ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Zentiva Česká republika
Společnost Zentiva je lídrem v oblasti výroby a prodeje kvalitních, cenově dostupných léčivých přípravků.
Tagy
Vědecký článek
Video
Zdraví
Logo of LinkedIn

Dávka dělá jed… anebo ne? Specifika stanovení genotoxických látek v léčivech

Čt, 18.5.2023
| Originální článek z: Zentiva/VŠCHT/JIREŠ J./DOUŠA M.
Stanovení genotoxických látek na nízkých úrovních je nejen komplikované po odborné stránce, ale je také nákladné díky potřebě hmotnostních spektrometrů s dostatečnou citlivostí a kvalifikovanou obsluhu.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Elisa: Dávka dělá jed… anebo ne? Specifika stanovení genotoxických látek v léčivech
 • Video: US Pharmacopeia: Nitrosamine Impurities | USP

Genotoxicita je schopnost chemických látek interagovat s genetickou informací buňky (1). Tato interakce obvykle vyústí v poškození genetického materiálu buňky, kterému se snaží předejít opravné procesy buňky (2). Pokud tyto opravné procesy selžou nebo je vzniklé poškození příliš rozsáhlé, dochází ke karcinogenezi. Mechanismus interakce genotoxických látek s genetickou informací může být dvojího typu: přímý a nepřímý. Přímo působící genotoxická látka nebo její metabolit se naváže na molekulu DNA v buňce. V mnoha případech chemicky změní jednu nebo více z bází obsažených ve struktuře DNA. Jednou z takových reakcí je alkylace, například metylace adeninu na methyladenin. Následkem takového působení je substituce, tedy záměna jednoho písmena genetické informace za jiné. Stanovení koncentrace přímo působící genotoxické látky, která již není z hlediska genotoxicity nebezpečná, není možné (3). Závislost rizika plynoucího z expozice takové genotoxické látky na podané dávce je obvykle lineární. Naproti tomu genotoxická látka s nepřímým mechanismem účinku působí negativně na DNA nebo chromozomy skrze poškození proteinů, které jsou součástí chromozomu (4). Možným důsledkem takového působení je abnormální počet chromozomů v buňce. Z těchto důvodů je stanovení přípustných koncentrací genotoxických látek v léčivech kompromisem mezi analytickou dosažitelností limitu a zbývajícím rizikem (5,6). N-nitrosaminy obecně vznikají v kyselém prostředí ze dvou prekurzorů – dusitanů a sekundárních aminů dle schématu, viz obr. 1.

Zentiva/VŠCHT: Obr. 1: Obecné schéma N-nitrosace

Legislativa

Regulační autorita (například Evropská léková agentura EMA) musí odhadnout denní příjem (z anglického „acceptable daily intake“, ADI) genotoxické nečistoty, který již významně nezvyšuje riziko vzniku rakoviny nad průměrné riziko dané životním stylem a prostředím. Limit obsahu genotoxické látky v příslušném léčivu je potom možné spočítat z ADI a maximální denní dávky účinné látky (DD). Mezinárodní rada pro harmonizaci (ICH) doporučuje ve své směrnici M7(R1) následující postup. Je stanovena dávka, která způsobí přítomnost maligních tumorů u poloviny pokusných zvířat (TD50). Dle ICH je akceptovatelné riziko rakoviny způsobené přítomností všech genotoxických látek v léčivu 1:100 000 při celoživotním užívání. Pokud není TD50 k dispozici, je možné použít ADI95% specifické pro skupinu genotoxických látek, do které testovaná látka spadá. Každá látka z této skupiny by měla mít vyšší ADI než ADI95% celé skupiny, a to s 95 % pravděpodobností. Například pro látky ze skupiny N-nitrosaminů je ADI95% 18 ng/den. ADI je možné spočítat z TD50 dle následujícího vzorce (7–10):

ADI (mg/kg/den) = TD50 (mg/kg/den) / (0,5*100000)

Existují i jiné přístupy, například Benchmark dose modelling (BMDL10), ale v současnosti Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) preferuje výše zmíněnou lineární extrapolaci z TD50, zejména proto, že poskytuje velmi přísné limity, které jsou vnímány jako bezpečné. Lineární extrapolace má však dvě slabiny: nepoužívá žádné korekční faktory pro extrapolaci z dat zjištěných pro laboratorní krysy (TD50) na ADI používané v humánní medicíně, dále předpokládá lineární závislost rizika na dávce. Pro výpočet limitu obsahu genotoxické látky v léčivém produktu se nejprve spočítá ADI pro člověka vážícího 50 kg tzv. ADI50kg (v ng/den) podle vzorce:

ADI50kg = ADI * 50

a poté se podělí ADI50kg maximální denní dávkou účinné látky deklarované v léčivu (DD, v mg/den):

limit (μg/g, tj. ppm)= ADI50kg / DD

Výsledný limit genotoxické látky v léčivu je tedy vyjádřený v μg/g vzhledem k deklarované účinné látce. V případě, že léčivo obsahuje více než jednu genotoxickou látku, suma rizika odpovídajícího všem obsaženým genotoxickým nečistotám nesmí přesáhnout 1:100 000. V tomto případě bude výsledný limit ještě nižší (například dvakrát nižší při výskytu dvou různých genotoxických nečistot). Jako příklad lze uvést výpočet limitu pro N-nitrosodimethylamin (NDMA) v metforminu HCl. TD50 pro NDMA je 0,096 mg/kg/den (zdroj – „carcinogen potency database“, CPDB). ADI je tedy 0,096 / 0,5 / 100000 = 0,00000192 mg/kg/den = = 1,92 ng/kg/den. ADI50kg pro NDMA je tedy 1,92 * 50 = 96 ng/den. Maximální denní dávka metforminu HCl je 3000 mg denně. Limit obsahu NDMA v produktech s metforminem HCl je tedy (96 ng/den)/ /(3000 mg/den) = 0,032 μg/g (tj. ppm).

Analytické stanovení genotoxických látek

Tradiční farmaceutická analýza se obvykle zabývá nečistotami v úrovních nad 0,05 % (ekvivalent 500 ppm) a využívá konvenční analytické vybavení, jako je HPLC s UV detekcí pro netěkavé analyty nebo GC s detekcí FID pro těkavé malé molekuly. Pro stanovení genotoxických látek na limitech zmíněných v předchozí kapitole je nutné použití pokročilejších analytických technik. Klíčovým parametrem těchto analytických technik je nízká mez stanovitelnosti. UV detekce nemá pro tento účel dostatečnou mez stanovitelnosti, fluorescenční detekce by (po vhodné derivatizaci analytu) nároky na mez stanovitelnosti splňovala, ale není dostatečně selektivní. V praxi je proto pro stanovení genotoxických látek de facto jedinou používanou technikou hmotnostně spektrometrická (MS) detekce spřažená s technikou U(H)PLC nebo GC. V případě stanovení N-nitrosaminů je dokonce MS detekce přímo vyžadována lékovými autoritami.

Selektivity LC-MS je dosaženo v několika dimenzích. První dimenze selektivity je separace příslušného analytu na analytické koloně a odpovídá jeho retenčnímu času. Dalších dimenzí se dosáhne již v hmotnostním detektoru. Nejjednodušším detekčním módem je sledování vybraného iontu (SIM z anglického „Selected ion monitoring“). Tento detekční mód je k dispozici na téměř všech moderních instrumentech a používá se zejména na detektorech typu jednoduchého kvadrupólu. Je selektivní vzhledem k m/z detekovaného iontu. Další dimenze selektivity je možné dosáhnout na instrumentech typu trojitého kvadrupólu v módu multiple reaction monitoring (MRM), kdy dochází k selektivnímu filtrování m/z prekurzoru na prvním kvadrupólu, specifické reakci s molekulou kolizního plynu v kolizní cele a poté filtrování m/z produktu na třetím kvadrupólu. Všechny kvadrupóly mají ovšem jednotkové rozlišení, proto může docházet k izobarickým interferencím i v případě použití MRM. N-nitrosodimethylamin (C₂H₆N₂O, NDMA) ve vzorcích metforminu je sledován (10) na přechodech 75→58 a 75→43. Dimetylformamid (C₃H₇NO) se běžně vyskytuje jako nečistota ve vzorcích tablet i účinných látek metforminu. V iontovém zdroji poskytuje molekulární ion o m/z 74, neprochází tedy při sledování obou přechodů NDMA prvním kvadrupólem, který filtruje m/z 75. Nicméně jeho ¹³C izotopický iont (m/z 75) prvním kvadrupólem prochází a v kolizní cele poskytuje fragmenty o m/z 58 a 43, které prochází třetím kvadrupólem. Hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením proto není pro separaci takového interferentu dostatečná. Problém izobarických interferencí je však možné řešit hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HRMS). Autoři článku (11) stanovovali NDMA pomocí sledování přechodu m/z 75.0553→75.0553 na instrumentu typu Orbitrap. Uvedené m/z byly sledovány v okně („mass tolerance window“) 15 ppm. Při tomto nastavení metoda poskytovala správné (resp. přesné) výsledky.Při rozšíření okna z 15 na 30 ppm metoda začala poskytovat falešně pozitivní výsledky, protože již registruje i ¹³C izotopický iont dimethylformamidu.

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že použití hmotnostní spektrometrie jako detekční techniky je v analýze genotoxických nečistot nezbytné. Na druhou stranu, technika LC-MS má i určité slabé stránky, se kterými se musí analytický chemik vypořádat. Jednou z nejslabších stránek jsou matricové efekty, které jsou hlavní příčinou chyb při LC-MS analýze. Jejich pochopení a potlačení je velice důležité pro úspěšný vývoj metody a její validaci. Potlačit matricový efekt je možné snížením množství vzorku nastřikovaného na kolonu, naředěním vzorku, separací části matrice před analýzou pomocí vhodné SPE kolonky, vhodnou úpravou vzorku anebo chromatografických podmínek, použitím vnitřního standardu, případně použitím metody přídavku standardu. Všechny výše uvedené postupy komplikují analýzu, což ve svém důsledku analýzu prodlužuje a současně prodražuje.

Závěr

Lékové autority stanovují pomocí lineární extrapolace velmi přísné limity obsahu genotoxických látek v léčivech. Stanovení genotoxických látek na těchto úrovních je nejen komplikované po odborné stránce ale v neposlední řadě také velice nákladné, protože vyžaduje moderní hmotnostní spektrometry s dostatečnou citlivostí a kvalifikovanou obsluhu. V případě výskytu některých genotoxických látek, které vznikají v průběhu výroby a skladování lékových produktů, zejména ze skupiny N-nitrosaminů, je nutná časově náročná a nákladná reformulace lékového produktu. Ve výsledku by tak dobře míněná snaha o odstranění téměř zanedbatelných koncentrací genotoxických látek mohla vyústit v globální nedostatek léčiv, protože mnozí z výrobců nebudou schopni léčiva poskytnout v požadované kvalitě a včas. Určitá spornost těchto legislativních požadavků na obsah N-nitrosaminů v léčivech se projeví zejména při srovnání s obsahem N-nitrosaminů v potravinách. N-nitrosaminy mohou vznikat v potravinách během výroby, skladování a dalšího zpracování (tepelná úprava uzenin, nakládání atd.). Při požití prekurzorů (dusitany, sekundární aminy) mohou také vznikat i v lidském žaludku, kde je jejich vznik ještě podpořen kyselým pH. N-Nitrosaminy byly nalezeny (v setinách až desetinách μg/g) především v uzených potravinách (sýry, maso) a v nižších množstvích i v nápojích (pivo) (12–14). N-Nitrosaminy mohou být také přítomny v ústních vodách obsahujících chlorhexidin (15).

Zdroje
 1. Maurici, D.; Aardema, M.; Corvi, R.; Kleber, M.; Krul, C.; Laurent, C.; Loprieno, N.; Pasanen, M.; Pfuhler, S.; Phillips, B.; Sabbioni, E.; Sanner, T.; Vanparys, P. Genotoxicity and Mutagenicity. Alternatives to Laboratory Animals: ATLA 2005, 33 (1), 117-130.
 2. Irigaray, P.; Newby, J.A.; Clapp, R.; Hardell, L.; Howard, V.; Montagnier, L.; Epstein, S.; Belpomme, D. Lifestyle-Related Factors and Environmental Agents Causing Cancer: An Overview. Biomedicine & Pharmacotherapy 2007, 61 (10), 640-658.
 3. Nohmi, T. Thresholds of Genotoxic and Non-Genotoxic Carcinogens. Toxicology Research 2018, 34 (4), 281-290.
 4. Elhajouji, A.; Lukamowicz, M.; Cammerer, Z.; Kirsch-Volders, M. Potential Thresholds for Genotoxic Effects by Micronucleus Scoring. Mutagenesis 2011, 26 (1), 199–204.
 5. Hernández, L.G.; van Steeg, H.; Luijten, M.; van Benthem, J. Mechanisms of Non-Genotoxic Carcinogens and Importance of a Weight of Evidence Approach. Mutation Research/Reviews in Mutation Research 2009, 682 (2), 94–109.
 6. Luzhna, L.; Kathiria, P.; Kovalchuk, O. Micronuclei in genotoxicity assessment: from genetics to epigenetics and beyond. Front Genet 2013, 4 131.
 7. International Council for Harmonization (ICH) Guideline: M7(R1) Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) Impurities in Pharmaceuticals To Limit Potential Carcinogenic Risk. (Staženo 6.4.2020).
 8. Referral under Article 31 of Directive 2001/83/EC Angiotensin-II-Receptor Antagonists (Sartans) Containing a Tetrazole Group. (Staženo 31.3.2020).
 9. Impact of the Article 5(3) Scientific Opinion on Nitrosamines in Human Medicinal Products on the Opinion Adopted Pursuant to Article 31 of Directive 2001/83/EC for Angiotensin-II- ReceptorAntagonists (Sartans) Containing a Tetrazole Group (Candesartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Valsartan) Procedure no: EMEA/H/A-31/1471. (Staženo 17.3.2021).
 10. Questions and answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Opinion for the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human medicinal products. EMA/409815/2020 Rev.14. 21 December 2022. (Staženo 10.1.2023).
 11. Yang, J.; Marzan, T.A.; Ye, W.; Sommers, C.D.; Rodriguez, J.D.; Keire, D.A. A Cautionary Tale: Quantitative LC-HRMS Analytical Procedures for the Analysis of N-Nitrosodimethylamine in Metformin. The AAPS Journal 2020, 22 (4), 89.
 12. Chienthavorn, O.; Subprasert, P.; Insuan, W. Nitrosamines Extraction from Frankfurter Sausages by Using Superheated Water. Separation Science and Technology 2014, 49 (6), 838–846.
 13. Fan, C.-C.; Lin, T.-F. N-Nitrosamines in Drinking Water and Beer: Detection and Risk. Assessment. Chemosphere 2018, 200 48–56.
 14. Tricker, A.R.; Preussmann, R. Carcinogenic N-nitrosamines in the diet: occurrence, formation, mechanisms and carcinogenic potential. Mutation Research/Genetic Toxicology 1991, 259 (3), 277–289.
 15. van Maanen, J.M.; Pachen, D.M.; Dallinga, J.W.; Kleinjans, J.C. Formation of nitrosamines during consumption of nitrate- and amine-rich foods, and the influence of the use of mouthwashes. Cancer detection and prevention 1998, 22 (3), 204–212.
Zentiva Česká republika
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.