ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Laboratoř centra dopravního výzkumu Laboratoř životního prostředí, Laboratoř dopravní infrastruktury, Laboratoř dopravního značení.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Video
Zdraví
Logo of LinkedIn

Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje je ukončeno (předběžné výsledky měření)

Út, 11.7.2023
| Originální článek z: CDV/Monitoring PAU/PAH
Dvě zimy a jedno léto. Tak dlouho trvalo měření polycyklických aromatických uhlovodíků v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.
Video placeholder
 • Foto: CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje je ukončeno (předběžné výsledky měření)
 • Video: CDV: Centrum dopravního výzkumu (krátká verze, 2019)

Dvě zimy a jedno léto. Tak dlouho trvalo měření polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, které provedli odborníci z naší instituce ve spolupráci se společností Envitech Bohemia. Na začátku minulého týdne ukončili svou dvouletou práci. Hotovo ale nemají. Nyní musí dokončit vyhodnocení nasbíraných vzorků a zpracovat naměřená data.

💡 Článek: Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků (PAUPZKO)

💡 Článek: Stanovení distribuce polycyklických aromatických uhlovodíků a elementárního uhlíku na pevných částicích ve vztahu k emisím z dopravy

Občané je mohli vidět na 120 místech území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina ve třech ročních obdobích: v zimě a v létě 2022 a v následné zimě 2023. Odebrali při nich 2.160 ks vzorků filtrů se zachycenými aerosolovými částicemi PM10. Jedná se o mikročástice o velikosti do 10 mikrometrů, které poškozují hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Na tyto částice se také váží nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou často mutagenní a karcinogenní (mj. Benzo(a)pyren). Pro koncentrace aerosolových částic PM10 v ovzduší jsou stanoveny dva imisní limity:

 • denní (24hodinový průměr v hodnotě 50 μg.m-3, smí být překročen maximálně 35x za rok)
 • roční (průměr v hodnotě 40 μg.m-3, který nesmí být překročen)

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského krajeCDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Analýza získaných vzorků

Filtry se zachycenými částicemi pracovníci analyzují v akreditované laboratoři. Zjišťují v nich koncentraci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), mimo jiné také karcinogenního Benzo(a)pyrenu. Výsledky jsou základem pro přípravu akčního plánu vedoucího ke zlepšení kvality ovzduší obou krajů, dotčených měst a obcí. Zpracuje ho firma Bucek, s. r. o., partner projektu.

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského krajeCDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Na jaké zdroje znečistění ovzduší se měření zaměřilo?

Měření bylo primárně zaměřeno na lokální topeniště. Průběžné výsledky ukazují na jejich významný podíl na kvalitě ovzduší. Je to zřejmé z porovnání výsledků ze zimních období a letní odběrové kampaně, kdy se netopí. Na vybraných lokalitách byly kontinuálně měřeny také koncentrace plynných škodlivin. „Další činnosti, které nás nyní čekají, jsou analýza vzorků odebraných v průběhu letošní zimy a jejich vyhodnocení. Poslouží jako podklad pro zpracování zmíněných akčních plánů,“ vysvětluje Radek Vít z realizačního týmu projektu.

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského krajeCDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Spolupráce s obcemi byla bezchybná

V průběhu měření nedošlo k žádným komplikacím ani k poškození měřící a odběrové techniky potřebné pro úspěšné řešení projektu. Poděkování patří všem spolupracujícím obcím, které umožnily umístění našich měřících a odběrových zařízení, čímž napomohly ke zdárnému průběhu měřících a odběrových kampaní.

CDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského krajeCDV: Měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Prezentace předběžných výsledků měření

První výsledky měření jsme představili na poradě pracovníků obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina a Jihočeského kraje a o den později také pracovníkům obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje.

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu přiblížil přítomným motivaci řešitelského týmu, cíle projektu, kritéria výběru lokalit, vybraná města a obce, kde byla a budou realizována měření kvality ovzduší a odběry vzorků aerosolových částic. Představil také předběžné výsledky z některých měst a obcí.

Výběr lokalit

 • Velikost obce a města – počet obydlí
 • Kategorie vytápění a počet obydlí na tuhá paliva
 • Vliv velkého a středního zdroje znečišťování
 • Vliv silniční komunikace
 • Charakter okolí – zakřivení reliéfu (rovina/údolí/vrcholová poloha)
 • Zvláště chráněná území z pohledu ochrany přírody a krajiny
  • Chráněná oblast přirozené akumulace vod – 3 lokality
  • Chráněná krajinná oblast – 2 lokality
  • Evropsky významné lokality – 3 lokality
Celkem vybráno 120 obcí a měst
 • Jihomoravský kraj – 60 obcí a měst

  • 60 obcí měření PAU
   • Ve 4 obcích měření dalších znečišťujících látek
 • Kraj Vysočina – 60 obcí a měst

  • 60 obcí měření PAU
   • Ve 4 obcích měření dalších znečišťujících látek

CDV: Výběr lokalit pro měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského krajeCDV: Výběr lokalit pro měření škodlivin v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

Průběřné výsledky

Přehled koncentrací Benzo(a)pyrenu

 • Průměrné koncentrace Benzo(a)pyrenu získané z 6 měření na každé z lokalit
 • Srovnání s hodnotou imisního limitu pro Benzo(a)pyren – 1 ng·m⁻³

CDV: Průběřné výsledky měření koncentrací Benzo(a)pyrenu (Kraj Vysočina)CDV: Průběřné výsledky měření koncentrací Benzo(a)pyrenu (Kraj Vysočina)

CDV: Průběřné výsledky měření koncentrací Benzo(a)pyrenu (Jihomoravský kraj)CDV: Průběřné výsledky měření koncentrací Benzo(a)pyrenu (Jihomoravský kraj)

Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU)

 • Průměrné koncentrace sumy PAU získané z 6 měření na každé z lokalit

CDV: Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) (Kraj Vysočina)CDV: Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) (Kraj Vysočina)

CDV: Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) (Jihomoravský kraj)CDV: Přehled koncentrací sumy polyaromatických uhlovodíků (PAU) (Jihomoravský kraj)

Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀

 • Průměrné koncentrace aerosolových částic PM₁₀ získané z 6 měření na každé z lokalit

CDV: Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀ (Kraj Vysočina)CDV: Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀ (Kraj Vysočina)

CDV: Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀ (Jihomoravský kraj)CDV: Přehled koncentrací aerosolových částic PM₁₀ (Jihomoravský kraj)

Dílčí závěry

CDV: Vzorky filtrů se zachycenými škodlivinami v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského krajeCDV: Vzorky filtrů se zachycenými škodlivinami v ovzduší Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje

CDV: GC/MS analýza asfaltových směsí na obsah PAH/PAUCDV: GC/MS analýza asfaltových směsí na obsah PAH/PAU

Tisková zpráva podzim 2022

Příprava akčních plánů pro zlepšení stavu ovzduší.

Všechny dosud naměřené hodnoty prošly detailním odborným zpracováním. „Na základě zjištěných výsledků připravujeme akční plány, ve kterých městům a obcím navrhneme opatření ke zlepšení kvality ovzduší,“ doplňuje Jakub Bucek z firmy Bucek, s. r. o., která tuto expertní činnost provádí.

Kdy návrhy na opatření Jihomoravský kraj získá?

Akční plány budou zpracovány na konci roku 2023 a následně předány krajskému úřadu ke schválení tak, aby mohly být do konce řešení projektu zveřejněny. „Znečištění ovzduší karcinogenním benzo(a)pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší. Průběžné výsledky měření ukazují, že městské lokality s vysokým podílem centrálního zásobováním teplem vykazují nižší koncentrace než venkovské lokality s významným zastoupením spalování pevných paliv pro vytápění domácností. Informace z tohoto měření jsou důležité pro rozhodování o dalším zacílení podpory výměny starých nevyhovujících lokálních zdrojů tepla,“ uvedl Lukáš Dubec, statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí, a projektů participace a otevřenosti.

Kdy návrhy na opatření Kraj Vysočina získá?

Akční plány budou zpracovány na konci roku 2023 a následně předány krajskému úřadu ke schválení tak, aby mohly být do konce řešení projektu zveřejněny. „Je doloženo, že polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní látky, které vznikají nekvalitním spalováním jak v tepelných zdrojích, tak ve spalovacích motorech. Průběžné výsledky měření ukazují, že lokality s centrálním zásobováním teplem vykazují nižší koncentrace než venkovské lokality s individuálními zdroji tepla na pevná paliva. Informace z měření jsou důležité pro rozhodování o zacílení další podpory výměny starých lokálních zdrojů tepla,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí pan Ing. Pavel Hájek.

Kde se mohou občané již nyní dozvědět, jak dopadlo měření v jejich obci nebo u sousedů?

Na webových stránkách projektu www.monitoringpau.cz. Čtenáři zde najdou interaktivní mapu, na které mohou zjistit, kde aktuálně měření probíhá a nově zde také naleznou mapu s výsledky zimní etapy. „V mapě výsledků jsou jednotlivé body označující místo měření barevně rozlišeny podle průměrné koncentrace Benzo(a)pyrenu za měřené období. Po najetí kurzoru myši na konkrétní bod webové aplikace se zobrazí graf s výsledky,“ vysvětluje Roman Ličbinský, ředitel odborné divize z Centra dopravního výzkumu.

Narazili odborníci v obou kampaních na nějaké obtíže?

Zimní etapa měření proběhla bez potíží. To samé se dá říct i o končící letní etapě, kdy i přes značně proměnlivé počasí, vysoké teploty a bouřky vše proběhlo bez větších komplikací. „Co se týče součinnosti se starosty a zástupci obcí, spolupracovalo se nám velmi dobře, bez sebemenších potíží, jako při řešení zimní etapy. Všichni projevili vstřícný přístup i v průběhu dovolených a letních prázdnin,“ doplňuje Radek Vít, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu.

Bude měření probíhat i v dalších sezónách?

Měření kvality ovzduší budou pokračovat třetí etapou, která proběhne ve stejném období jako letošní zimní etapa, tedy od 18. ledna 2023. Měřené lokality zůstanou stejné jako v předešlých etapách. „Takto získáme přehled o rozdílech v kvalitě ovzduší v jednotlivých letech a ročních obdobích,“ uvádí Radek Vít.

Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!
Článek | Video

Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!

OMNIS - univerzální platforma pro vaši laboratoř. NIR spektroskopie, titrace a automatizace v jednom řešení.
Metrohm Česká republika
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!
Článek | Video

Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!

OMNIS - univerzální platforma pro vaši laboratoř. NIR spektroskopie, titrace a automatizace v jednom řešení.
Metrohm Česká republika
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!
Článek | Video

Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!

OMNIS - univerzální platforma pro vaši laboratoř. NIR spektroskopie, titrace a automatizace v jednom řešení.
Metrohm Česká republika
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!
Článek | Video

Připraveni na Good Vibes? Snažíte se být efektivnější? Máme pro vás řešení!

OMNIS - univerzální platforma pro vaši laboratoř. NIR spektroskopie, titrace a automatizace v jednom řešení.
Metrohm Česká republika
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.