ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Video
Logo of LinkedIn

24. Škola MS 2023 - pozvánka

Út, 9.5.2023
| Originální článek z: SSJMM
Vážení příznivci hmotnostní spektrometrie, rádi bychom Vás pozvali na další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 10. – 15. září 2023 v resortu Devět Skal na Vysočině.
Video placeholder

OREA Resort Devět Skal

Vážení a milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rád bych Vás jménem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a organizačního výboru pozval na další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 10. – 15. září 2023 v resortu Devět Skal na Vysočině.

Registrovat se můžete již nyní na webu 24. Školy hmotnostní spektrometrie 2023

Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím. Letošní ročník se bude držet tradičního schématu s programem, který zahrnuje krátké kurzy, odborné přednášky, plakátová sdělení i volné středeční odpoledne pro relaxaci a poznávání okolí. V letošním roce si připomínáme 100 let od narození Vladimíra Hanuše, jednoho ze zakladatelů české a československé hmotnostní spektrometrie. Předání Ceny Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie bude proto předcházet vzpomínková přednáška na tohoto mimořádného člověka a vědce. V programu Školy nebude chybět sekce „Mládí vpřed!“ věnovaná prezentacím mladých výzkumníků. V neděli a pondělí proběhnou krátké kurzy zaměřené na:

Hlavní odborný program bude věnován aktuálním tématům z oblasti hmotnostní spektrometrie malých molekul i biomakromolekul. Probíraná budou i méně tradiční témata jako je například urychlovačová hmotnostní spektrometrie a datování vzorků. Detaily programu konference budou zveřejněny později, již nyní se však můžete těšit na úvodní přednášku prof. Achille Cappiella z univerzity v Urbinu, který se dlouhodobě věnuje vývoji LC-MS. Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Těšíme se na viděnou v OREA resortu Devět Skal na Vysočině!

Za organizátory

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

HLAVNÍ PROGRAM

Program bude doplněn později.

POZVANÝ ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. Achille Cappiello

Achille Cappiello je profesorem analytické chemie na univerzitě v Urbinu v Itálii, kde působí od roku 1987. Koncem osmdesátých let absolvoval postdoktorskou stáž na Massachusettském technologickém institutu u profesora Klause Biemanna. Po návratu na Urbinskou universitu založil a vedl laboratoř, která se stala centrem pro vývoj nových metod a technik v oblasti LC-MS. Prof. Cappiello se dlouhodobě věnuje spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Zabývá se vývojem instrumentace, zejména LC-MS s využitím elektronové ionizace. Mezi jeho vědecké zájmy dále patří vývoj LC-MS metod, příprava mikro- a nano-HPLC kolon a metody úpravy vzorků. Spolupracuje s významnými výrobci přístrojů, je autorem několika patentů. Organizuje konference a doktorandské školy pro studenty v oboru chromatografie a hmotnostní spektrometrie, zajímá se o podporu mezinárodních výměn a spolupráce. Je členem redakční rady časopisu Mass Spectrometry Reviews.

UNIAMO BOLGAZINE: prof. Achille Cappiello

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

  • Chromservis
  • MERCK

Mediální partneři

KRÁTKÉ KURZY

Kurzy proběhnou v neděli 10. září od 14:00 do 18:00 hod. a v pondělí 11. září od 8:30 do 12:30 hod. Jsou rozděleny do bloků a celková délka jednotlivých kurzů se může lišit. Ceník a registraci na kurzy najdete v záložce "Registrace".

Neděle 10. září

KURZ A: Interpretace spekter (4 x 1:45 hod; kurz bude pokračovat v pondělí dopoledne)
Kurz interpretace EI spekter – sylabus.
  • Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter
  • Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci
  • Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace různých tříd organických sloučenin, které bude probíhat v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků
KURZ B: Základy ICP-MS (2 x 1:45 hod)

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) je bezpochyby nejrozšířenější metodou prvkové analýzy, která našla uplatnění nejen ve většině vědních oborů, ale i rutinní analytické praxi. První část kurzu bude zaměřena na historii, teoretické základy ICP-MS, popis současné instrumentace a interferencí. Dále na možnosti spojení s analytickými technikami, kde ICP-MS slouží jako citlivý prvkově/izotopově specifický detektor. Druhá část bude věnována praktickým ukázkám přípravy vzorků (roztoková analýza, přímá analýza vzorků pevného skupenství, speciační analýza apod.), strategii vývoje a validací ICP-MS metod a v neposlední řadě přístupům k vyhodnocení a interpretaci výsledků. Součástí bude i ukázka rutinního využití ICP-MS pro analýzu prvkových nečistot dle lékopisných požadavků (kontrolní laboratoř R-lab).

KURZ C: Základy proteomiky (2 x 1:45 hod)
  • přednášející: Karel Harant a Alena Křenková
Základy proteomiky 1: Návrh designu proteomického experimentu a příprava vzorků pro LC/MS analýzu

Náplní první části kurzu bude úvod do proteomiky s cílem ukázat současné metody a nástroje použitelné k akvizici a vyhodnocení proteomických dat. V první části probereme ve zkrácené formě všechny kroky experimentálního postupu od 1) designu experimentu tak, aby byl vhodný pro následnou LC/MS analýzu, 2) přípravy vzorku na příkladech imunoprecipitace a komplexního lyzátu až po 3) možnosti měření pomocí Data Dependent nebo Data Independent acquisition. Součástí kurzu bude i kritické hodnocení kvality naměřených dat. Při vyhodnocení se zaměříme na možnosti zpracování dat ve freeware SW typu MaxQuant a DIAnn. Rovněž Vás stručně seznámíme s komerčními programy – Proteome Discoverer, PEAKS, Spectronaut.

Základy proteomiky 2: Kvantitativní a statistická analýza naměřených dat

Druhá část kurzu bude zahrnovat úvod do statistického zpracování kvantitativních proteomických dat v softwaru Perseus. Důraz bude kladen na pochopení důležitých statistických pojmů (distribuce dat, t-test, ANOVA, p-value, FDR, atd.) a porozumění všem nezbytným krokům statistické analýzy, jako je filtrace dat, normalizace dat, statistické testování, apod. K dispozici budou modelová data, která budou účastníci v rámci kurzu zpracovávat.

Pondělí 11. září

KURZ D: řešení problémů v LC/MS (2 x 1:45 hod)

Kurz bude zaměřen na řešení problémů s LC/MS a LC/HRMS, se kterými se setkáváme při instalaci přístrojů, vývoji metod, rutinním provozu a haváriích. Přednášky jsou souborem zkušeností uživatele GC/LC/MS za 30 let analýzy širokého rozsahu nízkomolekulárních analytů na stopové úrovni v komplexních matricích. Od popisu a řešení problémů spojených s přístrojovým vybavením se dostaneme k metodám jako celku (chromatografie vs. MS, předúprava vzorků, interference ze slepých pokusů, interference z matrice) a dále k neméně důležité části zpracování dat. Součástí kurzu bude i kapitola, jak problémům předcházet (na základě vlastních těžce získaných zkušeností) nebo minimalizovat jejich dopad.

KURZ E: Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice (1 x 1:45 hod)
  • přednášející: David Potěšil a Kristína Gömöryová

V tomto kurzu se zaměříme na analýzu dat v prostředí R, s využitím knihovny DEP (Differential Enrichment analysis of Proteomics data). Podobně jako v Základech proteomiky 2 si ukážeme základní kroky procesování (transformace, filtrování, normalizace, imputace, statistické vyhodnocení) a naučíme se, jak data vizualizovat a vytvářet reprodukovatelné a interaktivní reporty. Kromě DEP knihovny budou ve zkratce představeny i další balíčky (např. QFeatures), umožňující pokročilou analýzu MS dat. V poslední části kurzu se budeme věnovat nástrojům, které umožňují biologickou interpretaci získaných výsledků (např. STRING, REACTOME, gprofiler2). Ke kurzu budou k dispozici modelová data, na kterých si analýzu vyzkoušíme.

KURZ F: Bioléčiva pohledem hmotníkáře (1 x 1:45 hod)

Kurz má za cíl představit bioléčiva, která se stávají stále významnější součástí farmakoterapie závažných onemocnění. Pro kontrolu jejich kvality ve farmaceutickém průmyslu hraje důležitou roli hmotnostní spektrometrie. Uvedeme posluchače do problematiky bioléčiv, kterými jsou v tomto pohledu peptidy, proteiny, monoklonální protilátky nebo oligonukleotidy. Z pohledu analytika se zaměříme především na protilátková léčiva, podíváme se na možnosti jejich separace a analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie, a to na úrovni intaktních proteinových molekul, protilátkových podjednotek nebo peptidů.

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ A SEKCE "MLÁDÍ VPŘED"

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky, a to v délce 12 min. (+ 3 min. diskuse). Postery bude možné vyvěsit po zahájení Školy v pondělí odpoledne a budou vystaveny po celou dobu akce. Jejich prezentaci bude věnován vyhrazený čas v programu a podmínkou k jejich přijetí je využití hmostnostní spektrometrie.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Výherce "Ceny za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed" získává hrazenou účast na 25. Škole hmotnostní spektrometrie 2024, výherce nejlepšího posteru získává hrazený registrační poplatek na příští Školu hmotnostní spektrometrie v roce 2024. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.