extrakce plynem se zkoncentrováním na tuhém sorbentu
2.2 Vzorkování ovzduší
 • 2.2.1 Princip pasivního záchytu - difuse
 • 2.2.2 Záchyt – adsorpce
 • 2.2.3 Desorpce
 • 2.2.4 Axiální pasivní vzorkovače
 • 2.2.5 Radiální pasivní dozimetr - Radiello®
  • 2.2.5.1 Složení vzorkovače
  • 2.2.5.2 Příslušenství vzorkovače
2.3 Příprava vzorků k analýze - extrakční techniky
 • 2.3.1 Klasické extrakční techniky
  • 2.3.1.1 Extrakce kapalina-kapalina
  • 2.3.1.2 Extrakce v Soxhletově extraktoru
  • 2.3.1.3 Automatizovaná Soxhletova extrakce
  • 2.3.1.4 Extrakce tuhou fází
 • 2.3.2 Mikroextrakční techniky
  • 2.3.2.1 Mikroextrakce tuhou fází
  • 2.3.2.2 Sorpční extrakce na míchadle a sorpční extrakce v headspace prostoru
  • 2.3.2.3 Mikroextrakce tuhou fází s využitím stříkačky
  • 2.3.2.4 Mikroextrakce jednou kapkou
  • 2.3.2.5 Disperzní kapalinová mikroextrakce
  • 2.3.2.6 Mikroextrakce využívající duté vlákno
 • 2.3.3 Headspace extrakce
  • 2.3.3.1 Statistická headspace extrakce
  • 2.3.3.2 Dynamická headspace extrakce
 • 2.3.4 Extrakce založené na použití alternativních rozpouštědel
  • 2.3.4.1 Iontové kapaliny
  • 2.3.4.2 Extrakce nadkritickou tekutinou
  • 2.3.4.3 Vysokotlaká extrakce horkou vodou
 • 2.3.5 Asistované extrakce
  • 2.3.5.1 Extrakce mikrovlnným zářením
  • 2.3.5.2 Ultrazvukové extrakce
  • 2.3.5.3 Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem

3 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (Jiří G.K. Ševčík)

3.1 Principy plynové chromatografie
 • 3.1.1 Parametry elučního profilu
 • 3.1.2 Charakteristiky plynově chromatografického systému
 • 3.1.3 Charakteristiky rozdělení
 • 3.1.4 Optimalizace rozlišení
 • 3.1.5 Identifikace analytů
 • 3.1.6 Stanovení analytů
3.2 Schéma instrumentálního uspořádání GC
 • 3.2.1 Mobilní fáze
 • 3.2.2 Nástřik vzorku
 • 3.2.3 Separační systém
3.3 Měřící systém
 • 3.3.1 Signál v GC
 • 3.3.2 Zpracování signálu
 • 3.3.3 Detektory v plynové chromatografii

4 SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE (Josef Planeta)

4.1 Úvod
4.2 Nadkritický stav
 • 4.2.1 Hustota
 • 4.2.2 Difuzivita
 • 4.2.3 Viskozita
4.3 Instrumentace v SFC
 • 4.3.1 Zdroj nadkritické tekutiny
 • 4.3.2 Dávkovací zařízení
  • 4.3.2.1 Dávkování pomocí vstupního děliče
  • 4.3.2.2 Dávkování systémem timed-delay
 • 4.3.3 Termostat a kolona
  • 4.3.3.1 Náplňové kolony
  • 4.3.3.2 Kapilární kolony
 • 4.3.4 Restriktor
 • 4.3.5 Detektor
  • 4.3.5.1 Spojení SFC-MS
  • 4.3.5.2 Spojení SFC-MALDI TOF
4.4 Příklady SFC separací
4.5 Využití SFC pro měření distribučních konstant v systému scCO2 - IL
4.6 Současné trendy aplikací SFC
 • 4.6.1 Využití SFC k izolaci analytů - preparativní SFC
4.7 Závěr

5 KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (LC) (Pavel Jandera)

5.1 Princip kapalinové chromatografie
5.2 Nízko- a vysokotlaké techniky, analytická a preparativní LC
5.3 Termodynamický a kinetický aspekt chromatografie, chromatografická data
5.4 Kapalinová chromatografie v plošném uspořádání:Chromatografie na papíru a na tenkých vrstvách
5.5 Kolony v HPLC
 • 5.5.1 Tok mobilní fáze kolonou, náplně kolon pro HPLC - pórovité, povrchově pórovité, monolitické
 • 5.5.2 Stacionární fáze
5.6 Instrumentace v HPLC
 • 5.6.1 Zásobníky, úprava a čerpání mobilní fáze
 • 5.6.2 Systémy pro tvorbu gradientu mobilní fáze
 • 5.6.3 Dávkování vzorků
 • 5.6.4 Detektory pro HPLC
5.7 Chromatografické fázové systémy
 • 5.7.1 Chromatografie v systémech s obrácenými (převrácenými) fázemi
 • 5.7.2 Chromatografie v systémech s normálními fázemi
 • 5.7.3 Iontově-výměnná chromatografie, iontová chromatografie a chromatografie iontové výluky
 • 5.7.4 Chromatografie prostorové výluky
 • 5.7.5 Separace založené na tvorbě komplexů, chirální separace, bioafinitní chromatografie
5.8 Vývoj a optimalizace pracovních podmínek při HPLC
5.9 Programované a kombinované HPLC separační techniky
 • 5.9.1 Gradientová eluce
 • 5.9.2 Dvourozměrná kapalinová chromatografie
5.10 Závěr

6 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (Josef Čáslavský, Vítězslav Otruba)

6 Teoretické základy
6.2 Iontové zdroje
 • 6.2.1 Elektronová ionizace (EI)
 • 6.2.2 Chemická ionizace (CI)
 • 6.2.3 Elektrosprej
 • 6.2.4 Chemická ionizace za atmosférického tlaku
 • 6.2.5 Fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI)
 • 6.2.6 MALDI
 • 6.2.7 Indukčně vázané plazma (ICP)
6.3 Analyzátory
 • 6.3.1 Magnetický analyzátor (B)
 • 6.3.2 Elektrostatický analyzátor (ESA, E)
 • 6.3.3 Spektrometry s dvojitou fokusací
 • 6.3.4 Kvadrupól (Q)
 • 6.3.5 Sférická iontová past (3D-IT)
 • 6.3.6 Lineární iontová past (LIT)
 • 6.3.7 Průletový analyzátor (TOF)
 • 6.3.8 Iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací (FT-ICR)
 • 6.3.9 Orbitrap
6.4 Detektory
6.5 Vakuový systém
 • 6.5.1 Mechanické vývěvy
 • 6.5.2 Difuzní vývěva
6.6 Tandemová hmotnostní spektrometrie
 • 6.6.1 Tandemové hmotnostní spektrometry na bázi sektorových analyzátorů
 • 6.6.2 Trojitý kvadrupól (QQQ, QqQ)
 • 6.6.3 Tandem TOF-TOF
 • 6.6.4 Trojitý kvadrupól s lineární iontovou pastí (QqQLIT)
 • 6.6.5 Q-TOF

7 SPOJENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH TECHNIK A HMOTNSTNÍ SPEKTROMETRIE (Josef Čáslavský)

7.1 Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS)
7.2 Instrumentace pro GC/MS
 • 7.2.1 GC/MS s kvadrupólem
 • 7.2.2 GC/MS se sférickou iontovou pastí
 • 7.2.3 GC/MS s trojitým kvadrupólem
 • 7.2.4 GC/MS se sektorovými analyzátory
 • 7.2.5 GC/MS s analyzátorem doby letu
7.3 Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
7.4 Instrumentace pro LC/MS

8 ELEKTROSEPARAČNÍ METODY

8.1 Kapilární zónová elektroforéza a izotachoforéza (Ludmila Křivánková)
 • 8.1.1 Princip
 • 8.1.2 Základní pojmy
 • 8.1.3 Kapilární zónová elektroforéza
 • 8.1.4 Kapilární izotachoforéza
 • 8.1.5 Instrumentace
 • 8.1.6 Volba elektrolytových systémů
 • 8.1.7 Kombinace izotachoforézy a zónové elektroforézy
 • 8.1.8 Aplikace
8.2 Afinitní kapilární elektroforéza (Petr Kubáň)
 • 8.2.1 Úvod
 • 8.2.2 Princip ACE
 • 8.2.3 Vyhodnocení naměřených dat – Scatchardův graf
 • 8.2.4 Techniky ACE
  • 8.2.4.1 Analýza rovnovážných směsí
  • 8.2.4.2 Analýza založená na změně elektroforetických mobilit
  • 8.2.4.3 ACE s imobilizovaným ligandem
 • 8.2.5 Aplikace ACE
 • 8.2.6 Závěr
8.3 Gelová elektroforéza (Petr Kubáň)
 • 8.3.1 Úvod
 • 8.3.2 Princip GE
 • 8.3.3 Instrumentace
 • 8.3.4 Typy gelů
  • 8.3.4.1 Agarosový gel
  • 8.3.4.2 Polyakrylamidový gel (PAGE)
  • 8.3.4.3 Další typy gelů
 • 8.3.5 Separační elektrolyt
 • 8.3.6 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným (SDS-PAGE)
 • 8.3.7 Detekce
 • 8.3.8 Blotting
 • 8.3.9 Dvoudimenzionální (2D) gelová elektroforéza
 • 8.3.10 Kapilární gelová elektroforéza (CGE)
  • 8.3.10.1 DNA sekvenování pomocí kapilární gelové elektroforézy
 • 8.3.11 Závěr
8.4 Elektrokinetické chromatografické metody (Petr Česla, Jana Váňová, Jan Fischer)
 • 8.4.1 Micelární elektrokinetická chromatografie
  • 8.4.1.1 Tenzidy používané v micelární elektorkietické chromatografii
 • 8.4.2 Další elektrokinetické chromatografické techniky
 • 8.4.3 Instrumentální aspekty spojené s elektrokinetickou chromatografií
 • 8.4.4 Aplikace elektrokinetické chromatografie

9 ELEKTROANALYTICKÉ METODY (František Opekar)

9.1 Obecný úvod a rozdělení elektroanalytických metod
 • 9.1.1 Struktura mezifází kov/elektrolyt, elektrická dvojvrstva
 • 9.1.2 Vznik elektrodového potenciálu
 • 9.1.3 Elektrochemický článek
 • 9.1.4 Průchod proudu elektrochemickým článkem - kinetika elektrodových reakcí
 • 9.1.5 Transportní procesy v elektrochemickém článku
 • 9.1.6 Rozdělení elektroanalytických metod
9.2 Voltamerická analýza
 • 9.2.1 Princip metody
 • 9.2.2 Instrumentace
 • 9.2.3 Pracovní elektrody
  • 9.2.3.1 Rotující disková elektroda
  • 9.2.3.2 Mikroelektrody a jejich soubory
 • 9.2.4 Další komponenty voltametrické cely
 • 9.2.5 Varianty voltametrických měření
  • 9.2.5.1 Diferenční pulsní voltametrie
  • 9.2.5.2 Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie
9.3 Ampérometrie (Jana Skopalová)
 • 9.3.1 Ampérometrické senzory
  • 9.3.1.1 Clarkovo kyslíkové čidlo
  • 9.3.1.2 Enzymové biosenzory
  • 9.3.1.3 Tkáňové a bakteriální biosenzory
 • 9.3.2 Ampérometrické detektory
  • 9.3.2.1 Průtokové cely
  • 9.3.2.2 Pracovní elektrody pro průtoková měření
  • 9.3.2.3 Měřící techniky
  • 9.3.2.4 Použití ampérometrické detekce v průtokové analýze organických látek
9.4 Coulometria (Miroslav Čakrt)
 • 9.4.1 Princíp metódy
 • 9.4.2 Inštrumentácia
 • 9.4.3 Základy metodiky
 • 9.4.4 Modifikované techniky coulometrických analýz
 • 9.4.5 Použitie coulometrických meraní pri analýze organických látok
  • 9.4.5.1 Elementárna analýza organických látok použitím coulometrie
  • 9.4.5.2 Coulometrické titrácie

10 SPEKTRÁLNÍ METODY

10.1 UV-VIS spektrofotometrie (Renata Komendová)
 • 10.1.1 Princip metody
 • 10.1.2 Vztah mezi elektronovým spektrem a strukturou molekuly
 • 10.1.3 Kvalitativní analýza
 • 10.1.4 Kvantitativní analýza
 • 10.1.5 Instrumentace
 • 10.1.6 Příklady stanovení
  • 10.1.6.1 Kapalinová chromatografie
  • 10.1.6.2 Analýza vody
  • 10.1.6.3 Klinická analýza
  • 10.1.6.4 Využití organických činidel pro analýzu organických látek
  • 10.1.6.5 Využití organických činidel pro analýzu anorganických látek
10.2 Luminiscenční metody (Vlastimil Kubáň)
 • 10.2.1 Úvod do luminiscenčních metod
 • 10.2.2 Instrumentace
 • 10.2.3 Příklady aplikací
10.3 Infračervená spektroskopie (Martina Klučáková)
 • 10.3.1 Princip
 • 10.3.2 Jak měřit infračervená spektra
 • 10.3.3 Co lze vyčíst z infračervených spekter
 • 10.3.4 Vybrané aplikace FT-IR spektrometrie (Ján Pásztor)
  • 10.3.4.1 Ropné látky
  • 10.3.4.2 FT-IR tribodiagnostika
  • 10.3.4.3 FT-IR analýza plynů
10.4 Ramanova spektrometrie (Tomáš Pekárek)
 • 10.4.1 Teoretické základy
 • 10.4.2 Experimentální uspořádání
 • 10.4.3 Aplikace Ramanovy spektrometrie
  • 10.4.3.1 Identifikace neznámých látek
  • 10.4.3.2 Identifikace polymorfů, solvátů a solí
  • 10.4.3.3 Ramanovo mapování a zobrazování
  • 10.4.3.4 Další příklady aplikací Ramanovy spektrometrie

11 NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE (Marcela Tkadlecová, Antonín Lyčka)

11.1 Princip metody
11.2 Instrumentace
11.3 Interpretace spekter
 • 11.3.1 Příklad interpretace 1D spekter
 • 11.3.2 Příklad interpretace 2D spekter
11.4 15N NMR spektroskopie
 • 11.4.1 Způsoby měření 15N NMR spekter v roztoku
 • 11.4.2 Přístrojové vybavení pro měření 15N NMR spekter
 • 11.4.3 Standardy v 15N NMR
 • 11.4.4 Interpretace 15N NMR spekter
 • 11.4.5 Speciální kvantitativní analýza

12 MOBILNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY (Tomáš Černohorský)

12.1 Členění podle technik a vybraných aplikací
12.2 Ramnanova spektrometrie
 • 12.2.1 Nejrozšířenější aplikace mobilních Ramanových spektrometrů
  • 12.2.1.1 Bezpečnostní aplikace – detekce nebezpečných látek
  • 12.2.1.2 Mobilní detekce narkotik a jejich prekurzorů
  • 12.2.1.3 Kontrola pozitivní shody vstupních surovin ve farmac. a kosmetickém průmyslu
  • 12.2.1.4 Detekce padělků léčiv
12.3 Infračervená spektrometrie ve střední oblasti
12.4 NIR spektrometrie

13 PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD PODLE SKUPIN ANALYTŮ

13.1 Polychlorované bifenyly (PCB)
 • 13.1.1 Charakteristika PCB
 • 13.1.2 Analytická chemie PCB
  • 13.1.2.1 Konkrétní výsledky a poznatky z analýz PCB
13.2 Polybromované difenylethery (PBDE)
 • 13.2.1 Charakteristika PBDE
 • 13.2.2 Fyzikálně chemické vlastnosti PBDE
 • 13.2.3 Průmyslové využití PBDE
 • 13.2.4 Výskyt PBDE v ŽP
 • 13.2.5 Toxikologické účinky PBDE
 • 13.2.6 Analytické aspekty stanovení PBDE
  • 13.2.6.1 Přečištění vzorku (clean-up)
  • 13.2.6.2 Gelová permeační chromatografie
  • 13.2.6.3 Adsorpční chromatografie
  • 13.2.6.4 Dialýza
  • 13.2.6.5 Saponifikace
  • 13.2.6.6 Oxidativní dehydratace
  • 13.2.6.7 Frakcionace/skupinová separace sledovaných analytů
  • 13.2.6.8 Konkrétní výsledky a poznatky z analýz PBDE
13.3 Uhlovodíky C10 - C40 nebo NEL
 • 13.3.1 Principy metod
 • 13.3.2 C10 - C40 nebo NEL?
 • 13.3.3 Rozdíly
 • 13.3.4 Úskalí postupu
 • 13.3.5 Vyhodnocení
 • 13.3.6 Závěr
13.4 Molekulová spektrometrie polymerů
 • 13.4.1 Hlavní oblasti použití
  • 13.4.1.1 Identifikace polymerů
  • 13.4.1.2 Struktura, krystalinita, hustota
  • 13.4.1.3 Orientace
  • 13.4.1.4 Přísady, plniva, pigmenty
  • 13.4.1.5 Nehomogentity v polymerech
  • 13.4.1.6 Reakční monitoring a stárnutí polymerů
13.5 Methanol
 • 13.5.1 Výskyt a toxicita metanolu
 • 13.5.2 Důkazy metanolu
 • 13.5.3 Instrumentální metody stanovení metanolu
13.6 Mykotoxiny v biologickém materiálu
 • 13.6.1 Charakteristika mykotoxinů
 • 13.6.2 Charakteristika biomarkerů mykotoxinů
 • 13.6.3 Analytické stanovení mykotoxinů
 • 13.6.4 Zabezpečení kvality analytických výsledků
 • 13.6.5 Dekontaminace vybraných mykotoxinů
13.7 Léčiva a drogy ve vodách
 • 13.7.1 Výskyt humánních léčiv v pitných vodách v České republice
  • 13.7.1.1 Úvod
  • 13.7.1.2 Metodika
  • 13.7.1.3 Výsledky a diskuse
  • 13.7.1.4 Závěr
 • 13.7.2 Drogy v odpadních vodách
  • 13.7.2.1 Úvod
  • 13.7.2.2 Výběr sledovaných lokalit a látek
  • 13.7.2.3 Zpracování vzorku
  • 13.7.2.4 Odběr a analýza vzorků
  • 13.7.2.5 Průběžné výsledky projektu
  • 13.7.2.6 Příklad a způsob využití výsledků analýz odpadních vod
  • 13.7.2.7 Závěry
13.8 Analýza polyfenolů
 • 13.8.1 Úvod do oblasti polyfenolických látek
 • 13.8.2 Extrakce polyfenolů z analyzovaného materiálu
 • 13.8.3 Moderní extrakční postupy
 • 13.8.4 Úprava a přečištění extraktů polyfenolů
 • 13.8.5 Postupy v analýze polyfenolů
  • 13.8.5.1 Metody pro analýzu celkových polyfenolů
  • 13.8.5.2 Separační metody v analýze polyfenolů
  • 13.8.5.3 Přímá analýza flavonoidů hmotnostní spektrometrií s ionizací MALDI a DESI
  • 13.8.5.4 Identifikace polyfenolů pomocí nukleární magnetické rezonance a spojení LC/NMR
13.9 Syntetické vonné látky
 • 13.9.1 Charakteristika syntetických vonných látek
 • 13.9.2 Fyzikálně-chemické a environmentální vlastnosti musk sloučenin
 • 13.9.3 Musk sloučeniny ve spotřebních produktech
 • 13.9.4 Musk sloučeniny v životním prostředí
 • 13.9.5 Toxicita a metabolizace musk sloučenin
  • 13.9.6 Analytické stanovení musk sloučenin
  • 13.9.6.1 Konkrétní výsledky a poznatky z analýz musk sloučenin

14 PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD V RŮZNÝCH OBLASTECH

14.1 Kontrola životního prostředí (Vladimír Kraják, Jiří Pavlosek, Lucie Hellebrandová)
 • 14.1.1 Vody
  • 14.1.1.1 Metody analýzy organických látek ve vodách (principy, přehled)
 • 14.1.2 Ovzduší
  • 14.1.2.1 Venkovní (vnější) ovzduší (imise)
  • 14.1.2.2 Emise
  • 14.1.2.3 Ovzduší pobytových místností
  • 14.1.2.4 Pracovní ovzduší
  • 14.1.2.5 Půdní vzduch (atmogeochemický průzkum)
 • 14.1.3 Odpady a kaly
  • 14.1.4 Půda a sedimenty
14.2 Organická analýza v chemickém průmyslu (Pavel Kuráň, Pavel Janoš)
 • 14.2.1 Specifika analýzy v chemickém průmyslu
 • 14.2.2 Výroba polypropylenu
 • 14.2.3 Hodnocení vlastností petrochemických surovin a produktů pomocí NIR
  • 14.2.3.1 Hodnocení jakosti primárních benzínu
  • 14.2.3.2 Hodnocení aplikační vhodnosti vakuového destilátu z hydrokrakování
  • 14.2.3.3 Hodnocení typového složení vakuového destilátu z hydrokrakování
  • 14.2.3.4 Hodnocení strukturního složení blokových kopolymerů polypropylenu
 • 14.2.4 Výroba kaprolaktamu
 • 14.2.5 Výroba generátorového plynu zplyňováním biomasy
14.3 Klinická biochemie a toxikologie (Luděk Dohnal)
 • 14.3.1 Klinická biochemie
  • 14.3.1.1 Glukosa v krvi (v séru)
  • 14.3.1.2 Močovina v séru
  • 14.3.1.3 Kreatinin v séru
  • 14.3.1.4 Kyselina močová v séru
  • 14.3.1.5 Cholesterol celkový v séru
  • 14.3.1.6 Bilirubin celkový v séru
  • 14.3.1.7 Gamaglutamyltransferasa (GMT) v séru
  • 14.3.1.8 Alaninaminotransferasa a aspartátaminotransferasa (ALT a AST) v séru
  • 14.3.1.9 Albumin v moči (mikroalbuminurie)
  • 14.3.1.10 Celková bílkovina v séru
  • 14.3.1.11 Elektroforesa bílkovin krevního séra
  • 14.3.1.12 Brdičkova filtrátová reakce
  • 14.3.1.13 Fehlingova reakce
 • 14.3.2 Toxikologie (Štěpánka Vlčková)
  • 14.3.2.1 Toxikologická analýza
  • 14.3.2.2 Průmyslová toxikologie
14.4 Kriminalistické a celní laboratoře
 • 14.4.1 Kriminalistické a forenzní aplikace metod organické chemické analýzy (Oldřich Vyhnálek)
  • 14.4.1.1 Subjekty kriminalistické a forenzní chemie
  • 14.4.1.2 Objekty kriminalistickotechnické expertizy organických látek
  • 14.4.1.3 Separační metody
  • 14.4.1.4 Spektroskopické metody
 • 14.4.2 Stanovení organických látek v Celně technické laboratoři (Stanislav Ondroušek)
  • 14.4.2.1 Úkoly Celně technické laboratoře
  • 14.4.2.2 Používané analytické metody
2 THETA ASE
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.