ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
LABOREXPO
Největší český veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky pořádaný každé 2 roky. Najdete zde vše od zkumavek až po špičkové mikroskopy!
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Odborné workshopy LABOREXPO 2022 (Živě + On-line Stream)

Po, 16.5.2022
| Originální článek z: LABOREXPO
Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude 22 odborných a produktových prezentací, které představí aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LABOREXPO: Odborné workshopy LABOREXPO 2022 (Živě + On-line Stream)

LABOREXPO: Odborné workshopy LABOREXPO 2022 (Živě + On-line Stream)

👉 **Záznamy všech přednášek včetně většiny přednášek v PDF.**👈

Přednášky si můžete vyslechnout živě v Konferenčním sále 1 přímo na veletrhu a diskutovat tak osobně Vaše dotazy a požadavky.

Níže naleznete kompletní program a také detailní abstrakty přednášek.

Čeká na Vás:
 • Odborná diskuse
 • Přednášející a jejich kolegové a specialisté
 • Občerstvení
 • Networking

Veškeré přednášky budou také paralelně živě streamované 👉on-line přímo na této stránce👈 a následně dostupné také ze záznamu.

Výstaviště PVA EXPO PRAHA: Konferenční sál 1

Odborný program 1. 6. 2022

10:00 – 10:30 Průmyslová preparativní chromatografie

Analytické chromatografické metody zaznamenaly za posledních 40 let obrovský rozvoj, a ten ani dnes zdaleka nekončí. Naproti tomu preparativní chromatografie stále zůstává v očích chemiků jen jako nástroj k izolaci produktů z reakčních směsí získaných v úvodních stádiích výzkumu a vývoje a v průmyslové praxi se hodí maximálně na izolaci nečistot. Cílem každého organického chemika je optimalizovat postup tak, aby se izolace produktu obešla bez chromatografie.

Poněkud odlišný přístup k preparativní chromatografii mají chemici zabývající se přírodními látkami, protože mají jenom velmi omezené možnosti ovlivnit složení výchozího materiálu. Pro ně představuje preparativní chromatografie často jedinou možnost, jak žádaný produkt efektivně z dané směsi izolovat. Využití preparativní chromatografie ve výrobě řady léčiv přírodního původu bude demonstrováno na příkladech z praxe, jako jsou výroba cyclosporinu, paclitaxelu, tacrolimu a některých dalších.

10:30 – 10:50 Nedestruktivní stanovení obsahu kyslíku a dalších plynů nejen ve farma produktech

 • Přednášející: Ing. David Petráš (Pragolab)

Většina stávajících analytických přístupů pro stanovení obsahu kyslíku a dalších plynů (oxid uhličitý, dusík, vodní pára) v plynné fázi farmaceutických výrobků se neobejde bez nevratné destrukce, a tedy i znehodnocení příslušného výrobku. To je problém zejména při kontinuální kontrole ve výrobě. Velmi dobré řešení nabízí nedestruktivní diodová laserová absorpční spektroskopie (TDLAS), která navíc umožňuje oproti jiným technikám dosáhnout na významně nízké detekční limity (řádově ppb). Výjimkou není ani možnost stanovení tlaku. V dnešní době TDLAS nachází uplatnění nejen ve farma výrobě, ale také v potravinářském či nápojovém průmyslu.

10:50 – 11:10 Multiplexní zobrazování pro kompletní fenotypizaci tkání s Leica CELL DIVE

 • Přednášející: Mgr. Jakub Karas (Pragolab)

Multiplexní imunohistochemie posune Váš výzkum o další krok dál. Přímo před očima se Vám zobrazí distribuce buněk v cílové tkáni přesně dle vašich požadavků. Stačí jen zadat parametry do finální analýzy a k výslednému snímku se přidají úhledně uspořádaná data

11:10 – 11:30 Kontrola vstupních surovin ve farmaceutickém průmyslu

Kontrola vstupních surovin je první nezbytně nutná chemická analýza. Potřebujete potvrdit identitu vstupní látky a někdy i verifikovat její chemickou kvalitu. Tyto procedury jsou mnohdy náročné na obsluhu, dobu analýzy a především na vzorkování. K tomu si přidejte velké množství vstupních surovin (základní rozpouštědla pro chromatografii typu methanol či acetonitril, anebo plniva následně použitá v lékové formě). Nedalo by se to dělat snadno a efektivně?

Dalo! Stačí k tomu použít ruční nebo přenosné Ramanovy spektrometry. Více o konkrétních metodách a pracovních postupech v QC vstupních surovin se dozvíte na této přednášce.

Program: Série workshopů z oblasti nejen analytické chemie Laborexpo 2022

11:40 – 12:00 Příprava vzorků pomocí automatu Freestyle ve forenzních a toxikologických analýzách

 • Přednášející: RNDr. Jindřiška Dolinová, Ph.D. (HPST)

Již více než dvacet let se zabývá německý výrobce laboratorních přístrojů LCTech GmbH vývojem, výrobou a prodejem přístrojů pro automatizaci přípravy vzorků před analýzou organických analytů chromatografickými metodami.

FREESTYLE paří mezi nejuniverzálnější automaty pro přípravu vzorků na trhu a dokáže automatizovat několik různých i vzájemně provázaných technik pro přípravu vzorků. Jednou z těchto technik je i obousměrná extrakce na pevnou fázi (SPE), která je používána při zpracování biologických vzorků ve forenzních a toxikologických analýzách. Obousměrná extrakce zahrnuje nasátí vzorku od spodní části extrakčního lože v SPE kolonce směrem nahoru a následné protlačení vzorku sorpčním ložem v protisměru směrem shora dolů. Tato technika zajistí důslednou interakci analytů se sorbentem a snižuje množství rozpouštědla potřebného pro extrakci analytů z SPE kolonky. Automat FREESTYLE nabízí technické uspořádání bez možnosti kros-kontaminace vzorků. Vzorky lze po extrakci následně sbírat do laboratorního skla pro jejich následné použití pro další analýzy.

Tato extrakční technika obousměrné SPE je užívána pro viskózní biologické vzorky jako je např. krev, moč, mozková tkáň při analýzách léčiv nebo zakázaných látek při dopingových kontrolách.

12:00 – 12:20 Kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro robustní analýzu biomolekul: Agilent 1290 Infinity II Bio a 6545XT QTOF

 • Přednášející: Ing. Jan Kovář (HPST)
 • Přednášející: Ing. Jitka Zrostlíková, PhD. (HPST)

Výzkum, vývoj a kontrola kvality léčiv na bázi biomolekul (tzv. bioléčiva) vyžaduje charakterizaci biomolekul pomocí kapalinové chromatografie s klasickými detektory nebo ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

Biomolekuly přitom vyžadují jiný přístup k HPLC a MS analýze než klasické malé molekuly. Pro charakterizaci např. proteinů nebo monoklonálních protilátek je třeba provést řadu testů od stanovení intaktní hmoty přes analýzu nábojových stavů, agregace, mapování peptidů až po analýzu glykanů. Výše zmíněné postupy metody mohou vyžadovat specifické podmínky separace a detekce a stanovení může být náchylné na kvalitu použité instrumentace.

Agilent proto vyvinul instrumentaci dedikovanou pro analýzu biomolekul. Pro separaci lze volit mezi Agilent 1260 Infinity II Bio-Inert HPLC s tlakovým limitem 600 bar nebo 1290 Infinity II Bio UHPLC s tlakovým limitem 1300 bar. Oba tyto systémy nabízejí vysokou inertnost povrchů, odolnost silným pufrům a rozsahu pH a jsou tak využitelné nejen pro biomolekuly ale také pro polární malé molekuly například fosfáty nebo organické kyseliny.

QTOF 6545 XT AdvanceBio je potom hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a přesnou hmotou dedikovaný pro analýzu biomolekul. Díky speciální konstrukci disponuje výbornou transmisí velkých molekul a vynikajícím rozlišením isoforem proteinů. Spolu se SW BioConfirm nabízí kompletní workflow pro charakterizaci proteinů a monoklonálních protilátek.

12:20 – 12:40 Včasné odhalení toxicity 5-fluorouracilu při léčbě rakoviny a nový hmotnostní detektor typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050

Fluoropyrimidiny (5-fluorouracil nebo kapecitabin) jsou protinádorová léčiva používaná v téměř 60% chemoterapeutické léčby. Je dobře známo, že v případě pacientova nedostatku dihydropirimidindehydrogenázy (DPD) může takové léčivo způsobit těžkou nebo letální toxicitu. Evropská léková agentura proto doporučuje stanovení koncentrace uracilu jako vodítko pro dávkování fluoropyrimidinů. Shimadzu ve spolupráci se svými odborníky navrhlo unikátní metodu LC-MS/MS, která se vyhýbá složitým postupům přípravy vzorku pomocí extrakce kapalina-kapalina nebo pevná fáze. Na základě vysoké poptávky po vysokokapacitních a robustních analýzách specialisté ze Shimadzu vytvořili metodu, kde je extrakce prováděna programovatelným robotem manipulujícím s kapalinami přímo ve spojení se systémem LC-MS/MS.

Shimadzu neustává ve vývoji nových technologických unikátů a jedním z nich bude v tomto roce také LCMS-2050.

Tento hmotnostní detektor typu jednoduchý kvadrupól bude globálně uveden na slavném ASMS dne 1. 6. 2022.

Nechte se překvapit technologickými novinkami, které detektor svým uživatelům přináší.

Program: Série workshopů z oblasti nejen analytické chemie Laborexpo 2022

12:50 – 13:10 Srovnání analyzátorů velikosti a koncentrace (nano)částic a molekul

 • Přednášející: Ing. Michal Dudák, Ph.D (ANAMET)

Nanočástice nacházejí uplatnění v různých odvětvích lidské činnosti i vývoji nových léků. Jejich šíření v přírodě a chování v lidském organizmu není přitom dobře prozkoumané. Z hlediska prevence jejich nekontrolované výroby a uvolňování do životního prostředí Evropská unie definovala pojem nanomateriál na základě rozměru a poměrného množství částic menších alespoň v jednom rozměru než 100 nm.

V přednášce bude uvedeno srovnání přístrojů pro analýzu velikosti a koncentrace částic v kapalných vzorcích, které dokáží provést analýzu za jednotky či menší desítky minut, což je řádově rychlejší než při standardní analýze elektronovými mikroskopy. Srovnání bude zahrnovat tři zcela unikátní techniky: víceúhlový dynamický rozptyl světla (Malvern Panalytical, přístroj Zetasizer Ultra Red label), techniku optického sledování trajektorií nanočástic (Malvern Panalytical NanoSight NS300) a nízkoprůtočný cytometr (NanoFCM, přístroj Flow NanoAnalyzer).

Mezi hlavní oblasti uplatnění těchto přístrojů patří oblasti cíleného doručování léčiv, nanomedicíny, vakcín, virů a jim podobných částic, lipidových a mimobuněčných váčků a obecně organických i anorganických nanomateriálů a biomolekul.

13:10 – 13:30 Kompaktní FTIR a Ramanovy spektrometry: Plnohodnotné řešení pro každou laboratoř

Přednáška bude zaměřena na ukázku nových technologií implementovaných do menších kompaktních FTIR a Ramanových spektrometrů. Díky těmto technologiím a inovacím jsou v dnešní době malé přístroje z hlediska spektrální kvality plně srovnatelné s přístroji laboratorními, a proto jsou vhodné pro uplatnění v prakticky každé laboratoři, kde je potřeba FTIR a Ramanovu spektrometrii využít.

Kromě toho, že tyto přístroje šetří místo, jsou obvykle i ekonomickým řešením a jsou plně dostatečné pro naprostou většinu aplikací, pokud jde o kontrolu kvality, průmyslové využití, reverzní inženýrství, nebo základní výzkum a vývoj. Součástí přednášky bude také praktická ukázka přístrojů.

13:30 – 13:50 Příprava vzorků pro rentgenovou a infračervenou analýzu

V praxi se setkáváme s potřebou přípravy vzorků před jejich samotnou analýzou, přičemž metoda a kvalita této přípravy má přímý vliv na přesnost měření.

Naše firma nabízí široké portfolio přístrojů, které mohou pomoci i Vaší laboratoři pro efektivní a rychlou přípravu vzorků. V prezentaci představíme přístroje firem MTI, Specac a XRF Scientific, které disponují mlýnky, lisy, tavičkami a dalším vybavením, které si poradí se vzorkem jakéhokoliv charakteru.

13:50 – 14:10 Optimalizace a digitalizace laboratorního procesu

 • Přednášející: Bc. Pavel Kurka, Ing. Jakub Voleman (CNS)

Realizace logistického pohybu laboratorních požadavků (žádanek), materiálů a výsledků v laboratořích. Komplexní řešení, které zahrnuje řadu modulů, přičemž nezasahuje do laboratorního systému (LIS) jako takového a slouží pouze jako zprostředkovatel dat (middleware). Možnost rozšíření o další aplikace jako jsou PrintServer (řešení centrálního tisku a distribuce výsledků), Yoda (systém pro přípravu fakturačních dat), LabData (webový portál umožňující e-výsledky on-line, e-žádanka) a další specifická rozhraní pro oblast zdravotnictví.

Řešení a aplikované procesy jsou použitelné jak ve zdravotnických laboratořích, tak v laboratořích environmentálního a průmyslového charakteru (v rámci specifických úprav dle konkrétní laboratoře).

Program: Série workshopů z oblasti nejen analytické chemie Laborexpo 2022

Odborný program 2. 6. 2022

10:00 – 10:30 Polarografie aneb Kam dospěl světový objev po 100 letech

10 . února 2022 uplynulo přesně 100 let od objevu polarografie, techniky, která přilákala pozornost celého vědeckého a technického světa k malému Československu a několik let později přivedla prvního Čechoslováka, akademika Jaroslava Heyrovského, do elitního klubu nositelů Nobelovy ceny. Většina vynálezů po sto letech zastará či je zapomenuta, překonána. Polarografie dokazuje, že tomu tak vždy být nemusí. Díky nadaným žákům a pokračovatelům akademika Heyrovského, polarografie a od ní odvozené techniky dodnes nachází uplatnění v každodenním životě.

10:30 – 10:50 Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) - an analytical challenge!

PFAS are a large group of chemicals consisting of several hundred different structures. Over the last decades, they have been extensively used for various applications. However, because of their persistent and bio accumulative nature, these substances are also present everywhere in the environment, and through various routes can end up in our food, causing increasing concern for human health.

In this presentation, we show an efficient and simple method for analyzing PFAS in paper and board food contact materials using liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry.

10:50 – 11:10 Platforma automatizované přípravy vzorků pro on-line xC-MS metabolomiku

 • Přednášející: Ing. Martin Moos, Ph.D. (Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky, Entomologický ústav AVČR, České Budějovice)
 • Přednáška společnosti Pragolab

V přednášce bude představena platforma automatizované přípravy vzorků pro metabolomické studie umožňující rychlou, přesnou a spolehlivou předúpravu analytického materiálu pro LCMS a GCMS analýzu v sériovém režimu (sekvenční příprava jednoho vzorku za druhým). Modulární konstrukce podporuje flexibilní umístění jednotlivých prvků pro následující operace: přenos kapalných vzorků, ředění vzorků, odpařování vzorků pomocí unikátního odpařovacího modulu, separace dvou vrstev tekutin mikrocentrifugací či vortexování.

11:10 – 11:30 Kontrola kvality vody pohledem iontové chromatografie

Stále se zvyšující počet lidské populaci na planetě vede ke zvyšování hustoty dopravy, spotřeby pitné i užitkové vody, spotřeby těžebních surovin, jakými jsou ropa, zemní plyn a uhlí. Všechny tyto aspekty mají za následek zhoršování kvality životního prostředí.

Na celou řadu otázek spojených s povahou a mírou znečištění životního prostředí nám může odpovědět iontová chromatografie. Tato již tradiční metoda neplatí pouze za spolehlivý nástroj k analýze iontů ve vodě, ale může významně pomoci i při monitoringu kvality ovzduší, půdy či fosilních paliv.

Program: Série workshopů z oblasti nejen analytické chemie Laborexpo 2022

11:40 – 12:00 Nové funkční doplňky k vašim HPLC systémům

 • Přednášející: doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. (Watrex Praha)

Moderní HPLC systémy předních světových výrobců se vyznačují často převratnými technologickými novinkami a funkčním řešením, které posouvá celý obor separačních věd směrem k rychlejším analýzám, vyšší účinnosti a selektivity separací, často využívající miniaturizace, a v neposlední řadě i přívětivějšímu uživatelskému rozhraní. Primárním cílem vývoje tak typicky bývají (ultra)vysokotlaké čerpací (gradientové) systémy či ultracitlivé detekční přístroje, a to jak na bázi klasického měření optických či elektrochemických veličin, tak především hmotové spektrometrie včetně souvisejících propojovacích (interface) zařízení. Jakkoliv tyto přístroje vždy tvoří nejdůležitější část definující každý chromatografický systém, pro řadu aplikací je důležitá i celá řada dalších přístrojových nástaveb a doplňků.

Ve společnosti Watrex se kromě vlastní produkce modulárních HPLC systémů vývojem takovýchto doplňkových zařízení intenzivně zabýváme. Jedná se především o kolonové termostaty, frakční kolektory a solvent recykléry. V poslední době jsme nově uvedli na trh i další doplňky včetně systému pro inteligentní monitoring hladin vstupních mobilních fází a výstupních odpadních kapalin. Jako novinku nyní představujeme i řadu programovatelně řízených motorických ventilů vhodných pro automatizované systémy pro extrakci na pevné fázi nebo multidimenzionální LC. Mnohé z těchto doplňkových zařízení poskytujeme jako OEM některým výrobcům a dodavatelům chromatografické techniky.

12:00 – 12:20 Jak jsme se bavili během lockdownu aneb nové výzvy, které přinesly nové produkty

Lockdown a korporátní rozhodnutí firmy Danaher nás vedly k zamyšlení, jak danou situaci zvládnout. Již delší dobu jsme přemýšleli o vlastní výrobě HPLC kolon díky více než 30letým zkušenostem v této oblasti. Navázali jsme tedy na naše výrobní zkušenosti s produkcí pH senzorů a chromatografických vialek a pustili se do rekonstrukce našich prostor. Tam jsme vybudovali výrobní laboratoř, která zajišťuje R&D, výrobu a QC našich HPLC kolon Astra, Arion a ChromShell.

Chcete se dozvědět jak je složité vyrábět LC kolony ve vlastní laboratoři? Na co klást důraz při výběru silikagelu? Podpora a aplikační servis - jak se odlišujeme od ostatních?

Na tyto a další otázky dostanete odpověď během naší prezentace, předem děkujeme za váš zájem a účast.

12:20 – 12:40 Moderní vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) v praxi

 • Přednášející: Ing. Aneta Hartmanová (DONAU LAB)

Používání tenkovrstvé chromatografie (TLC) v různých oblastech chemie není žádnou novinkou, avšak automatizovaná HPTLC pro některé z Vás možná novinkou bude. Pojďme společně vyvrátit představy o pracnosti této metody a vyzdvihnout její výhody.

Přednáška je zaměřená na aplikační využití HPTLC v různých oblastech chemie (farmaceutický, potravinářský a kosmetický průmysl) a na moderní přístrojové vybavení švýcarského výrobce CAMAG.

CAMAG je světovým lídrem v planární chromatografii a na celosvětovém trhu působí již více než 60 let. Umožňuje přímou analýzu různých vzorků získaných ze složitých matric pomocí instrumentální HPTLC. Jejich portfolio obsahuje instrumentaci na zabezpečení každého nezbytného kroku této metody. Konkrétně nanášení na chromatografickou desku (Linomat 5, ATS 4), vyvíjení chromatogramu (ADC 2), derivatizace, semikvantitativní (Vizualizer) a denzitometrické vyhodnocení (Scanner 4) výsledků pomocí softwaru.

12:40 – 13:00 Thetis, a new and unique solution for anisotropic nanoparticles characterization

ENG: For now decades, Dynamic Light Scattering is famous for nanoparticle size characterization. This technology is easy to use but limited to spherical nanoparticles. Due to the need of new nanoparticles understanding such as nanorods, DNA, Antibodies, Cordouan has developed a new solution using Depolarized Dynamic Light Scattering allowing to measure length and width of nanoparticles into one simple and easy to use instrument : Thetis.

CZ: Již řadu let se pro charakterizaci velikosti částic využívá metoda dynamického rozptylu světla (DLS). Tato metoda je jednoduchá, ale má však svá omezení na měření pouze sférických nanočástic. Z důvodu potřeby popisu nových typů nanočástic jako jsou nanotyčinky, nanotrubičky, DNA či protilátky vyvinula firma Cordouan řešení umožňující měřit délku a šířku nanočástic pomocí nové metody depolarizovaného dynamického rozptylu světla (DDLS) a jediného unikátního přístroje – THETIS.

Program: Série workshopů z oblasti nejen analytické chemie Laborexpo 2022

13:10 – 13:30 Automatická analýza mikročástic pomocí stolního elektronového mikroskopu Phenom ParticleX ve strojírenství, forenzních vědách i kovovém 3D tisku

 • Přednášející: Ing. Michal Dudák, Ph.D (ANAMET)

Velikost, tvar a složení částic jsou důležité parametry pro výrobce kovových částic pro 3D tisk, pro analýzu povýstřelových spalin ve forenzních vědách, při zjišťování technické čistoty neboli přítomnosti cizorodých částic na výrobcích automobilového průmyslu, ale též při kontrole kvality oceli či hliníku z hlediska přítomnosti kovových či nekovových vměstků. Automatizační software zrychluje analýzu, vede k objektivním reprodukovatelným a statisticky rozsáhlejším výsledkům, než by bylo možné získat za stejnou dobu ruční prací obsluhy. Během přednášky budou ukázány konkrétní výsledky měření s potenciální aplikací a přínosem pro konkrétní obory. Mezi další aplikace patří automatické hledání příslovečných jehel v kupce sena aneb rakovinotvorných azbestových vláken na filtrech, či rozsivek v plicích utonulých osob z důvodu prokázání místa a příčiny úmrtí.

Stolní elektronový mikroskop Phenom ParticleX od Thermo Scientific je univerzální nástroj jak pro manuální, tak pro automatickou analýzu. Pyšní se 10x10x4 cm velkou komorou pro vzorky, velmi stabilním zdrojem elektronů CeB 6 s dlouhou životností, jednoduchou obsluhou a konstrukčním řešením maximálně chránícím před možnou chybou obsluhy. Unikátní je rychlostí evakuace vzorku a efektivitou práce díky velmi krátkému času potřebnému k naměření potřebných dat. Celkově se jedná o univerzálního pomocníka pro charakterizaci nejen částic.

13:30 – 13:50 Optimalizace a digitalizace laboratorního procesu

 • Přednášející: Bc. Pavel Kurka, Ing. Jakub Voleman (CNS)

Realizace logistického pohybu laboratorních požadavků (žádanek), materiálů a výsledků v laboratořích. Komplexní řešení, které zahrnuje řadu modulů, přičemž nezasahuje do laboratorního systému (LIS) jako takového a slouží pouze jako zprostředkovatel dat (middleware). Možnost rozšíření o další aplikace jako jsou PrintServer (řešení centrálního tisku a distribuce výsledků), Yoda (systém pro přípravu fakturačních dat), LabData (webový portál umožňující e-výsledky on-line, e-žádanka) a další specifická rozhraní pro oblast zdravotnictví.

Řešení a aplikované procesy jsou použitelné jak ve zdravotnických laboratořích, tak v laboratořích environmentálního a průmyslového charakteru (v rámci specifických úprav dle konkrétní laboratoře).

13:50 – 14:10 EDVOTEK – přístroje a kity pro moderní vzdělávání

 • Přednášející: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (M.G.P. / BIOCEV)

Vědní obory z oblasti Life Sciences jsou nepochybně fascinující z pohledu neomezené šíře možností. Jsou však poměrně složité na pochopení a představují tak značnou výzvu pro jejich výuku. I zde platí známé rčení o škole hrou, a proto věříme, že snadno použitelné sady a přístroje navržené speciálně pro vzdělávání mohou inspirovat studenty k zájmu o vědu, zvýšit obecné povědomí o biologických technikách a v neposlední řadě pomáhat rozptylovat neopodstatněné obavy z nových technologií.

V přednášce představíme vybavení, které je plně srovnatelné s přístroji používanými ve vědecko-výzkumných laboratořích, ale v podobě, která usnadňuje použití pro studenty při praktické výuce. Vybavení je možné použít jak s nabízenými sadami experimentů, tak i k libovolné experimentální práci podle fantazie a možností vyučujících či studentů. Pojďte proto s námi propojit vědu a vzdělávání prostřednictvím moderní praktické výuky.

Program: Série workshopů z oblasti nejen analytické chemie Laborexpo 2022

LABOREXPO
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.