Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

St, 2.11.2022
| Originální článek z: 2 THETA ASE/Organická analýza
V říjnu 2022 přichází nové vydání obsahující co nejširší přehled metod organické analýzy včetně nejnovějších poznatků, od teoretických základů, přes instrumentaci k aplikacím a příkladům použití v praxi.
2 THETA ASE: Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

2 THETA ASE: Kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK 2022

Vážení čtenáři nebo spíše uživatelé této knihy,

snažili jsme se, aby kniha byla

 • komplexní - aby obsahovala všechny v současné době používané instrumentální metody („Klasické chemické“ metody uvádíme jen v úvodní kapitole jako výčet a odkazy);

 • současná - aby obsahovala nejnovější poznatky;

 • teoretická - aby obsahovala teoretické základy všech metod;

 • praktická - aby poskytovala informace o možnostech a vhodnosti použitých různých metod;

 • instrumentální - aby poskytovala informace o laboratorní technice na trhu.

To poslední je ovšem velký problém. Objektivní informace se dají těžko získat a hlavně - velmi rychle stárnou. Proto jsme se dohodli s tvůrcem portálů LabRulez, na kterém jsou informace o přístrojích, ale také o odborných článcích a knihách, aplikacích, seminářích a kurzech atd., průběžně doplňovány. Za každou kapitolou uvádíme příslušné odkazy. Snadno se na ně dostanete i naskenováním přiložených QR kódů mobilním telefonem. Takto získáte vždy aktuální a komplexní informace.

Doufáme, že knížka poslouží analytikům z praxe pro optimalizaci jejich práce, vedoucím pracovníkům laboratoří pro rozhodnutí o volbě nejvhodnější metody, případně nákupu přístrojů a využijí ji i studenti a vyučující univerzit a vědečtí pracovníci.

To Vám přejí odborní garanti prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. a prof. Jiří G. K. Ševčík, DrSc. a vydavatel Ing. Václav Helán

 • Datum vydání: říjen 2022

 • 450 stran

 • pevná vazba, formát B5, brožovaná

 • ISBN: 978-80-88279-17-4

 • Cena: 480,- Kč, 528,- Kč včetně DPH

 • Autoři: Kolektiv autorů pod vedením Josefa Čáslavského a Jiřího G. K. Ševčíka

 • Vydal: Ing. Václav Helán – 2 THETA Český Těšín

Obsah

PŘEDMLUVA

1 POSTUPY A METODY ANALÝZY ORGANICKÝCH LÁTEK

1.1 Postup analýzy (Jiří G.K. Ševčík)
 • 1.1.1 Pravděpodobný svět a deterministický zákon
 • 1.1.2 Analytický úkol
  • 1.1.2.1 Zadání analytického úkolu
  • 1.1.2.2 Vzorkování a úprava vzorku
  • 1.1.2.3 Analytické metody
  • 1.1.2.4 Kalibrační metody
  • 1.1.2.5 Výsledek analýzy
1.2 Přehled metod pro analýzu organických sloučenin (Josef Čáslavský)
 • 1.2.1 Vážková analýza – gravimetrie
 • 1.2.2 Odměrná analýza – volumetrie
 • 1.2.3 Elementární analýza organických látek
 • 1.2.4 Optické metody – molekulová spektrometrie
 • 1.2.5 Elektroanalytické metody
 • 1.2.6 Separační techniky
 • 1.2.7 Hmotnostní spektrometrie (MS)
 • 1.2.8 Tandemové techniky
 • 1.2.9 Nukleární magnetická rezonance (NMR)

SPONZOŘI, INZERCE

2 ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ (Martin Adam, Petra Bajerová, Karel Ventura)

2.1 Odběr vzorků vzduchu a plynů pro analýzu organických látek
 • 2.1.1 Využití difúzních denuderů pro zakoncentrování plynných organických polutantů ze vzduchu
 • 2.1.2 Extrakce tuhým sorbentem
 • 2.1.3 Extrakce plynem se zkoncentrováním na tuhém sorbentu
2.2 Vzorkování ovzduší
 • 2.2.1 Princip pasivního záchytu - difuse
 • 2.2.2 Záchyt – adsorpce
 • 2.2.3 Desorpce
 • 2.2.4 Axiální pasivní vzorkovače
 • 2.2.5 Radiální pasivní dozimetr - Radiello®
  • 2.2.5.1 Složení vzorkovače
  • 2.2.5.2 Příslušenství vzorkovače
2.3 Příprava vzorků k analýze - extrakční techniky
 • 2.3.1 Klasické extrakční techniky
  • 2.3.1.1 Extrakce kapalina-kapalina
  • 2.3.1.2 Extrakce v Soxhletově extraktoru
  • 2.3.1.3 Automatizovaná Soxhletova extrakce
  • 2.3.1.4 Extrakce tuhou fází
 • 2.3.2 Mikroextrakční techniky
  • 2.3.2.1 Mikroextrakce tuhou fází
  • 2.3.2.2 Sorpční extrakce na míchadle a sorpční extrakce v headspace prostoru
  • 2.3.2.3 Mikroextrakce tuhou fází s využitím stříkačky
  • 2.3.2.4 Mikroextrakce jednou kapkou
  • 2.3.2.5 Disperzní kapalinová mikroextrakce
  • 2.3.2.6 Mikroextrakce využívající duté vlákno
 • 2.3.3 Headspace extrakce – extrakce z plynné fáze
  • 2.3.3.1 Statistická headspace extrakce
  • 2.3.3.2 Dynamická headspace extrakce
 • 2.3.4 Extrakce založené na použití alternativních rozpouštědel
  • 2.3.4.1 Iontové kapaliny
  • 2.3.4.2 Extrakce nadkritickou tekutinou
  • 2.3.4.3 Vysokotlaká extrakce horkou vodou
 • 2.3.5 Asistované extrakce
  • 2.3.5.1 Extrakce mikrovlnným zářením
  • 2.3.5.2 Ultrazvukové extrakce
  • 2.3.5.3 Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem

LabRulez: Literatura zaměřena na přípravu vzorků na portálu LabRulezLCMS a LabRulezGCMS

3 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (Jiří G. K. Ševčík, Petr Vozka)

3.1 Principy plynové chromatografie
 • 3.1.1 Parametry elučního profilu
 • 3.1.2 Charakteristiky plynově chromatografického systému
 • 3.1.3 Charakteristiky rozdělení
 • 3.1.4 Optimalizace rozlišení
 • 3.1.5 Identifikace analytů
 • 3.1.6 Stanovení analytů
3.2 Schéma instrumentálního uspořádání GC
 • 3.2.1 Mobilní fáze
 • 3.2.2 Nástřik vzorku
 • 3.2.3 Separační systém
3.3 Měřící systém
 • 3.3.1 Signál v GC
 • 3.3.2 Zpracování signálu
 • 3.3.3 Detektory v plynové chromatografii

LabRulez: Literatura zaměřená na plynovou chromatografii na portálu LabRulezGCMS

3. Literatura zaměřená na plynovou chromatografii na portálu LabRulezGCMS

4 SUPERKRITICKÁ FLUIDNÍ CHROMATOGRAFIE (Kateřina Plachká, Josef Planeta, Lucie Nováková)

4.1 Úvod
4.2 Mobilní fáze v SFC
 • 4.2.1 Čistý oxid uhličitý
 • 4.2.2 Směsi CO₂ a organického modifikátoru
4.3 Stacionární fáze v SFC
 • 4.3.1 Náplňové kolony
 • 4.3.2 Kapilární kolony
4.4 Instrumentace v SFC
 • 4.4.1 Zdroj nadkritické tekutiny a organického modifikátoru
 • 4.4.2 Dávkovací zařízení – automatické dávkovače
  • 4.4.2.1 Automatické dávkovače
  • 4.4.2.2 Dávkování systémem s časovým omezením nástřiku (timed-delay)
  • 4.4.2.3 Dávkování pomocí vstupního děliče
 • 4.4.3 Termostat kolony v SFC
 • 4.4.4 Regulace tlaku v SFC
  • 4.4.4.1 Regulátor zpětného tlaku – BPR
  • 4.4.4.2 Restriktory
 • 4.4.5 Detektory v SFC
  • 4.4.5.1 Spojení SFC-MS
4.5 Využití SFC v současné praxi
4.6 Další využití SFC
 • 4.6.1 Využití SFC k izolaci analytů - preparativní SFC
 • 4.6.2 Využití SFC pro měření distribučních konstant v systému scCO₂ – IL
4.7 Závěr

LabRulez: Literatura zaměřená na Superkritickou Fluidní Chromatografii (SFC) na portálu LabRulezLCMS

4. Literatura zaměřená na Superkritickou Fluidní Chromatografii (SFC) na portálu LabRulezLCMS

5 KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (LC) (Pavel Jandera, Petr Česla)

5.1 Princip kapalinové chromatografie
5.2 Nízko- a vysokotlaké techniky, analytická a preparativní LC
5.3 Termodynamický a kinetický aspekt chromatografie, chromatografická data
5.4 Kolony v HPLC
 • 5.4.1 Tok mobilní fáze kolonou, náplně kolon pro HPLC - pórovité, povrchově pórovité, monolitické
 • 5.4.2 Stacionární fáze
5.5 Instrumentace v HPLC
 • 5.5.1 Zásobníky, úprava a čerpání mobilní fáze
 • 5.5.2 Systémy pro tvorbu gradientu mobilní fáze
 • 5.5.3 Dávkování vzorků
 • 5.5.4 Detektory pro HPLC
5.6 Chromatografické fázové systémy
 • 5.6.1 Chromatografie v systémech s obrácenými (převrácenými) fázemi
 • 5.6.2 Chromatografie v systémech s normálními fázemi
 • 5.6.3 Iontově-výměnná chromatografie, iontová chromatografie a chromatografie iontové výluky
 • 5.6.4 Chromatografie prostorové výluky
 • 5.6.5 Separace založené na tvorbě komplexů, chirální separace, bioafinitní chromatografie
5.7 Vývoj a optimalizace pracovních podmínek při HPLC
5.8 Programované a kombinované HPLC separační techniky
 • 5.8.1 Gradientová eluce
 • 5.8.2 Dvourozměrná kapalinová chromatografie
5.9 Závěr
**5.10 Kapalinová chromatografie v plošném uspořádání: Chromatografie na papíru a na tenkých vrstvách (Pavel Jandera, Aneta Hartmanová)

LabRulez: Literatura zaměřená na Kapalinovou chromatografii (HPLC) na portálu LabRulezLCMS

5. Literatura zaměřená na Kapalinovou chromatografii (HPLC) na portálu LabRulezLCMS

6 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (Josef Čáslavský, Vítězslav Otruba)

6.1 Teoretické základy
6.2 Konstrukce hmotnostního spektrometru
 • 6.2.1 Ionizační techniky

  • 6.2.1.1 Elektronová ionizace (EI)
  • 6.2.1.2 Chemická ionizace (CI)
  • 6.2.1.3 Elektrosprej
  • 6.2.1.4 Chemická ionizace za atmosférického tlaku
  • 6.2.1.5 Fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI)
  • 6.2.1.6 MALDI
  • 6.2.1.7 Indukčně vázané plazma (ICP)
  • 6.2.1.8 Iontové zdroje pro přímou analýzu vzorku
 • 6.2.2 Analyzátory

  • 6.2.2.1 Magnetický analyzátor (B)
  • 6.2.2.2 Elektrostatický analyzátor (ESA, E)
  • 6.2.2.3 Spektrometry s dvojitou fokusací
  • 6.2.2.4 Kvadrupól (Q)
  • 6.2.2.5 Sférická iontová past (3D-IT)
  • 6.2.2.6 Lineární iontová past (LIT)
  • 6.2.2.7 Průletový analyzátor (TIME-OF-FLIGHT, TOF)
  • 6.2.2.8 Iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací (FT-ICR)
  • 6.2.2.9 Orbitrap
 • 6.2.3 Detektory

 • 6.2.4 Vakuový systém

  • 6.2.4.1 Mechanické vývěvy
6.3 Tandemová hmotnostní spektrometrie
 • 6.3.1 Tandemové hmotnostní spektrometry na bázi sektorových analyzátorů
 • 6.3.2 Trojitý kvadrupól (QQQ, QqQ)
 • 6.3.3 Tandem TOF-TOF
 • 6.3.4 Trojitý kvadrupól s lineární iontovou pastí (QqQLIT)
 • 6.3.5 Q-TOF
6.4 Mobilní hmotnostní spektrometrie
*6.5 Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS)
 • 6.5.1 Princip IRMS
 • 6.5.2 Využití IRMS

LabRulez: Literatura zaměřena na hmotnostní spektrometrii ve spojení s kapalinovou chromatografií na portálu LabRulezLCMS a LabRulezLCMS

7 SPOJENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH TECHNIK A HMOTNSTNÍ SPEKTROMETRIE (Josef Čáslavský)

7.1 Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS)
7.2 Instrumentace pro GC/MS
 • 7.2.1 GC/MS s kvadrupólem
 • 7.2.2 GC/MS se sférickou iontovou pastí
 • 7.2.3 GC/MS s trojitým kvadrupólem
 • 7.2.4 GC/MS se sektorovými analyzátory
 • 7.2.5 GC/MS s analyzátorem doby letu
 • 7.2.6 GC/MS s Orbitrapem
 • 7.2.7 GC/FT-ICR MS
 • 7.2.8 GC/Q-TOF
7.3 Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
 • 7.3.1 Instrumentace pro LC/MS
7.4 Spojení superkritické fluidní chromatografie s hmotnostní spektrometrií

LabRulez: Přehled instrumentace spojení chromatografických technik a hmotnostní spektrometrie na portálu LabRulezLCMS a LabRulezGCMS

8 ELEKTROSEPARAČNÍ METODY

8.1 Kapilární zónová elektroforéza a izotachoforéza (Marián Kovaľ, Ludmila Křivánková, Ivona Voráčová)
 • 8.1.1 Teoretické principy
 • 8.1.2 Konštrukcia prístrojov
  • 8.1.2.1 Zdroj prúdu (napätia)
  • 8.1.2.2 Kapiláry
  • 8.1.2.3 Detektory
 • 8.1.3 Zónová elektroforéza
 • 8.1.4 Izotachoforéza
  • 8.1.4.1 Inštrumentácia pre ITP
 • 8.1.5 Aplikácie ITP a CZE
 • 8.1.6 Epitachoforéza
  • 8.1.6.1 Princip
  • 8.1.6.2 Instrumentace
  • 8.1.6.3 Aplikace
8.2 Afinitní kapilární elektroforéza (Petr Kubáň)
 • 8.2.1 Úvod
 • 8.2.2 Princip ACE
 • 8.2.3 Vyhodnocení naměřených dat – Scatchardův graf
 • 8.2.4 Techniky ACE
  • 8.2.4.1 Analýza rovnovážných směsí
  • 8.2.4.2 Analýza založená na změně elektroforetických mobilit
  • 8.2.4.3 ACE s imobilizovaným ligandem
 • 8.2.5 Aplikace ACE
 • 8.2.6 Závěr
8.3 Gelová elektroforéza (Petr Kubáň)
 • 8.3.1 Úvod
 • 8.3.2 Princip GE
 • 8.3.3 Instrumentace
 • 8.3.4 Typy gelů
  • 8.3.4.1 Agarosový gel
  • 8.3.4.2 Polyakrylamidový gel (PAGE)
  • 8.3.4.3 Další typy gelů
 • 8.3.5 Separační elektrolyt
 • 8.3.6 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným (SDS-PAGE)
 • 8.3.7 Detekce
 • 8.3.8 Blotting
 • 8.3.9 Dvoudimenzionální (2D) gelová elektroforéza
 • 8.3.10 Kapilární gelová elektroforéza (CGE)
  • 8.3.10.1 DNA sekvenování pomocí kapilární gelové elektroforézy
 • 8.3.11 Závěr
8.4 Elektrokinetické chromatografické metody (Petr Česla, Jana Váňová)
 • 8.4.1 Micelární elektrokinetická chromatografie
  • 8.4.1.1 Tenzidy používané v micelární elektorkietické chromatografii
 • 8.4.2 Další elektrokinetické chromatografické techniky
 • 8.4.3 Instrumentální aspekty spojené s elektrokinetickou chromatografií
 • 8.4.4 Aplikace elektrokinetické chromatografie

9 ELEKTROANALYTICKÉ METODY (František Opekar, Vlastimil Vyskočil)

9.1 Obecný úvod a rozdělení elektroanalytických metod
 • 9.1.1 Struktura mezifází kov/elektrolyt, elektrická dvojvrstva
 • 9.1.2 Vznik elektrodového potenciálu
 • 9.1.3 Elektrochemický článek
 • 9.1.4 Průchod proudu elektrochemickým článkem - kinetika elektrodových reakcí
 • 9.1.5 Transportní procesy v elektrochemickém článku
 • 9.1.6 Rozdělení elektroanalytických metod
9.2 Voltamerická analýza
 • 9.2.1 Princip metody
 • 9.2.2 Instrumentace
 • 9.2.3 Pracovní elektrody
  • 9.2.3.1 Rotující disková elektroda
  • 9.2.3.2 Mikroelektrody a jejich soubory
 • 9.2.4 Další komponenty voltametrické cely
 • 9.2.5 Varianty voltametrických měření
  • 9.2.5.1 Diferenční pulsní voltametrie
  • 9.2.5.2 Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie
 • 9.2.6 Nové trendy ve voltametrické analýze
  • 9.2.6.1 Netradiční elektrodové materiály
  • 9.2.6.2 Voltametrické DNA biosenzory
9.3 Ampérometrie (Jana Skopalová)
 • 9.3.1 Ampérometrické senzory
  • 9.3.1.1 Clarkovo kyslíkové čidlo
  • 9.3.1.2 Enzymové biosenzory
  • 9.3.1.3 Tkáňové a bakteriální biosenzory
 • 9.3.2 Ampérometrické detektory
  • 9.3.2.1 Průtokové cely
  • 9.3.2.2 Pracovní elektrody pro průtoková měření
  • 9.3.2.3 Měřící techniky
  • 9.3.2.4 Použití ampérometrické detekce v průtokové analýze organických látek
9.4 Coulometria (Miroslav Čakrt, Ernest Beinrohr)
 • 9.4.1 Princíp metódy
 • 9.4.2 Inštrumentácia
 • 9.4.3 Základy metodiky
 • 9.4.4 Modifikované techniky coulometrických analýz
 • 9.4.5 Použitie coulometrických meraní pri analýze organických látok
  • 9.4.5.1 Elementárna analýza organických látok použitím coulometrie
  • 9.4.5.2 Coulometrické titrácie
  • 9.4.5.3 Coulometrické titrácie v tenkej vrstve roztoku

10 SPEKTRÁLNÍ METODY

10.1 UV-VIS spektrofotometrie (Renata Komendová)
 • 10.1.1 Princip metody
 • 10.1.2 Vztah mezi elektronovým spektrem a strukturou molekuly
 • 10.1.3 Kvalitativní analýza
 • 10.1.4 Kvantitativní analýza
 • 10.1.5 Instrumentace
 • 10.1.6 Příklady stanovení
  • 10.1.6.1 Kapalinová chromatografie
  • 10.1.6.2 Analýza vody
  • 10.1.6.3 Klinická analýza
  • 10.1.6.4 Využití organických činidel pro analýzu organických látek
  • 10.1.6.5 Využití organických činidel pro analýzu anorganických látek
10.2 Luminiscenční metody (Vlastimil Kubáň)
 • 10.2.1 Úvod do luminiscenčních metod
 • 10.2.2 Instrumentace
 • 10.2.3 Příklady aplikací
10.3 Infračervená spektroskopie (Martina Klučáková)
 • 10.3.1 Princip
 • 10.3.2 Jak měřit infračervená spektra
 • 10.3.3 Co lze vyčíst z infračervených spekter
 • 10.3.4 Vybrané aplikace FT-IR spektrometrie (Ján Pásztor)
  • 10.3.4.1 Ropné látky
  • 10.3.4.2 FT-IR tribodiagnostika
  • 10.3.4.3 FT-IR analýza plynů
10.4 Ramanova spektrometrie (Tomáš Pekárek)
 • 10.4.1 Teoretické základy
 • 10.4.2 Experimentální uspořádání
 • 10.4.3 Aplikace Ramanovy spektrometrie
  • 10.4.3.1 Identifikace neznámých látek
  • 10.4.3.2 Identifikace polymorfů, solvátů a solí
  • 10.4.3.3 Ramanovo mapování a zobrazování
  • 10.4.3.4 Další příklady aplikací Ramanovy spektrometrie
10.5 Nukleární magnetická rezonance (Marcela Tkadlecová, Antonín Lyčka)
 • 10.5.1 Princip metody

 • 10.5.2 Instrumentace

 • 10.5.3 Interpretace spekter

  • 10.5.3.1 Příklad interpretace 1D spekter
  • 10.5.3.2 Příklad interpretace 2D spekter
 • 10.5.4 ¹⁵N NMR spektroskopie**

 • 10.5.5 Způsoby měření ¹⁵N NMR spekter v roztoku

  • 10.5.5.1 Přístrojové vybavení pro měření 15N NMR spekter
  • 10.5.5.2 Standardy v ¹⁵N NMR
 • 10.5.6 Interpretace ¹⁵N NMR spekter

 • 10.5.7 Speciální kvantitativní analýza

11 MOBILNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY (Tomáš Černohorský)

11.1 Členění podle technik a vybraných aplikací
11.2 Ramnanova spektrometrie
 • 11.2.1 Nejrozšířenější aplikace mobilních Ramanových spektrometrů
  • 11.2.1.1 Bezpečnostní aplikace – detekce nebezpečných látek
  • 11.2.1.2 Mobilní detekce narkotik a jejich prekurzorů
  • 11.2.1.3 Kontrola pozitivní shody vstupních surovin ve farmac. a kosmetickém průmyslu
  • 11.2.1.4 Detekce padělků léčiv
  • 11.2.1.5 Rychlá kvantitativní analýza v terénu a v provozech
11.3 Infračervená spektrometrie ve střední oblasti
 • 11.3.1 Filtrové spektrometry a spektrometry na principu LVF (Linear Variable Filter
 • 11.3.2 FT-IR spektrometry pro identifikaci pevných a kapalných látek
 • 11.3.3 FT-IR spektrometry pro identifikaci a kvantifikaci plynů a par
 • 11.3.4 Spektrometry využívající laditelné infračervené lasery
11.4 NIR spektrometrie
11.5 Hmotnostní spektrometrie

12 ORGANICKÁ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA (Jan Langhans)

12.1 Princip metod organické elementární analýzy
12.2 Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a forem uhlíku
 • 12.2.1 Základní pojmy a rozdělení metod
 • 12.2.2 Stanovení TOC suchým spalováním
 • 12.2.3 Stanovení TOC oxidační mineralizací s UV zářením
 • 12.2.4 Stanovení forem uhlíku postupným termickým rozkladem
12.3 Stanovení organického dusíku
 • 12.3.1 Stanovení dusíku podle Dumase
 • 12.3.2 Stanovení dusíku podle Kjeldahla
 • 12.3.3 Stanovení vázaného dusíku (TNb)
 • 12.3.4 Další metody stanovení dusíku
12.4 Stanovení fosforu
12.5 Stanovení síry (Antonín Povolný)
12.6 Stanovení halogenů
 • 12.6.1 Základní pojmy a rozdělení metod
 • 12.6.2 Analyzátor organicky vázaných halogenů
12.7 Stanovení rtuti (Věra Spěváčková, Mája Čejchanová)
 • 12.7.1 Vlastnosti rtuti
 • 12.7.2 Stanovení rtuti
  • 12.7.2.1 Přímé stanovení celkového obsahu Hg
 • 12.7.3 Sledování vlivu obsahu rtuti v životním prostředí na zdraví člověka
  • 12.7.3.1 Stanovení anorganicky a organicky vázané rtuti ve vlasech
12.8 Stanovení C, H, N, S spalovacími analyzátory (Pavel Novák)
 • 12.8.1 Charakteristické vlastnosti elementárních analyzátorů
  • 12.8.1.1 Způsoby detekce prvků C, H, N, S
  • 12.8.1.2 Navážky vzorku
  • 12.8.1.3 Spalování vzorku
  • 12.8.1.4 Měřicí rozsah analyzátorů
 • 12.8.2 Obvyklé kombinace měřených prvků
  • 12.8.2.1 Analyzátory CHNS
  • 12.8.2.2 Analyzátory CNS
  • 12.8.2.3 Analyzátory SC
  • 12.8.2.4 Analyzátory stanovení obsahu kyslíku
12.9 Závěr

13 PŘÍKLADY APLIKACÍ ANALYTICKÝCH METOD V RŮZNÝCH OBLASTECH

13.1 Kontrola životního prostředí (Vladimír Kraják, Jiří Pavlosek, Lucie Hellebrandová)
 • 13.1.1 Vody
  • 13.1.1.1 Nejužívanější nespecifické (skupinové, neselektivní) parametry
  • 13.1.1.2 Selektivní stanovení
 • 13.1.2 Ovzduší
  • 13.1.2.1 Přímá měření pomocí analyzátorů
  • 13.1.2.2 Záchyt na kolektor k následnému analytickému stanovení
  • 13.1.2.3 Venkovní ovzduší (imise)
  • 13.1.2.4 Emise (odpadní plyn)
  • 13.1.2.5 Ovzduší pobytových místností
  • 13.1.2.6 Pracovní ovzduší
  • 13.1.2.7 Půdní vzduch (atmogeochemický průzkum)
 • 13.1.3 Odpady a kaly
 • 13.1.4 Půda a sedimenty
13.2 Organická analýza v chemickém průmyslu (Pavel Kuráň, Pavel Janoš)
 • 13.2.1 Specifika analýzy v chemickém průmyslu
 • 13.2.2 Výroba polypropylenu
 • 13.2.3 Hodnocení vlastností petrochemických surovin a produktů pomocí NIR
 • 13.2.4 Výroba kaprolaktamu
 • 13.2.5 Výroba generátorového plynu zplyňováním biomasy
13.3 Klinická biochemie a toxikologie
 • 13.3.1 Klinická biochemie (Luděk Dohnal, Richard Průša)

  • 13.3.1.1 Glukosa v krvi (v séru)
  • 13.3.1.2 Močovina v séru
  • 13.3.1.3 Kreatinin v séru
  • 13.3.1.4 Kyselina močová v séru
  • 13.3.1.5 Cholesterol celkový v séru
  • 13.3.1.6 Bilirubin celkový v séru
  • 13.3.1.7 Gamaglutamyltransferasa (GMT) v séru
  • 13.3.1.8 Alaninaminotransferasa a aspartátaminotransferasa (ALT a AST) v séru
  • 13.3.1.9 Albumin v moči (mikroalbuminurie)
  • 13.3.1.10 Celková bílkovina v séru
  • 13.3.1.11 Elektroforesa bílkovin krevního séra
 • 13.3.2 Toxikologie (Štěpánka Vlčková)

  • 13.3.2.1 Toxikologická analýza
  • 13.3.2.2 Průmyslová toxikologie
13.4 Kriminalistické a celní laboratoře
 • 13.4.1 Kriminalistické a forenzní aplikace metod organické chemické analýzy (Oldřich Vyhnálek)
  • 13.4.1.1 Subjekty kriminalistické a forenzní chemie
  • 13.4.1.2 Objekty kriminalistickotechnické expertizy organických látek
  • 13.4.1.3 Separační metody
  • 13.4.1.4 Spektroskopické metody
  • 13.4.1.5 Nové směry
 • 13.4.2 Stanovení organických látek v Celně technické laboratoři (Stanislav Ondroušek)
  • 13.4.2.1 Úkoly Celně technické laboratoře
  • 13.4.2.2 Používané analytické metody
13.5 Farmacie: stanovení nitrosonečistot (Jaroslav Kuchyňa, Kirill Mitusov, Zbyněk Mruzek)
 • 13.5.1 Monitoring N-nitrosaminů ve farmaceutických produktech
 • 13.5.2 Chromatografické metody stanovení N-nitrosaminů
 • 13.5.3 Headspace metody GC/MS a GC/MS/MS
  • 13.5.3.1 Příprava vzorku
  • 13.5.3.2 Parametry headspace autosampleru
  • 13.5.3.3 Parametry plynového chromatografu
  • 13.5.3.4 Porovnání výsledků analýz s použitím SQ a MS/MS detektoru
  • 13.5.4 Extrakční metody GC/MS a GC/MS/MS
  • 13.5.4.1 Příprava extraktu vzorku
  • 13.5.4.2 Parametry ALS
  • 13.5.4.3 Parametry plynového chromatografu
  • 13.5.4.4 Hodnocení GC/MS a GC/MS/MS analýzy extraktů vzorků léčiv
 • 13.5.5 Analýza metodou LC/MS/MS
  • 13.5.5.1 Příprava vzorku
  • 13.5.5.2 Hodnocení analýzy N-Nitrosaminů pomocí LC/MS A LC/MS/MS
 • 13.5.6 Závěr

Autorský rejstřík

Sponzoři, inzerce

2 THETA ASE
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of carbon materials with Raman spectroscopy

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Materiálová analýza

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Analysis of Elemental Impurities in Lithium-Ion Battery Electrolyte Solvents by ICP-MS

Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Void Analysis and Shape Analysis of Automobile Inverter Components with X-Ray CT System

Instrumentace
X-ray
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Jak rychle najít ty správné informace od Altium International (Portály LabRulezICPMS)

Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, AAS, ICP/MS/MS, MP/ICP-AES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Akademie

Nová kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Přidejte se ke společnosti 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 a přispějte svými znalostmi do nově připravované knihy.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Nová kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Přidejte se ke společnosti 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 a přispějte svými znalostmi do nově připravované knihy.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Nová kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Přidejte se ke společnosti 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 a přispějte svými znalostmi do nově připravované knihy.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Nová kniha ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Přidejte se ke společnosti 2 THETA a kol. autorů publikace ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK z roku 2014 a přispějte svými znalostmi do nově připravované knihy.