23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?) | LabRulez ICPMS

23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Út, 6.12.2022
| Originální článek z: SSJMM/Vladimír Vrkoslav/Josef Cvačka
253 registrovaných účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří zcela zaplnilo kapacitu hotelu. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé.
SSJMM/Martin Hubálek: 23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

SSJMM/Martin Hubálek: 23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Škola hmotnostní spektrometrie se pro letošní rok přesunula ze Šumavy do centrální části Žďárských vrchů na Vysočině. Její 23. ročník se uskutečnil v Milovech, v OREA Resortu Devět Skal ve dnech 4. 9. - 9. 9. 2022. Registrovaní účastníci jako již tradičně zcela zaplnili kapacitu hotelu, přijelo 253 účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé. Nováčci tvořili více než 40 % účastníků, průměrný věk frekventantů byl přibližně 34 let.

💡 Soutěž na logo Školy hmotnostní spektrometrie

Odborný program odstartovaly v neděli odpoledne krátké kurzy.

 • Lektorem obsáhlého kurzu „Hmotnostní spektrometrie od A do Z“ byl Miroslav Lísa (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové).

 • Kurz „Proteomika pro začátečníky“ si vzali na starost Martin Hubálek, Alena Křenková (oba Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) a Marek Vrbacký (Fyziologický ústav AV ČR).

 • Náplní posledního nedělního kurzu bylo „Hmotnostně spektrometrické zobrazování“, které přednášeli Lukáš Kučera (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Štěpán Strnad a Vladimír Vrkoslav (oba Ústav organické chemie a biochemie AV ČR).

V pondělí pokračoval kurz „Hmotnostní spektrometrie od A do Z“ a proběhly kurzy

 • „Interpretace API a MALDI hmotnostních spekter“ pod vedením Roberta Jiráska (Fakulta chemickotechnologická Univerzity Pardubice).
 • „Analýza dat v software Graphpad - prakticky, názorně a jednoduše“ od Davida Friedeckého (Lékařská fakulta Univerzity Palackého)
 • „Kapalinová chromatografie nejen v proteomických MS analýzách“ lektora Juraje Lenča (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy).

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 5

SSJMM: 23. Škola MS 2022 - KURZ E - Analýza dat v software Graphpad - prakticky, názorně a jednoduše (David Friedecký)

Hlavní odborný program byl zahájen v pondělí odpoledne. Byl rozdělen do 12 sekcí, které se zabývaly důležitými oblastmi využití hmotnostní spektrometrie.

V první sekci věnované trendům a novinkám v hmotnostní spektrometrii zazněly tři přednášky, z nichž dvě přednesli zahraniční lektoři. Stephen Blanksby působící na Queensland University of Technology se věnoval metodám strukturní analýzy lipidů, zatímco Sebastian Böcker z University Friedricha Schillera v Jeně prezentoval možnosti softwarového nástroje SIRIUS pro vyhodnocování komplexních metabolomických dat.

V dalších sekcích zazněly přednášky zaměřené na:

 • kvalitativní a kvantitativní analýzu malých molekul, proteinů a proteinových léčiv
 • konstrukci hmotnostních spektrometrů
 • ambientní a zobrazovací hmotnostní spektrometrii
 • iontovou mobilitu
 • aplikace hmotnostní spektrometrie v mnoha různých oblastech

Celkem měli účastníci možnost vyslechnout 39 odborných a 7 komerčních přednášek.

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 4

SSJMM: 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 5

Jako obvykle byla jedna z pondělních sekcí věnována soutěži o cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, kterou každoročně vyhlašuje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Vítězem letošního ročníku se stal početný autorský kolektiv vedený Michalem Holčapkem s prací “Lipidomic profiling of human serum enables detection of pancreatic cancer“. Na této publikaci otištěné v prestižním časopise Nature Communications se podílelo celkem 27 autorů z České republiky, Německa, Rakouska, Španělska a Singapuru. Vítěznou práci, její vznik a výsledky zasazené do širšího kontextu poté Michal Holčapek představil ve své prezentaci. Letošní cenu Vladimíra Hanuše s finanční dotací 30 000,- Kč sponzorovala společnost Waters.

Podobně jako v minulých letech byla důležitou součástí programu také soutěžní sekce mladých vědců „Mládí vpřed“. V sekci zaznělo 6 krátkých, přesto však zajímavých prezentací. Osmičlenná odborná hodnotící komise pak měla nelehký úkol vybrat vítěze. Stal se jím Aleš Kvasnička (Lékařská fakulta Univerzity Palackého) s přednáškou „Lipidomická analýza infekčního zánětu v synoviální tekutině“. Cenou pro vítěze byla plně hrazená účast na 24. Škole hmotnostní spektrometrie 2023 a pozvání k přednášce v hlavním programu.

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 3

SSJMM: 23. Škola MS 2022 - PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Sekce plakátových sdělení přilákala 28 autorů. Odborná komise vybrala a ocenila tři nejlepší příspěvky, a to:

 • na prvním místě poster Antonína Bednaříka a kol. z Masarykovy univerzity („Zobrazovací hmotnostní spektrometrie mastných kyselin a jejich izomerů metodou laserové ionizace za pomoci oxidu kovu“)

 • na druhém místě příspěvek Denisy Kolářové a kol. z Univerzity Pardubice („Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography - Mass Spectrometry for Distinguishing Isomeric Classes of Sphingolipids in Human Plasma“)

 • na třetím místě sdělení Kateřiny Plachké a kol. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy („The Effect of Make-Up Solvent Composition on SFC-MS Responses: Electrospray vs Unispray“).

Odborná plakátová sdělení doplňovala čtveřice posterů shrnující dosavadní historii Škol hmotnostní spektrometrie. Tyto postery, stejně tak jako sborník přednášek prvního ročníku Školy hmotnostní spektrometrie, jsou k dispozici na stránkách Českého muzea hmotnostní spektrometrie. Sponzorem soutěží o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" a o nejlepší plakátové sdělení byla společnost Pragolab.

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 2

Abstrakty přednášek sekce „Mládí vpřed“ a plakátových sdělení jsou zveřejněny na webových stránkách 23. Školy hmotnostní spektrometrie.

💡 Abstrakty přednášek v sekci Mládí vpřed a plakátových sdělení

SSJMM: 23. Škola MS 2022 - Vyhlášení ceny VLADIMÍRA HANUŠE - z leva Marek Exner (Waters), Jan Preisler (MUNI), Michal Holčapek (UPCE)

Kromě odborného programu je důležitou stránkou Školy hmotností spektrometrie její společenský rozměr a večerní program.

Nedělní večer sponzorovaný firmou Waters nabídl velmi zajímavou přednášku Petra Piechuly ze Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, ve které představil nejcennější přírodní lokality Vysočiny a vzácnosti místní fauny a flóry. Následovala volná zábava tradičně nazvaná „Hmotníkáři sobě“, během které se účastníci kurzu mění v hudebníky, zpěváky a tanečníky. O hudební produkci se starali nadaní umělci Ján Žabka a David Friedecký.

Pondělní večer sponzorovaný firmou Shimadzu nabídl skupinu Cupcake Collective hrající funk, house, electroswing a rádiový pop.

Na úterní večer si firma AMEDIS pozvala DJ Martina Macha.

Ve středu večer zazářila díky firmě Bruker s.r.o. rocková skupina La Sklerosa.

Poslední společenský večer organizovaný firmou HPST patřil přednášce cestovatele Ladislava Zibury s názvem „Pěšky mezi budhisty a komunisty“.

V letošním roce čekalo na účastníky Školy hmotnostní spektrometrie malé překvapení – šifrovací hra, kterou připravila Iva Benešová. Během týdne se postupně objevily čtyři šifry s hmotnostněspektrometrickou tématikou. Pátá šifra umožnila spojit jednotlivá řešení a odhalit tak nápovědu, která vedla k neznámé chemické látce. Šifrování zaujalo řadu účastníků, kteří se usilovně snažili přijít šifrám na kloub a odhalit řešení co nejdříve. Vítěznému týmu nakonec stačily k úspěšnému odhalení správného hesla pouze 4 šifry a po zásluze si pak odnesl speciální cenu předsedy sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM Jana Preislera (Calvádos Akátos Tapíros).

Na volné středeční kulturněpoznávací odpoledne nachystali organizátoři tři výlety: do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, do pivovaru v Poličce a na hrad Svojanov. Účastníci konference měli také možnost si zapůjčit sportovní vybavení a pronajmout hotelová sportoviště.

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 1

SSJMM: 23. Škola MS 2022 - Aplikace iontové mobility s vysokým rozlišením (Karel Lemr)

K úspěšnému průběhu letošního ročníku Školy hmotnostní spektrometrie přispěla celá řada lidí, kterým bychom rádi na tomto místě poděkovali. Velký dík patří všem přednášejícím za skvělé přednášky a kurzy, které si pro letošní ročník připravili. Organizační výbor odvedl vynikající práci při technickém zajištění celé akce.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat zejména Mirce Bittové, bez jejíž pomoci si lze jen velmi těžko představit zvládnutí akce s tak velkým počtem účastníků. Za perfektně odvedenou práci děkujeme Tomáši Vašinovi ze SSJMM a našim milým kolegům a kolegyním z ÚOCHB AV ČR, Martinu Hubálkovi, Karlu Čížkovi, Editě Kofroňové, Aleně Křenkové, Kateřině Novákové, Mikuláši Vlkovi, Martě Vlkové, Simoně Sedláčkové, Štěpánu Strnadovi a Jakubu Sýsovi. Dík patří i členům výboru Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM. Významný podíl na bezproblémovém průběhu Školy měl i pan Michal Jeřábek a další zaměstnanci hotelu Devět skal.

V neposlední řadě chceme poděkovat firemním partnerům za finanční podporu. Bez jejich pomoci by nebylo možné Školu uspořádat v podobě, která se v minulých letech stala standardem a kterou jsme si oblíbili. Generálními partnery 23. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie byly firmy AMEDIS, Bruker s.r.o., HPST, Shimadzu a Waters, hlavními partnery firmy Edwards, Leco a Pragolab, partnery Chromservis, Merck a Phenomenex, a mediálními partnery Chemagazín, Chemické listy a LabRulez.

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie připravuje opět tým organizátorů z ÚOCHB AV ČR pod vedením Josefa Cvačky ve spolupráci se SSJMM.

💡 Krátké kurzy na 23. Škole MS 2022 (PROGRAM & LEKTOŘI)

Těšíme se na viděnou 10. - 15. září 2023 na stejném místě jako letos, v OREA Resortu Devět Skal v Milovech na Vysočině!

SSJMM: 23. Škola MS - Zakončení 23. Školy MS

SSJMM: 23. Škola MS 2022 - Společenský večer firmy Waters - Hmotníkáři sobě

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of Fluoropolymers Using FTIR and TG-DTA to Support the Growth of 5G

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, Thermal analysis
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie

Situace okolo „covidu“ se během léta stabilizovala a možná právě kvůli dlouhému konferenčnímu půstu se nakonec 22. Školy hmotnostní spektrometrie zúčastnilo rekordních 264 lidí.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 1

V pondělí 5. 9. 2022 byl oficiálně zahájen 23. ročník tradiční školy hmotnostní spektrometrie v resort Devět Skal na Vysočině. První den a série krátkých edukativních kurzů je za námi.
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of Fluoropolymers Using FTIR and TG-DTA to Support the Growth of 5G

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, Thermal analysis
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie

Situace okolo „covidu“ se během léta stabilizovala a možná právě kvůli dlouhému konferenčnímu půstu se nakonec 22. Školy hmotnostní spektrometrie zúčastnilo rekordních 264 lidí.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 1

V pondělí 5. 9. 2022 byl oficiálně zahájen 23. ročník tradiční školy hmotnostní spektrometrie v resort Devět Skal na Vysočině. První den a série krátkých edukativních kurzů je za námi.
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of Fluoropolymers Using FTIR and TG-DTA to Support the Growth of 5G

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, Thermal analysis
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie

Situace okolo „covidu“ se během léta stabilizovala a možná právě kvůli dlouhému konferenčnímu půstu se nakonec 22. Školy hmotnostní spektrometrie zúčastnilo rekordních 264 lidí.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 1

V pondělí 5. 9. 2022 byl oficiálně zahájen 23. ročník tradiční školy hmotnostní spektrometrie v resort Devět Skal na Vysočině. První den a série krátkých edukativních kurzů je za námi.
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of Fluoropolymers Using FTIR and TG-DTA to Support the Growth of 5G

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, Thermal analysis
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie

Situace okolo „covidu“ se během léta stabilizovala a možná právě kvůli dlouhému konferenčnímu půstu se nakonec 22. Školy hmotnostní spektrometrie zúčastnilo rekordních 264 lidí.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.
Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 1

V pondělí 5. 9. 2022 byl oficiálně zahájen 23. ročník tradiční školy hmotnostní spektrometrie v resort Devět Skal na Vysočině. První den a série krátkých edukativních kurzů je za námi.
Další projekty
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.