Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje je ukončeno (předběžné výsledky měření)

Út, 11.7.2023
| Originální článek z: CDV/Monitoring PAU/PAH
Dvě zimy a jedno léto. Tak dlouho trvalo měření polycyklických aromatických uhlovodíků v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.
Video placeholder
 • Foto: CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje je ukončeno (předběžné výsledky měření)
 • Video: CDV: Centrum dopravního výzkumu (krátká verze, 2019)

Dvě zimy a jedno léto. Tak dlouho trvalo měření polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, které provedli odborníci z naší instituce ve spolupráci se společností Envitech Bohemia. Na začátku minulého týdne ukončili svou dvouletou práci. Hotovo ale nemají. Nyní musí dokončit vyhodnocení nasbíraných vzorků a zpracovat naměřená data.

💡 Článek: Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

💡 Článek: Stanovení distribuce polycyklických aromatických uhlovodíků a elementárního uhlíku na pevných částicích ve vztahu k emisím z dopravy

Občané je mohli vidět na 120 místech území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina ve třech ročních obdobích: v zimě a v létě 2022 a v následné zimě 2023. Odebrali při nich 2.160 ks vzorků filtrů se zachycenými aerosolovými částicemi PM10. Jedná se o mikročástice o velikosti do 10 mikrometrů, které poškozují hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Na tyto částice se také váží nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou často mutagenní a karcinogenní (mj. Benzo(a)pyren). Pro koncentrace aerosolových částic PM10 v ovzduší jsou stanoveny dva imisní limity:

 • denní (24hodinový průměr v hodnotě 50 μg.m-3, smí být překročen maximálně 35x za rok)
 • roční (průměr v hodnotě 40 μg.m-3, který nesmí být překročen)

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Analýza získaných vzorků

Filtry se zachycenými částicemi pracovníci analyzují v akreditované laboratoři. Zjišťují v nich koncentraci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), mimo jiné také karcinogenního Benzo(a)pyrenu. Výsledky jsou základem pro přípravu akčního plánu vedoucího ke zlepšení kvality ovzduší obou krajů, dotčených měst a obcí. Zpracuje ho firma Bucek, s. r. o., partner projektu.

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Na jaké zdroje znečistění ovzduší se měření zaměřilo?

Měření bylo primárně zaměřeno na lokální topeniště. Průběžné výsledky ukazují na jejich významný podíl na kvalitě ovzduší. Je to zřejmé z porovnání výsledků ze zimních období a letní odběrové kampaně, kdy se netopí. Na vybraných lokalitách byly kontinuálně měřeny také koncentrace plynných škodlivin. „Další činnosti, které nás nyní čekají, jsou analýza vzorků odebraných v průběhu letošní zimy a jejich vyhodnocení. Poslouží jako podklad pro zpracování zmíněných akčních plánů,“ vysvětluje Radek Vít z realizačního týmu projektu.

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Spolupráce s obcemi byla bezchybná

V průběhu měření nedošlo k žádným komplikacím ani k poškození měřící a odběrové techniky potřebné pro úspěšné řešení projektu. Poděkování patří všem spolupracujícím obcím, které umožnily umístění našich měřících a odběrových zařízení, čímž napomohly ke zdárnému průběhu měřících a odběrových kampaní.

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Prezentace předběžných výsledků měření

První výsledky měření jsme představili na poradě pracovníků obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina a Jihočeského kraje a o den později také pracovníkům obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje.

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu přiblížil přítomným motivaci řešitelského týmu, cíle projektu, kritéria výběru lokalit, vybraná města a obce, kde byla a budou realizována měření kvality ovzduší a odběry vzorků aerosolových částic. Představil také předběžné výsledky z některých měst a obcí.

Výběr lokalit

 • Velikost obce a města – počet obydlí
 • Kategorie vytápění a počet obydlí na tuhá paliva
 • Vliv velkého a středního zdroje znečišťování
 • Vliv silniční komunikace
 • Charakter okolí – zakřivení reliéfu (rovina/údolí/vrcholová poloha)
 • Zvláště chráněná území z pohledu ochrany přírody a krajiny
  • Chráněná oblast přirozené akumulace vod – 3 lokality
  • Chráněná krajinná oblast – 2 lokality
  • Evropsky významné lokality – 3 lokality
Celkem vybráno 120 obcí a měst
 • Jihomoravský kraj – 60 obcí a měst

  • 60 obcí měření PAU
   • Ve 4 obcích měření dalších znečišťujících látek
 • Kraj Vysočina – 60 obcí a měst

  • 60 obcí měření PAU
   • Ve 4 obcích měření dalších znečišťujících látek

CDV: Výběr lokalit pro měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Průběřné výsledky

Přehled koncentrací Benzo(a)pyrenu

 • Průměrné koncentrace Benzo(a)pyrenu získané z 6 měření na každé z lokalit
 • Srovnání s hodnotou imisního limitu pro Benzo(a)pyren – 1 ng·m⁻³

CDV: Průběřné výsledky měření koncentrací Benzo(a)pyrenu (Kraj Vysočina)

CDV: Průběřné výsledky měření koncentrací Benzo(a)pyrenu (Jihomoravský kraj)

Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU)

 • Průměrné koncentrace sumy PAU získané z 6 měření na každé z lokalit

CDV: Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) (Kraj Vysočina)

CDV: Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) (Jihomoravský kraj)

Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀

 • Průměrné koncentrace aerosolových částic PM₁₀ získané z 6 měření na každé z lokalit

CDV: Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀ (Kraj Vysočina)

CDV: Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀ (Jihomoravský kraj)

Dílčí závěry

CDV: Vzorky filtrů se zachycenými škodlivinami v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

CDV: GC/MS analýza asfaltových směsí na obsah PAH/PAU

Tisková zpráva podzim 2022

Příprava akčních plánů pro zlepšení stavu ovzduší.

Všechny dosud naměřené hodnoty prošly detailním odborným zpracováním. „Na základě zjištěných výsledků připravujeme akční plány, ve kterých městům a obcím navrhneme opatření ke zlepšení kvality ovzduší,“ doplňuje Jakub Bucek z firmy Bucek, s. r. o., která tuto expertní činnost provádí.

Kdy návrhy na opatření Jihomoravský kraj získá?

Akční plány budou zpracovány na konci roku 2023 a následně předány krajskému úřadu ke schválení tak, aby mohly být do konce řešení projektu zveřejněny. „Znečištění ovzduší karcinogenním benzo(a)pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší. Průběžné výsledky měření ukazují, že městské lokality s vysokým podílem centrálního zásobováním teplem vykazují nižší koncentrace než venkovské lokality s významným zastoupením spalování pevných paliv pro vytápění domácností. Informace z tohoto měření jsou důležité pro rozhodování o dalším zacílení podpory výměny starých nevyhovujících lokálních zdrojů tepla,“ uvedl Lukáš Dubec, statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí, a projektů participace a otevřenosti.

Kdy návrhy na opatření Kraj Vysočina získá?

Akční plány budou zpracovány na konci roku 2023 a následně předány krajskému úřadu ke schválení tak, aby mohly být do konce řešení projektu zveřejněny. „Je doloženo, že polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní látky, které vznikají nekvalitním spalováním jak v tepelných zdrojích, tak ve spalovacích motorech. Průběžné výsledky měření ukazují, že lokality s centrálním zásobováním teplem vykazují nižší koncentrace než venkovské lokality s individuálními zdroji tepla na pevná paliva. Informace z měření jsou důležité pro rozhodování o zacílení další podpory výměny starých lokálních zdrojů tepla,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí pan Ing. Pavel Hájek.

Kde se mohou občané již nyní dozvědět, jak dopadlo měření v jejich obci nebo u sousedů?

Na webových stránkách projektu www.monitoringpau.cz. Čtenáři zde najdou interaktivní mapu, na které mohou zjistit, kde aktuálně měření probíhá a nově zde také naleznou mapu s výsledky zimní etapy. „V mapě výsledků jsou jednotlivé body označující místo měření barevně rozlišeny podle průměrné koncentrace Benzo(a)pyrenu za měřené období. Po najetí kurzoru myši na konkrétní bod webové aplikace se zobrazí graf s výsledky,“ vysvětluje Roman Ličbinský, ředitel odborné divize z Centra dopravního výzkumu.

Narazili odborníci v obou kampaních na nějaké obtíže?

Zimní etapa měření proběhla bez potíží. To samé se dá říct i o končící letní etapě, kdy i přes značně proměnlivé počasí, vysoké teploty a bouřky vše proběhlo bez větších komplikací. „Co se týče součinnosti se starosty a zástupci obcí, spolupracovalo se nám velmi dobře, bez sebemenších potíží, jako při řešení zimní etapy. Všichni projevili vstřícný přístup i v průběhu dovolených a letních prázdnin,“ doplňuje Radek Vít, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu.

Bude měření probíhat i v dalších sezónách?

Měření kvality ovzduší budou pokračovat třetí etapou, která proběhne ve stejném období jako letošní zimní etapa, tedy od 18. ledna 2023. Měřené lokality zůstanou stejné jako v předešlých etapách. „Takto získáme přehled o rozdílech v kvalitě ovzduší v jednotlivých letech a ročních obdobích,“ uvádí Radek Vít.

Centrum dopravního výzkumu (CDV)
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Škola MS: Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
---

Advancing Research of Lithium-Ion Batteries Using the Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Brix, fructose, glucose, and sucrose with NIRS

Instrumentace
NIR Spektroskopie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Video | Přednáška

TVT 2020 - Mechanismy genotoxických a epigenetických účinků cizorodých látek

Škodlivé látky ve znečištěném ovzduší způsobují změny v DNA, a to jak na úrovni mutací, tak na úrovni aktivity jednotlivých genů. Čemu všemu je lidské tělo vystaveno? Může se na znečištěné ovzduší adaptovat?

Článek | Video

Jak se měří VZDUCH

Kvalita ovzduší se u nás dlouhodobě zlepšuje, ale stále je na čem pracovat. Vědci nyní přicházejí s inkubátorem na sledování znečištění.

Článek | Životní prostředí

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

Co je cílem projektu PAUPZKO, kde v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji měření probíhá a jaké jsou jeho průběřné výsledky?
 

Podobné články


Video | Přednáška

TVT 2020 - Mechanismy genotoxických a epigenetických účinků cizorodých látek

Škodlivé látky ve znečištěném ovzduší způsobují změny v DNA, a to jak na úrovni mutací, tak na úrovni aktivity jednotlivých genů. Čemu všemu je lidské tělo vystaveno? Může se na znečištěné ovzduší adaptovat?

Článek | Video

Jak se měří VZDUCH

Kvalita ovzduší se u nás dlouhodobě zlepšuje, ale stále je na čem pracovat. Vědci nyní přicházejí s inkubátorem na sledování znečištění.

Článek | Životní prostředí

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

Co je cílem projektu PAUPZKO, kde v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji měření probíhá a jaké jsou jeho průběřné výsledky?
 

Podobné články


Video | Přednáška

TVT 2020 - Mechanismy genotoxických a epigenetických účinků cizorodých látek

Škodlivé látky ve znečištěném ovzduší způsobují změny v DNA, a to jak na úrovni mutací, tak na úrovni aktivity jednotlivých genů. Čemu všemu je lidské tělo vystaveno? Může se na znečištěné ovzduší adaptovat?

Článek | Video

Jak se měří VZDUCH

Kvalita ovzduší se u nás dlouhodobě zlepšuje, ale stále je na čem pracovat. Vědci nyní přicházejí s inkubátorem na sledování znečištění.

Článek | Životní prostředí

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

Co je cílem projektu PAUPZKO, kde v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji měření probíhá a jaké jsou jeho průběřné výsledky?
 

Podobné články


Video | Přednáška

TVT 2020 - Mechanismy genotoxických a epigenetických účinků cizorodých látek

Škodlivé látky ve znečištěném ovzduší způsobují změny v DNA, a to jak na úrovni mutací, tak na úrovni aktivity jednotlivých genů. Čemu všemu je lidské tělo vystaveno? Může se na znečištěné ovzduší adaptovat?

Článek | Video

Jak se měří VZDUCH

Kvalita ovzduší se u nás dlouhodobě zlepšuje, ale stále je na čem pracovat. Vědci nyní přicházejí s inkubátorem na sledování znečištění.

Článek | Životní prostředí

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

Co je cílem projektu PAUPZKO, kde v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji měření probíhá a jaké jsou jeho průběřné výsledky?