Nová kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Čt, 10.3.2022
| Originální článek z: 2 THETA
Přidejte se ke společnosti 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 a přispějte svými znalostmi do nově připravované knihy.
2 THETA: Analýza organických látek z roku 2014

2 THETA: Analýza organických látek z roku 2014

Kniha je určena především chemikům zabývajícím se analýzou v praxi, ale také studentům a pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů. Jejim cílem je poskytnout ucelený přehled o současném stavu a možnostech analytické chemie organických látek.

Společnost 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 se pouští do vydání nové, revidované a rozšířené knihy s cílem pokrýt celé spektrum nejběžnějších aktuálně dostupných technik a principů.

Kniha Organická analýza 2022

Hlavním cílem je původní kapitoly aktualizovat, doplnit o nové směry a poznatky nebo také analytickou instrumentaci dostupnou na trhu.

👉Hledáme proto nové autory a také komerční společnosti, které by svými zkušenostmi nebo nabídkou technikých řešení a analytické instrumentace naši připravovanou publikaci obohatili a doplnili.

👉Kontaktujte nás: Ing. Václav Helán ([email protected])

Pracovní verze obsahu nové publikace

 • POSTUPY A METODY ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK

 • ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ

 • PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE

 • SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE

 • KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (LC)

 • HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

 • SPOJENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH TECHNIK A HMOTNSTNÍ SPEKTROMETRIE

 • ELEKTROSEPARAČNÍ METODY

 • ELEKTROANALYTICKÉ METODY

 • SPEKTRÁLNÍ METODY

 • NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

 • ORGANICKÁ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA

 • IZOTOPY

 • MOBILNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY

 • PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD PODLE SKUPIN ANALYTŮ

 • PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD V RŮZNÝCH OBLASTECH

A další ...

Obsah publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014

1 POSTUPY A METODY ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK

1.1 Postup analýzy (Jiří G.K. Ševčík)
 • 1.1.1 Pravděpodobný svět a deterministický zákon
 • 1.1.2 Analytický úkol
  • 1.1.2.1 Zadání analytického úkolu
  • 1.1.2.2 Vzorkování a úprava vzorku 14
  • 1.1.2.3 Analytické metody 14
  • 1.1.2.4 Kalibrační metody 16
  • 1.1.2.5 Výsledek analýzy 19
1.2 Přehled metod pro analýzu organických sloučenin (Josef Čáslavský)
 • 1.2.1 Vážková analýza – gravimetrie
 • 1.2.2 Odměrná analýza – volumetrie
 • 1.2.3 Optické metody – molekulová spektrometrie
 • 1.2.4 Elektroanalytické metody
 • 1.2.5 Separační techniky
 • 1.2.6 Hmotnostní spektrometrie
 • 1.2.7 Tandemové techniky
 • 1.2.8 Nukleární magnetická rezonance

2 ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ (Martin Adam, Petra Bajerová, Karel Ventura)

2.1 Odběr vzorků vzduchu a plynů pro analýzu organických látek
 • 2.1.1 Využití difúzních denuderů pro zakoncentrování plynných organických polutantů ze vzduchu
 • 2.1.2 Extrakce tuhým sorbentem
 • 2.1.3 Extrakce plynem se zkoncentrováním na tuhém sorbentu
2.2 Vzorkování ovzduší
 • 2.2.1 Princip pasivního záchytu - difuse
 • 2.2.2 Záchyt – adsorpce
 • 2.2.3 Desorpce
 • 2.2.4 Axiální pasivní vzorkovače
 • 2.2.5 Radiální pasivní dozimetr - Radiello®
  • 2.2.5.1 Složení vzorkovače
  • 2.2.5.2 Příslušenství vzorkovače
2.3 Příprava vzorků k analýze - extrakční techniky
 • 2.3.1 Klasické extrakční techniky
  • 2.3.1.1 Extrakce kapalina-kapalina
  • 2.3.1.2 Extrakce v Soxhletově extraktoru
  • 2.3.1.3 Automatizovaná Soxhletova extrakce
  • 2.3.1.4 Extrakce tuhou fází
 • 2.3.2 Mikroextrakční techniky
  • 2.3.2.1 Mikroextrakce tuhou fází
  • 2.3.2.2 Sorpční extrakce na míchadle a sorpční extrakce v headspace prostoru
  • 2.3.2.3 Mikroextrakce tuhou fází s využitím stříkačky
  • 2.3.2.4 Mikroextrakce jednou kapkou
  • 2.3.2.5 Disperzní kapalinová mikroextrakce
  • 2.3.2.6 Mikroextrakce využívající duté vlákno
 • 2.3.3 Headspace extrakce
  • 2.3.3.1 Statistická headspace extrakce
  • 2.3.3.2 Dynamická headspace extrakce
 • 2.3.4 Extrakce založené na použití alternativních rozpouštědel
  • 2.3.4.1 Iontové kapaliny
  • 2.3.4.2 Extrakce nadkritickou tekutinou
  • 2.3.4.3 Vysokotlaká extrakce horkou vodou
 • 2.3.5 Asistované extrakce
  • 2.3.5.1 Extrakce mikrovlnným zářením
  • 2.3.5.2 Ultrazvukové extrakce
  • 2.3.5.3 Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem

3 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (Jiří G.K. Ševčík)

3.1 Principy plynové chromatografie
 • 3.1.1 Parametry elučního profilu
 • 3.1.2 Charakteristiky plynově chromatografického systému
 • 3.1.3 Charakteristiky rozdělení
 • 3.1.4 Optimalizace rozlišení
 • 3.1.5 Identifikace analytů
 • 3.1.6 Stanovení analytů
3.2 Schéma instrumentálního uspořádání GC
 • 3.2.1 Mobilní fáze
 • 3.2.2 Nástřik vzorku
 • 3.2.3 Separační systém
3.3 Měřící systém
 • 3.3.1 Signál v GC
 • 3.3.2 Zpracování signálu
 • 3.3.3 Detektory v plynové chromatografii

4 SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE (Josef Planeta)

4.1 Úvod
4.2 Nadkritický stav
 • 4.2.1 Hustota
 • 4.2.2 Difuzivita
 • 4.2.3 Viskozita
4.3 Instrumentace v SFC
 • 4.3.1 Zdroj nadkritické tekutiny
 • 4.3.2 Dávkovací zařízení
  • 4.3.2.1 Dávkování pomocí vstupního děliče
  • 4.3.2.2 Dávkování systémem timed-delay
 • 4.3.3 Termostat a kolona
  • 4.3.3.1 Náplňové kolony
  • 4.3.3.2 Kapilární kolony
 • 4.3.4 Restriktor
 • 4.3.5 Detektor
  • 4.3.5.1 Spojení SFC-MS
  • 4.3.5.2 Spojení SFC-MALDI TOF
4.4 Příklady SFC separací
4.5 Využití SFC pro měření distribučních konstant v systému scCO2 - IL
4.6 Současné trendy aplikací SFC
 • 4.6.1 Využití SFC k izolaci analytů - preparativní SFC
4.7 Závěr

5 KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (LC) (Pavel Jandera)

5.1 Princip kapalinové chromatografie
5.2 Nízko- a vysokotlaké techniky, analytická a preparativní LC
5.3 Termodynamický a kinetický aspekt chromatografie, chromatografická data
5.4 Kapalinová chromatografie v plošném uspořádání:Chromatografie na papíru a na tenkých vrstvách
5.5 Kolony v HPLC
 • 5.5.1 Tok mobilní fáze kolonou, náplně kolon pro HPLC - pórovité, povrchově pórovité, monolitické
 • 5.5.2 Stacionární fáze
5.6 Instrumentace v HPLC
 • 5.6.1 Zásobníky, úprava a čerpání mobilní fáze
 • 5.6.2 Systémy pro tvorbu gradientu mobilní fáze
 • 5.6.3 Dávkování vzorků
 • 5.6.4 Detektory pro HPLC
5.7 Chromatografické fázové systémy
 • 5.7.1 Chromatografie v systémech s obrácenými (převrácenými) fázemi
 • 5.7.2 Chromatografie v systémech s normálními fázemi
 • 5.7.3 Iontově-výměnná chromatografie, iontová chromatografie a chromatografie iontové výluky
 • 5.7.4 Chromatografie prostorové výluky
 • 5.7.5 Separace založené na tvorbě komplexů, chirální separace, bioafinitní chromatografie
5.8 Vývoj a optimalizace pracovních podmínek při HPLC
5.9 Programované a kombinované HPLC separační techniky
 • 5.9.1 Gradientová eluce
 • 5.9.2 Dvourozměrná kapalinová chromatografie
5.10 Závěr

6 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (Josef Čáslavský, Vítězslav Otruba)

6 Teoretické základy
6.2 Iontové zdroje
 • 6.2.1 Elektronová ionizace (EI)
 • 6.2.2 Chemická ionizace (CI)
 • 6.2.3 Elektrosprej
 • 6.2.4 Chemická ionizace za atmosférického tlaku
 • 6.2.5 Fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI)
 • 6.2.6 MALDI
 • 6.2.7 Indukčně vázané plazma (ICP)
6.3 Analyzátory
 • 6.3.1 Magnetický analyzátor (B)
 • 6.3.2 Elektrostatický analyzátor (ESA, E)
 • 6.3.3 Spektrometry s dvojitou fokusací
 • 6.3.4 Kvadrupól (Q)
 • 6.3.5 Sférická iontová past (3D-IT)
 • 6.3.6 Lineární iontová past (LIT)
 • 6.3.7 Průletový analyzátor (TOF)
 • 6.3.8 Iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací (FT-ICR)
 • 6.3.9 Orbitrap
6.4 Detektory
6.5 Vakuový systém
 • 6.5.1 Mechanické vývěvy
 • 6.5.2 Difuzní vývěva
6.6 Tandemová hmotnostní spektrometrie
 • 6.6.1 Tandemové hmotnostní spektrometry na bázi sektorových analyzátorů
 • 6.6.2 Trojitý kvadrupól (QQQ, QqQ)
 • 6.6.3 Tandem TOF-TOF
 • 6.6.4 Trojitý kvadrupól s lineární iontovou pastí (QqQLIT)
 • 6.6.5 Q-TOF

7 SPOJENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH TECHNIK A HMOTNSTNÍ SPEKTROMETRIE (Josef Čáslavský)

7.1 Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS)
7.2 Instrumentace pro GC/MS
 • 7.2.1 GC/MS s kvadrupólem
 • 7.2.2 GC/MS se sférickou iontovou pastí
 • 7.2.3 GC/MS s trojitým kvadrupólem
 • 7.2.4 GC/MS se sektorovými analyzátory
 • 7.2.5 GC/MS s analyzátorem doby letu
7.3 Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
7.4 Instrumentace pro LC/MS

8 ELEKTROSEPARAČNÍ METODY

8.1 Kapilární zónová elektroforéza a izotachoforéza (Ludmila Křivánková)
 • 8.1.1 Princip
 • 8.1.2 Základní pojmy
 • 8.1.3 Kapilární zónová elektroforéza
 • 8.1.4 Kapilární izotachoforéza
 • 8.1.5 Instrumentace
 • 8.1.6 Volba elektrolytových systémů
 • 8.1.7 Kombinace izotachoforézy a zónové elektroforézy
 • 8.1.8 Aplikace
8.2 Afinitní kapilární elektroforéza (Petr Kubáň)
 • 8.2.1 Úvod
 • 8.2.2 Princip ACE
 • 8.2.3 Vyhodnocení naměřených dat – Scatchardův graf
 • 8.2.4 Techniky ACE
  • 8.2.4.1 Analýza rovnovážných směsí
  • 8.2.4.2 Analýza založená na změně elektroforetických mobilit
  • 8.2.4.3 ACE s imobilizovaným ligandem
 • 8.2.5 Aplikace ACE
 • 8.2.6 Závěr
8.3 Gelová elektroforéza (Petr Kubáň)
 • 8.3.1 Úvod
 • 8.3.2 Princip GE
 • 8.3.3 Instrumentace
 • 8.3.4 Typy gelů
  • 8.3.4.1 Agarosový gel
  • 8.3.4.2 Polyakrylamidový gel (PAGE)
  • 8.3.4.3 Další typy gelů
 • 8.3.5 Separační elektrolyt
 • 8.3.6 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným (SDS-PAGE)
 • 8.3.7 Detekce
 • 8.3.8 Blotting
 • 8.3.9 Dvoudimenzionální (2D) gelová elektroforéza
 • 8.3.10 Kapilární gelová elektroforéza (CGE)
  • 8.3.10.1 DNA sekvenování pomocí kapilární gelové elektroforézy
 • 8.3.11 Závěr
8.4 Elektrokinetické chromatografické metody (Petr Česla, Jana Váňová, Jan Fischer)
 • 8.4.1 Micelární elektrokinetická chromatografie
  • 8.4.1.1 Tenzidy používané v micelární elektorkietické chromatografii
 • 8.4.2 Další elektrokinetické chromatografické techniky
 • 8.4.3 Instrumentální aspekty spojené s elektrokinetickou chromatografií
 • 8.4.4 Aplikace elektrokinetické chromatografie

9 ELEKTROANALYTICKÉ METODY (František Opekar)

9.1 Obecný úvod a rozdělení elektroanalytických metod
 • 9.1.1 Struktura mezifází kov/elektrolyt, elektrická dvojvrstva
 • 9.1.2 Vznik elektrodového potenciálu
 • 9.1.3 Elektrochemický článek
 • 9.1.4 Průchod proudu elektrochemickým článkem - kinetika elektrodových reakcí
 • 9.1.5 Transportní procesy v elektrochemickém článku
 • 9.1.6 Rozdělení elektroanalytických metod
9.2 Voltamerická analýza
 • 9.2.1 Princip metody
 • 9.2.2 Instrumentace
 • 9.2.3 Pracovní elektrody
  • 9.2.3.1 Rotující disková elektroda
  • 9.2.3.2 Mikroelektrody a jejich soubory
 • 9.2.4 Další komponenty voltametrické cely
 • 9.2.5 Varianty voltametrických měření
  • 9.2.5.1 Diferenční pulsní voltametrie
  • 9.2.5.2 Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie
9.3 Ampérometrie (Jana Skopalová)
 • 9.3.1 Ampérometrické senzory
  • 9.3.1.1 Clarkovo kyslíkové čidlo
  • 9.3.1.2 Enzymové biosenzory
  • 9.3.1.3 Tkáňové a bakteriální biosenzory
 • 9.3.2 Ampérometrické detektory
  • 9.3.2.1 Průtokové cely
  • 9.3.2.2 Pracovní elektrody pro průtoková měření
  • 9.3.2.3 Měřící techniky
  • 9.3.2.4 Použití ampérometrické detekce v průtokové analýze organických látek
9.4 Coulometria (Miroslav Čakrt)
 • 9.4.1 Princíp metódy
 • 9.4.2 Inštrumentácia
 • 9.4.3 Základy metodiky
 • 9.4.4 Modifikované techniky coulometrických analýz
 • 9.4.5 Použitie coulometrických meraní pri analýze organických látok
  • 9.4.5.1 Elementárna analýza organických látok použitím coulometrie
  • 9.4.5.2 Coulometrické titrácie

10 SPEKTRÁLNÍ METODY

10.1 UV-VIS spektrofotometrie (Renata Komendová)
 • 10.1.1 Princip metody
 • 10.1.2 Vztah mezi elektronovým spektrem a strukturou molekuly
 • 10.1.3 Kvalitativní analýza
 • 10.1.4 Kvantitativní analýza
 • 10.1.5 Instrumentace
 • 10.1.6 Příklady stanovení
  • 10.1.6.1 Kapalinová chromatografie
  • 10.1.6.2 Analýza vody
  • 10.1.6.3 Klinická analýza
  • 10.1.6.4 Využití organických činidel pro analýzu organických látek
  • 10.1.6.5 Využití organických činidel pro analýzu anorganických látek
10.2 Luminiscenční metody (Vlastimil Kubáň)
 • 10.2.1 Úvod do luminiscenčních metod
 • 10.2.2 Instrumentace
 • 10.2.3 Příklady aplikací
10.3 Infračervená spektroskopie (Martina Klučáková)
 • 10.3.1 Princip
 • 10.3.2 Jak měřit infračervená spektra
 • 10.3.3 Co lze vyčíst z infračervených spekter
 • 10.3.4 Vybrané aplikace FT-IR spektrometrie (Ján Pásztor)
  • 10.3.4.1 Ropné látky
  • 10.3.4.2 FT-IR tribodiagnostika
  • 10.3.4.3 FT-IR analýza plynů
10.4 Ramanova spektrometrie (Tomáš Pekárek)
 • 10.4.1 Teoretické základy
 • 10.4.2 Experimentální uspořádání
 • 10.4.3 Aplikace Ramanovy spektrometrie
  • 10.4.3.1 Identifikace neznámých látek
  • 10.4.3.2 Identifikace polymorfů, solvátů a solí
  • 10.4.3.3 Ramanovo mapování a zobrazování
  • 10.4.3.4 Další příklady aplikací Ramanovy spektrometrie

11 NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE (Marcela Tkadlecová, Antonín Lyčka)

11.1 Princip metody
11.2 Instrumentace
11.3 Interpretace spekter
 • 11.3.1 Příklad interpretace 1D spekter
 • 11.3.2 Příklad interpretace 2D spekter
11.4 15N NMR spektroskopie
 • 11.4.1 Způsoby měření 15N NMR spekter v roztoku
 • 11.4.2 Přístrojové vybavení pro měření 15N NMR spekter
 • 11.4.3 Standardy v 15N NMR
 • 11.4.4 Interpretace 15N NMR spekter
 • 11.4.5 Speciální kvantitativní analýza

12 MOBILNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY (Tomáš Černohorský)

12.1 Členění podle technik a vybraných aplikací
12.2 Ramnanova spektrometrie
 • 12.2.1 Nejrozšířenější aplikace mobilních Ramanových spektrometrů
  • 12.2.1.1 Bezpečnostní aplikace – detekce nebezpečných látek
  • 12.2.1.2 Mobilní detekce narkotik a jejich prekurzorů
  • 12.2.1.3 Kontrola pozitivní shody vstupních surovin ve farmac. a kosmetickém průmyslu
  • 12.2.1.4 Detekce padělků léčiv
12.3 Infračervená spektrometrie ve střední oblasti
12.4 NIR spektrometrie

13 PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD PODLE SKUPIN ANALYTŮ

13.1 Polychlorované bifenyly (PCB)
 • 13.1.1 Charakteristika PCB
 • 13.1.2 Analytická chemie PCB
  • 13.1.2.1 Konkrétní výsledky a poznatky z analýz PCB
13.2 Polybromované difenylethery (PBDE)
 • 13.2.1 Charakteristika PBDE
 • 13.2.2 Fyzikálně chemické vlastnosti PBDE
 • 13.2.3 Průmyslové využití PBDE
 • 13.2.4 Výskyt PBDE v ŽP
 • 13.2.5 Toxikologické účinky PBDE
 • 13.2.6 Analytické aspekty stanovení PBDE
  • 13.2.6.1 Přečištění vzorku (clean-up)
  • 13.2.6.2 Gelová permeační chromatografie
  • 13.2.6.3 Adsorpční chromatografie
  • 13.2.6.4 Dialýza
  • 13.2.6.5 Saponifikace
  • 13.2.6.6 Oxidativní dehydratace
  • 13.2.6.7 Frakcionace/skupinová separace sledovaných analytů
  • 13.2.6.8 Konkrétní výsledky a poznatky z analýz PBDE
13.3 Uhlovodíky C10 - C40 nebo NEL
 • 13.3.1 Principy metod
 • 13.3.2 C10 - C40 nebo NEL?
 • 13.3.3 Rozdíly
 • 13.3.4 Úskalí postupu
 • 13.3.5 Vyhodnocení
 • 13.3.6 Závěr
13.4 Molekulová spektrometrie polymerů
 • 13.4.1 Hlavní oblasti použití
  • 13.4.1.1 Identifikace polymerů
  • 13.4.1.2 Struktura, krystalinita, hustota
  • 13.4.1.3 Orientace
  • 13.4.1.4 Přísady, plniva, pigmenty
  • 13.4.1.5 Nehomogentity v polymerech
  • 13.4.1.6 Reakční monitoring a stárnutí polymerů
13.5 Methanol
 • 13.5.1 Výskyt a toxicita metanolu
 • 13.5.2 Důkazy metanolu
 • 13.5.3 Instrumentální metody stanovení metanolu
13.6 Mykotoxiny v biologickém materiálu
 • 13.6.1 Charakteristika mykotoxinů
 • 13.6.2 Charakteristika biomarkerů mykotoxinů
 • 13.6.3 Analytické stanovení mykotoxinů
 • 13.6.4 Zabezpečení kvality analytických výsledků
 • 13.6.5 Dekontaminace vybraných mykotoxinů
13.7 Léčiva a drogy ve vodách
 • 13.7.1 Výskyt humánních léčiv v pitných vodách v České republice
  • 13.7.1.1 Úvod
  • 13.7.1.2 Metodika
  • 13.7.1.3 Výsledky a diskuse
  • 13.7.1.4 Závěr
 • 13.7.2 Drogy v odpadních vodách
  • 13.7.2.1 Úvod
  • 13.7.2.2 Výběr sledovaných lokalit a látek
  • 13.7.2.3 Zpracování vzorku
  • 13.7.2.4 Odběr a analýza vzorků
  • 13.7.2.5 Průběžné výsledky projektu
  • 13.7.2.6 Příklad a způsob využití výsledků analýz odpadních vod
  • 13.7.2.7 Závěry
13.8 Analýza polyfenolů
 • 13.8.1 Úvod do oblasti polyfenolických látek
 • 13.8.2 Extrakce polyfenolů z analyzovaného materiálu
 • 13.8.3 Moderní extrakční postupy
 • 13.8.4 Úprava a přečištění extraktů polyfenolů
 • 13.8.5 Postupy v analýze polyfenolů
  • 13.8.5.1 Metody pro analýzu celkových polyfenolů
  • 13.8.5.2 Separační metody v analýze polyfenolů
  • 13.8.5.3 Přímá analýza flavonoidů hmotnostní spektrometrií s ionizací MALDI a DESI
  • 13.8.5.4 Identifikace polyfenolů pomocí nukleární magnetické rezonance a spojení LC/NMR
13.9 Syntetické vonné látky
 • 13.9.1 Charakteristika syntetických vonných látek
 • 13.9.2 Fyzikálně-chemické a environmentální vlastnosti musk sloučenin
 • 13.9.3 Musk sloučeniny ve spotřebních produktech
 • 13.9.4 Musk sloučeniny v životním prostředí
 • 13.9.5 Toxicita a metabolizace musk sloučenin
  • 13.9.6 Analytické stanovení musk sloučenin
  • 13.9.6.1 Konkrétní výsledky a poznatky z analýz musk sloučenin

14 PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD V RŮZNÝCH OBLASTECH

14.1 Kontrola životního prostředí (Vladimír Kraják, Jiří Pavlosek, Lucie Hellebrandová)
 • 14.1.1 Vody
  • 14.1.1.1 Metody analýzy organických látek ve vodách (principy, přehled)
 • 14.1.2 Ovzduší
  • 14.1.2.1 Venkovní (vnější) ovzduší (imise)
  • 14.1.2.2 Emise
  • 14.1.2.3 Ovzduší pobytových místností
  • 14.1.2.4 Pracovní ovzduší
  • 14.1.2.5 Půdní vzduch (atmogeochemický průzkum)
 • 14.1.3 Odpady a kaly
  • 14.1.4 Půda a sedimenty
14.2 Organická analýza v chemickém průmyslu (Pavel Kuráň, Pavel Janoš)
 • 14.2.1 Specifika analýzy v chemickém průmyslu
 • 14.2.2 Výroba polypropylenu
 • 14.2.3 Hodnocení vlastností petrochemických surovin a produktů pomocí NIR
  • 14.2.3.1 Hodnocení jakosti primárních benzínu
  • 14.2.3.2 Hodnocení aplikační vhodnosti vakuového destilátu z hydrokrakování
  • 14.2.3.3 Hodnocení typového složení vakuového destilátu z hydrokrakování
  • 14.2.3.4 Hodnocení strukturního složení blokových kopolymerů polypropylenu
 • 14.2.4 Výroba kaprolaktamu
 • 14.2.5 Výroba generátorového plynu zplyňováním biomasy
14.3 Klinická biochemie a toxikologie (Luděk Dohnal)
 • 14.3.1 Klinická biochemie
  • 14.3.1.1 Glukosa v krvi (v séru)
  • 14.3.1.2 Močovina v séru
  • 14.3.1.3 Kreatinin v séru
  • 14.3.1.4 Kyselina močová v séru
  • 14.3.1.5 Cholesterol celkový v séru
  • 14.3.1.6 Bilirubin celkový v séru
  • 14.3.1.7 Gamaglutamyltransferasa (GMT) v séru
  • 14.3.1.8 Alaninaminotransferasa a aspartátaminotransferasa (ALT a AST) v séru
  • 14.3.1.9 Albumin v moči (mikroalbuminurie)
  • 14.3.1.10 Celková bílkovina v séru
  • 14.3.1.11 Elektroforesa bílkovin krevního séra
  • 14.3.1.12 Brdičkova filtrátová reakce
  • 14.3.1.13 Fehlingova reakce
 • 14.3.2 Toxikologie (Štěpánka Vlčková)
  • 14.3.2.1 Toxikologická analýza
  • 14.3.2.2 Průmyslová toxikologie
14.4 Kriminalistické a celní laboratoře
 • 14.4.1 Kriminalistické a forenzní aplikace metod organické chemické analýzy (Oldřich Vyhnálek)
  • 14.4.1.1 Subjekty kriminalistické a forenzní chemie
  • 14.4.1.2 Objekty kriminalistickotechnické expertizy organických látek
  • 14.4.1.3 Separační metody
  • 14.4.1.4 Spektroskopické metody
 • 14.4.2 Stanovení organických látek v Celně technické laboratoři (Stanislav Ondroušek)
  • 14.4.2.1 Úkoly Celně technické laboratoře
  • 14.4.2.2 Používané analytické metody
2 THETA ASE
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Škola MS: Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
---

Advancing Research of Lithium-Ion Batteries Using the Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Brix, fructose, glucose, and sucrose with NIRS

Instrumentace
NIR Spektroskopie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Produkt

Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

V říjnu 2022 přichází nové vydání obsahující co nejširší přehled metod organické analýzy včetně nejnovějších poznatků, od teoretických základů, přes instrumentaci k aplikacím a příkladům použití v praxi.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Produkt

Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

V říjnu 2022 přichází nové vydání obsahující co nejširší přehled metod organické analýzy včetně nejnovějších poznatků, od teoretických základů, přes instrumentaci k aplikacím a příkladům použití v praxi.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Produkt

Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

V říjnu 2022 přichází nové vydání obsahující co nejširší přehled metod organické analýzy včetně nejnovějších poznatků, od teoretických základů, přes instrumentaci k aplikacím a příkladům použití v praxi.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Produkt

Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

V říjnu 2022 přichází nové vydání obsahující co nejširší přehled metod organické analýzy včetně nejnovějších poznatků, od teoretických základů, přes instrumentaci k aplikacím a příkladům použití v praxi.