ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Produkt
Video
Akademie
Logo of LinkedIn

Tandemová hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS/MS) – analýza bez interferencí

St, 31.1.2024
| Originální článek z: Altium International
Anorganická analýza pomocí ICP-MS systémů má spoustu výhod, jako např. vysoká citlivost, nízké detekční limity, široký dynamický rozsah a možnost stanovení velkého množství prvků za velmi krátkou dobu.
Video placeholder
 • Foto: Altium International: Tandemová hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS/MS) – analýza bez interferencí
 • Video: Agilent Technologies: 8900 Triple Quadrupole ICP-MS Technology Video

ICP-MS systémy na bázi kvadrupólových hmotnostních analyzátorů (ICP MS), jsou v dnešní době čím dál rozšířenější analytickou technikou v laboratořích zaměřených na anorganickou analýzu, a to především díky vysoké citlivosti, nízkým detekčním limitům, širokému dynamickému rozsahu a možnosti stanovení velkého množství prvků za velmi krátkou dobu. Technologie ICP MS má také samozřejmě určitá omezení, ale ta se postupně daří řešit díky neustálým pokrokům v této oblasti.

1. Tolerance k vyšším obsahům matrice

Díky hardwarovým vylepšením moderních ICP-MS spektrometrů během posledních 6 let došlo k dramatickému zlepšení tolerance k obsahu matice. Systémy Agilent Technologies dnes rutinně využívají modul pro možnost vnášení vysoce zasolených vzorků HMI (High Matrix Introduction). Je to technologie ředění aerosolu před vstupem do hořáku, což snižuje zatížení plazmatu samotnou matricí (vzorku nebo ředícího roztoku v případě naředění v kapalné fázi). To umožňuje analyzovat rutinně a automaticky vzorky do 3% nebo až 25% celkového množství rozpuštěných pevných látek (TDS), a to přímo a bez předchozího ředění, a také výrazně zlepšit celkovou stabilitu a výtěžnost ionizace a minimalizovat kontaminaci a tím nutnost údržby samotného spektrometru.

2. Interference

Interference a jejich odstraňování je neméně důležitou výzvou a největším problémem v oblasti ICP-MS, na který se klade velký tlak v použitých technologiích a jejich vývoji. Od zavedení techniky ICP-MS do běžné praxe především pro ultra-stopovou analýzu v čistých matricích uběhlo již přes 20 let a tato technologie má za sebou velký skok. Od systémů bez kolizních/reakčních cel vyžadujících používání složitých korekčních rovnic, přes období prudkého vývoje v používání různých reakčních/kolizních plynů a hardwarových uspořádání (které trvá dodnes a jistě ještě bude pokračovat v budoucnu), přes nákladnější a složitější technologie s vysokým rozlišením až k nejmodernějším tandemovým technikám MS/MS.

Altium: Agilent ICP-QQQ 8900 tandemový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Kontrola a potlačování/odstraňování interferencí je dnes na velice vysoké úrovni a systémy Agilent v této oblasti využívají již třetí, opět o něco vylepšenou generaci kolizně/ reakční cely na bázi oktapólu, skvěle fungující nejen s různými reakčními plyny, ale díky své konstrukci především s kolizním plynem – heliem. To umožňuje s jedním nastavením podmínek kolizní cely jednoduchou, spolehlivou a přesnou kvantifikaci všech potřebných prvků v široké škále matric na úrovni běžně vyžadované v legislativě. Některé aplikace vyžadující větší citlivost v komplexních matricích způsobujících problémové spektrální interference zůstávají ale pro standardní kvadrupólové ICP-MS systémy stále velkou výzvou.

Nejmodernějším (a praxe potvrdila, že také nejúčinnějším) řešením problému odstraňování kritických interferencí je technologie využívající tandemové uspořádání hmotnostního spektrometru. Tandemová hmotnostní spektrometrie byla ještě před pár lety dominantou především v organické analytické chemii a díky jejím vlastnostem a principům také nejčastěji využívanou technikou pro ultrastopovou analýzu ve složitých matricích. Z aktuální situace v oblasti ultrastopové organické analytické chemie můžeme usuzovat, že technologie trojitých kvadrupólů v budoucnu téměř zcela vytlačí jiné MS techniky, např. MS s vysokým rozlišením, do oblasti pro tyto techniky velice úzce specializované. Je velkou otázkou, proč tato technologie nebyla dříve zavedená také do běžné praxe v oblasti anorganických analýz. Jedna z odpovědí, která se nabízí nejvíc je poptávka a potřeba této technologie v rutinní nebo výzkumné praxi. Toto také potvrzují plány a odhady Agilent Technologies při zavádění této technologie do praxe před 4 lety. Optimistické plány byly v prvním roce prodeje překročeny o více než 300%, a to především díky jednoduchosti použití, samotnému výkonu ICP-MS/MS systému a rychlému objevování stále nových a nových oblastí, kde technologie MS/MS může přinést výhodu nižších detekčních limitů, eliminace složitých úprav vzorků před analýzou nebo výrazně lepší přesnosti a stability výsledků nezávisle na složení matrice.

Pokročilé odstraňování interferencí pomocí ICP-QQQ (ICP-MS/MS)

Agilent 8800 ICP-QQQ byl poprvé komerčně představen v roce 2012. Díky svému jedinečnému uspořádání hmotnostního detektoru sestávajícímu ze dvou tandemových kvadrupólových hmotnostních analyzátorů s vloženou kolizně/reakční celou na bázi oktapólu je Agilent 8800 schopen využívat režim MS/MS k odstranění/potlačení i takových interferencí, které jsou jinými technikami obtížně odstranitelné nebo neodstranitelné. Lepší kontrola rekčních procesů v kolizní cele si tak velice rychle našla svoje místo v průmyslových nebo výzkumných laboratořích v oblastech polovodičů, ve výrobě ultračistých chemikálií a materiálů, v geologii, v oblasti analýzy radionuklidů nebo v oblasti „life-science“. Režim MS/MS je ale přínosný také pro analýzu náročnějších prvků nebo odstraňování problémových interferencí často se vyskytujících v běžných aplikacích jako je analýza půd, odpadních nebo podzemních vod, analýzy širokého spektra potravinářských vzorků, ve speciačních analýzách, a v poslední době také v analýze nanočástic. Velkou výhodou ICP-QQQ systémů Agilent série 8800 je již zmiňovaná stejná technologická platforma jako u jeho sourozenců z oblasti klasických ICP-MS systémů na bázi jednoduchých kvadrupólů. Ta přináší srovnatelnou jednoduchost použití, vysokou robustnost, možnost analýzy vysoce zasolených vzorků a nižší provozní náklady.

Agilent ICP-QQQ 8900 tandemový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Bezkonkurenční výkon, spolehlivé výsledky, maximální flexibilita a aplikační podpora - to je inovovaná řada ICP-MS Agilent 8900 Series.

Technologie a principy ICP-QQQ

Možností nastavení ICP-QQQ systému je celá řada, což je společným rysem s principy fungování tandemových hmotnostních spektrometrů v organické analytické chemii. Tím ale veškerá jejich podobnost (kromě již zmiňované konstrukce) končí. Základním principiálním rozdílem fungování je chemie probíhající v reakční cele. Zatímco filozofie tandemových spektrometrů v organické analytické chemii spočívá v principu štěpení molekul sledovaných analytů, v anorganické analytické chemii je tomu přesně naopak. Reakční cela ICP-QQQ spektrometrů využívá míry reaktivity sledovaných analytů nebo interferujících atomů/molekul s plyny, které jsou do reakční cely přiváděny. Z této míry reaktivity vycházejí dva základní MS/MS módy - „on-mass mode“ (měření na stejné hmotě) a „mass-shift mode“ (měření na jiné hmotě), které si popíšeme níže.

Nesmíme ale zapomenout, že tandemový hmotnostní spektrometr může fungovat (a často také funguje) jako tradiční kvadrupólový systém v tzv. „single-quadrupole“ módu, kdy je první kvadrupól před kolizní celou nastaven jako zcela propustný („ion- -guide“, tj. pouze ionty propouští) nebo částečné propustný („bandpass“, tj. filtruje určitý rozsah hmot vstupujících do kolizně/ reakční cely). Přístroj tak může být použit v různých režimech provozu v závislosti na povaze měřených analytů, na typu a složení matrice vzorku, a na požadavcích analýzy z hlediska detekčních limitů a citlivosti.

Altium: Obrázek 5. Konstrukce ICP-QQQ spektrometru Agilent 8800 Series

Altium International: Obrázek 6. Základní princip ICP-QQQ spektrometrů Agilent 8800 series

Operační režimy nastavení

1. Standardní kvadrupólový ICP-MS systém – Q1 pasivní

V tomto režimu je první kvadrupól nastaven do režimu pouze propustného vodiče iontů (tzv. pasivní cely/pasivního filtru), který všechny ionty propouští tak, jak do něj vstoupily. Ionty z plazmatu po selekci na iontové optice tak vstupují (obdobně jako u jednoduchých kvadrupólů) do kolizní/reakční cely a přímo tak interagují s kolizním/reakčním plynem. Tento mód je využíván pro velkou část prvků, které nejsou zatíženy interferencemi, nebo u kterých jsou interference snadno potlačitelné na akceptovatelné hodnoty pomocí inertního kolizního plynu He.

2. Standardní kvadrupólový ICP-MS systém – Q1 aktivní

V tomto režimu již první kvadrupól plnohodnotně filtruje ionty vstupující do kolizní/reakční cely, čímž významně napomáhá selektivnímu odstranění interferencí. Některé standardní ICP-MS spektrometry s kolizní celou typu kvadrupól/flatpole a jedním kvadrupólovým hmotnostním filtrem mohou používat kolizní celu nastavenou do režimu pouze omezeně propustného vodiče iontů (tzv. aktivní cely/ bandpass filtru). Takový systém však ionty propouští pouze v určitém rozsahu hmot, a může tak jen částečně omezit tvorbu interferencí v reakční cele. Do kolizní/reakční cely tím vstupuje pouze omezená část iontů a může tak být snížené riziko možných interferencí. Bohužel toto uspořádání není schopno fungovat jako skutečný jednotkový filtr, ale spíše jako filtr omezující vstup širšího pásu hmot vstupujících do kolizní cely. Pokud je ale hmota prekurzoru blízká cílové hmotě našeho analytu, nemusí být možné efektivně vznik interference potlačit. Právě v takových situacích je velkou výhodou využití konstrukčního řešení MS/MS systému se skutečným plnohodnotným kvadrupólovým filtrem s jednotkovým rozlišením, který omezí vstup všech interferencí ze vzorku nebo matice vznikajících v plazmatu a propustí pouze hmotu vybraného analytu. Analýza cílového analytu v módu „on-mass“ nebo „mass shift“ je tak velice přesná, a to nezávisle na typu nebo složení matrice.

3. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém - On-Mass Mode (měření na stejné hmotě - Q1 a Q2 jsou nastaveny na stejnou cílovou hmotu analytu)

Tento režim je jedním ze dvou základních operačních módů MS/MS systému. První z kvadrupólů Q1 je nastaven na cílovou hmotu sledovaného analytu a umožňuje tak vstoupit do kolizní cely pouze prekurzorům (analytu a interferujícím polyatomickým molekulám) o jedné vybrané hmotě. Následně díky vhodně zvoleným reakčním podmínkám dochází v reakční cele k interakci interferencí s reakčním plynem a vzniku nových molekul, které již ale mají jinou hmotu než cílový analyt, a nadále s ním tak neinterferují. Druhý kvadrupól je nastaven na stejnou hmotu jak cílový analyt (stejně jako první kvadrupól), nově vzniklé molekuly jsou tak odstraněny a detekován je tak pouze cílový analyt. Tento operační mód tedy převádí interferující molekuly na jinou hmotu, která již s cílovým analytem na jeho přirozené izotopické hmotě nekoliduje.

Altium International: Obrázek 7. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém - On-Mass Mode - měření na stejné hmotě

4. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Mass-Shift Mode (měření na nové hmotě - Q1 a Q2 jsou nastaveny na různé hmoty)

Jedná se o druhý základní operační mód tandemových MS/MS systémů. První kvadrupól Q1 je nastaven na vstupní „přirozenou izotopickou“ hmotu sledovaného analytu a umožňuje vstup do kolizní cely pouze prekurzorům (analytu a interferujícím polyatomickým molekulám) o jedné vybrané hmotě. Následně díky vhodně zvoleným reakčním podmínkám dochází v reakční cele k interakci analytu s reakčním plynem a vzniku nové molekuly (sloučeniny analytu a reakčního plynu), která již ale má jinou hmotu než původní nebo nově vzniklé interference a nadále s nimi tak neinterferuje. Druhý kvadrupól je nastaven na cílovou hmotu nové vzniklé molekuly analytu, interference jsou tak odstraněny a detekován je pouze cílový produkt analytu. Tento operační mód tedy převádí reaktivní analyt na jinou hmotu, která již s interferencemi na přirozené izotopické hmotě analytu nebo nově vzniklých molekul nekoliduje.

V běžné praxi je analýza některých prvků zatížena řadou interferencí v závislosti na typu vzorku a matrice a přesná analýza a vyhodnocení výsledků jsou dosti komplikované. Díky technologii MS/MS je analýza těchto prvků přesnější a jednodušší. Následuje několik typických příkladů.

Altium International: Obrázek 8. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Mass-Shift Mode – měření na nové hmotě

Analýza arsenu (As)

Arsen je jeden z typických „problémových“ prvků. Za jeho interference je zodpovědná řada prvků přítomných v běžných matricích vzorků. Výsledky analýz také mohou zkreslovat interference vytvořené v plazmatu díky přítomnosti argonu, nebo interference vznikle z běžně používaných kyselin při rozpouštění vzorků (HCl a další). Helium v kolizní cele v režimu High Energy velice efektivně odstraní tyto běžné interference na hmotě 75 (např. ArCl⁺, CaCl⁺ a další), takže dosažení mezí stanovitelnosti obvykle požadovaných v normách není velkým problémem. Heliový mód funguje velice robustně a nezávisle na typu matrice nebo znalosti vzorku. Bohužel běžně přítomné dvojitě nabité interference prvků vzácných zemin REE (Rare Earth Element) jsou již pro standardní kvadrupólové systémy problémem: díky své vysoké energii v případě použití helia jako kolizního plynu celou procházejí. Pokud použijeme reakční mód cely a O₂ jako reakční plyn, narážíme na další omezení systémů s jednoduchým kvadrupólem, a to na interferenci na hmotě 91 reakčního produktu AsO s běžně přítomným ⁹¹Zr⁺, který není schopen tak rychlé a kompletní reakce s O₂ jako As, a případně na nově vzniklé interference z reakční cely.

Altium International: Obrázek 9. Analýza arsenu: ICP-MS – reakční mód s použitím O₂

Elegantním a jednoduchým řešením těchto problémů je využití reakčního MS/MS módu, který v prvním kvadrupólu odstraní veškeré interference na cílové hmotě 91 tím, že propustí do kolizní cely pouze hmotu 75, a v druhým kvadrupólem propustí pouze produkt reakce ⁷⁵As⁺ + 16 O –› ⁹¹AsO⁺, který není interferencemi zatížen.

Altium International: Obrázek 10. Analýza arsenu: ICP-MS/MS – reakční mód s použitím O₂

Analýza selenu (Se)

Zde je základní ukázka použitého reakčního módu při analýze selenu:

Altium International: Obrázek 11. Analýza selenu: ICP-MS/MS – reakční mód s použitím O₂

Analýza síry (S)

Zde je základní ukázka použitého reakčního módu při analýze síry:

Altium International: Obrázek 12. Analýza síry: ICP-MS/MS – reakční mód s použitím O₂

Kromě výše zmíněných standardních operačních módů využívaných v rutinní analýze nabízí tandemové hmotnostní spektrometry mnohem více. Tyto další MS/MS módy mohou být zajímavé především při výzkumu a vývoji nových metod pro ICP-MS/MS systémy, které (zdá se) jsou z pohledu techniky jako takové stále na začátku, a jsou tak velkým publikačním potenciálem pro vědecko-výzkumnou sféru, kde mnoho nových aplikací stále čeká na své objevení. Nejen z těchto důvodů je investice do této techniky z dlouhodobého hlediska dobrou investicí také pro rutinní (komerční) laboratoře. Jelikož popsání těchto dalších operačních módů nemusí být na první pohled zcela pochopitelné, ukážeme si princip jejich fungování na vybraných příkladech.

5. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Precursor Ion Scan (skenování prekurzorových iontů – Q1 skenuje potencionálně zajímavé ionty vstupující do kolizní cely, Q2 je nastaven na cílovou hmotu)

Příkladem využití tohoto módu může být analýza rtuti v reakčním módu s NH₃, která za běžných podmínek není možná, jelikož jsou nabité ionty Hg v reakci s NH₃ neutralizovány, a není je tedy možné dále detekovat: NH₃ + Hg⁺ –› NH³⁺ + Hg. V reakční cele pak dále dochází k reakci mezi samotnými molekulami NH₃, předání náboje a vzniku cílové měřené molekuly NH₄⁺ : NH₃⁺ + NH₃ –› NH₂ + NH₄⁺.

Altium International: Obrázek 13. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Precursor Ion Scan: skenování prekurzorových iontů Q1 skenuje potencionálně zajímavé ionty vstupující do kolizní cely, Q2 je nastaven na cílovou hmotu

6. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Product Ion Scan (skenování produktových iontů – Q1 je nastaven na hmotu vybraného prekurzoru, Q2 skenuje potencionálně zajímavé produktové ionty tvořící se v kolizní cele)

Příkladem použití tohoto módu může být analýza titanu v reakčním módu s NH₃. Pokud bychom tuto analýzu Ti srovnali s analýzou na klasických kvadrupólových ICP-MS spektrometrech, tak dospějeme k závěru, že přesná kontrola iontů, které vstupují do kolizní cely, přináší odstranění možných interferencí od NH₃ klastrů jiných běžně přítomných analytů jako jsou například:

Altium International: Rovnice k bodu 6

Altium International: Obrázek 14. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Product Ion Scan ((skenování produktových iontů – Q1 je nastaven na hmotu vybraného prekurzoru, Q2 skenuje potencionálně zajímavé produktové ionty tvořící se v reakční cele)

7. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Neutral Gain Scan (skenování neutrální ztráty – Q1 a Q2 skenují společně v nastaveném rozdílu hmot) Tento operační mód umožňuje monitorování produktových iontů s vybraným rozdílem hmoty od prekurzorů – např. po reakci s O₂ nebo NH₃.

Příkladem použití může být měření titanu v reakčním módu s O₂, kde možnost odstranění interferencí běžných prvků jako Ni, Cu nebo Zn může být u klasických ICP-MS systémů problémem. Potvrzení přesnosti a správnosti výsledků měření pomocí sledování izotopů a izotopické obálky oxidů Ti je výhodou ve srovnání s klasickými systémy. Q2 je nastaven na sledování reakce, tedy navázání atomu O s hmotou 16 na jednotlivé izotopy Ti (⁴⁶Ti⁺–› ⁶²TiO⁺, ⁴⁷Ti⁺ –› ⁶³TiO⁺, ⁴⁸Ti⁺ –› ⁶⁴TiO⁺ , atd.).

Altium International: Obrázek 15. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Neutral Gain Scan: standard Ti 1 ppb ovlivněn interferencemi 10 ppb Ni, Cu a Zn

Altium International: Obrázek 16. Tandemový kvadrupólový ICP-MS/MS systém – Neutral Gain Scan: TiO píky přesně kopírují izotopickou obálku Ti. MSMS mód umožňuje měření Ti jako TiO bez interferencí Ni, Cu a Zn

Pokud bychom měli zhodnotit, který z módů 14 a kolizních/reakčních plynů je nejvhodnější pro použití v rutinní praxi, dospějeme logicky k závěru, že tímto módem je „mass-shift“ mód s reakčním plynem O₂. Důvodem tohoto závěru je skutečnost, že O₂ je jako reakční plyn aplikovatelný na širokou paletu „problémových“ analytů, a díky kontrole reakčních procesů řízením vstupů do reakční cely se stává unikátním řešením pro ty případy, které nebylo do té doby možné řešit pomocí klasických kvadrupólových ICP-MS systémů. Ve vybraných případech je skvělým řešením použití reakčního plynu NH₃, který umožnuje použití ICP-QQQ i v aplikacích, které byly donedávna odkázány pouze na SF-ICP-MS systémy se sektorovými analyzátory a s vysokým rozlišením. Ty však přes výrazně vyšší pořizovací i provozní náklady (obdobně jako v organické analytické chemii) nedosahují tak nízkých detekčních limitů jako tandemové systémy. Mezi analyzované prvky využívajících výhod ICP-MS/MS v různých matricích a aplikacích popsaných v literatuře patří:

Tabulka 1. Kritické prvky využívající výhody ICP-MS/MS
 • B (11) / C (12, 13) / Al (27)
 • Si (28, 29, 30) / P (31)/ S (32, 33, 34)
 • Cl (35) / Ca (46) / Ti (46, 47, 48, 49, 50)
 • V (51)/ Cr (52, 53) / Mn (55)
 • Ni (58, 60) / Co (59) / Zn (66)
 • As (75) / Se (77, 78, 80, 82) / Sr (86, 87, 88)
 • Mo (92, 95, 96, 98) / Rh (103) / Pd (104, 105, 106, 108, 110)
 • Cd (110, 111, 112, 113, 114) / I (127, 129) / Cs (134, 135, 137)
 • Pt (194, 195, 196) Hg (202) / U (236, 238)

Obecné srovnání hi-end modelů ICP-MS 7900 a ICP-MS/MS 8800 Agilent Technologies

ICP-MS systémy jsou obecně využívány jako nejvyšší možné („hi-end“) řešení pro ultrastopovou analýzu širokého spektra prvků v různých matricích. Z pohledu ICP-MS systémů na bázi kvadrupólových analyzátorů můžeme tvrdit, že s rezervou splňují většinu aktuálních požadavků na detekční limity daných normami. Každé řešení má svoje výhody i omezení počínaje výrazným rozdílem v pořizovací ceně, přes výrazně odlišné možnosti pro analýzu především kritických prvků ovlivněných interferencemi, až po různé požadavky na údržbu a provozní náklady.

Výkon

Standardní detekční limity jsou pro „hi-end“ modely Agilent 7900 ICP-MS a Agilent 8800 ICP QQQ velice podobné v běžných provozních módech, v čistých standardech, a pro většinu standardních prvků také v reálných matricích. Pro reálné vzorky s různými obsahy interferujících prvků a především prvků tvořící dvojitě nabité interference, které není možné pomocí standardních ICP-MS systémů analyticky odstranit, má ICP-QQQ nespornou výhodu v přesnosti výsledku díky eliminaci použití matematických korekcí

Altium: Agilent MassHunter ICP-MS software

Robustnost

Oba modely (Agilent 7900 ICP-MS i Agilent 8800 ICP-QQQ) jsou vybaveny systémem pro možnost ředění aerosolu v plynné fázi před vstupem do plazmatu, a to faktorem až ± 100 krát (max. 25% TDS) pro Agilent 7900 ICP-MS, a faktorem až ± 25 krát (max. 3% TDS) pro Agilent 8800 ICP-QQQ. Model Agilent 8800 je díky principiální konstrukci MS/MS systému více náchylný na kontaminaci prvního kvadrupólu, a může vyžadovat častější údržbu ve formě čištění (četnost údržby je závislá především na reálném počtu vzorků, typu matric a nastavení analytických metod).

Provozní náklady

Z pohledu standardních provozních nákladů je v případě MS/MS módů nutno počítat s lehce delší dobou analýzy způsobenou používáním více reakčně-kolizních módů pro analýzy kritických prvků (doba analýzy se prodlouží o řádové několika málo desítek sekund). Veškeré ostatní provozní náklady jsou pro oba systémy srovnatelné.

Analýza nanočástic

Elektronika Agilent 7900 ICP-MS umožňuje dosahovat 30x kratší dwell time pro měření nanočástic: 0,1 ms u modelu 7900 ve srovnání s 3 ms pro model 8800 series. Pro běžné typy analýz je ale dwell time 3 ms naprosto dostačující, což dokazuje také množství publikací. ICP-MS/MS systém má na naopak velkou výhodu v odstranění případných interferencí a snížení vlivu pozadí na minimum, což umožňuje měření menších nanočástic a nižších koncentrací, a to i pro „problémové“ prvky jako Ti, Si a další.

Speciační analýza

Pro speciační analýzu je z pohledu detekčních limitů použití Agilent 7900 ICP-MS srovnatelné s použitím Agilent 8800 ICP-QQQ. Podobná je také reprodukovatelnost analýz, nicméně co se týče kvality výsledků, tak ICP-MS/MS systém může být (stejně jako v předchozích případech) díky MS/MS módu přesnější.

Altium: Agilent speciační analýza: ICP-QQQ 8900 ve spojení s HPLC

Závěr

Z pohledu splnění aktuálních požadavků kladených legislativou v oblasti širokého spektra běžných analýz splňují oba systémy s rezervou veškeré požadavky. Z pohledu provozních nákladů jsou systémy také srovnatelné. Rozdílné jsou především pořizovací náklady, přesnost dosahovaných výsledků a reálných detekčních limitů především pro problematické prvky. Nároky a požadavky kladené na kontrolní, provozní, výzkumné a další špičkově vybavené laboratoře u nás i v jiných zemích vyžadují co možná nejpřesnější a nejjistější výsledky. Ty jsou lépe dosažitelné s ICP-MS/MS systémy, které na rozdíl od ICP-MS systémů odstraňují problematické interference efektivněji díky MS/MS módům, ve kterých se interference odstraní selektivně bez rizika vzniku dalších sekundárních interferencí. Nemusí se tak používat matematické korekce a odhady, jejichž výsledek díky rozdílnosti vzorků nemusí být vždy správný.

Při analýze nanočástic (i přes vyšší hodnoty dwell time, které jsou v běžné praxi dostačující) přináší MS/MS nízké hodnoty pozadí, nízké detekční limity a vyšší přesnost analýz, a to především pro problematické nanočástice s Ti nebo Si. Vzhledem k rychlému rozvoji ICP-MS/MS technologie a novým aplikacím ukazujícím na stále nové možnosti (podobně jako v případě LC-MS/MS a GC-MS/MS) je systém Agilent 8800 určitě vhodnou investicí do budoucna.

Altium: Agilent speciační analýza: ICP-QQQ 8900 ve spojení s GC

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.