ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Produkt
Laboratoře
Video
Logo of LinkedIn

Zpátky do minulosti: Reference Atomová spektrometrie ICP-OES

St, 13.12.2023
| Originální článek z: Altium/ChromAtoMol #4
Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací ICP-OES systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Video placeholder
 • Foto: Altium: Zpátky do minulosti: Reference Atomová spektrometrie ICP-OES
 • Video: Agilent Technologies: Meet the new Agilent 5800 and 5900 ICP-OES

Atomová spektrometrie

VaV centrum společnosti ASEKOL a. s.

Společnost ASEKOL a.s. je coby kolektivní systém zodpovědná v zastoupení dovozců a vývozců elektrozařízení za zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. V rámci své činnosti musí zajistit odpovídající zpracování a recyklaci tohoto druhu odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou jedním z nejkomplexnějších odpadů, co se týká materiálového složení. Mohou obsahovat až několik desítek různých typů materiálů, přičemž řada z nich je zařazena mezi tzv. kritické suroviny (např. kovy vzácných zemin). Kvalitního zpracování a recyklace lze dosáhnout jen díky přesným informacím o složení jednotlivých typů odpadů elektronických zařízení a o obsahu zájmových a nebezpečných látek v nich. Z tohoto důvodu bylo zřízeno VaV centrum, jehož cílem je navrhnout inovativní postupy pro lepší a kvalitnější zpracování elektroodpadu.

Toto centrum je vybaveno moderní technikou pro přípravu vzorků, chemickou analýzu a simulovanou recyklaci. Sekce pro chemickou analýzu je vybavena kombinací nejmodernějšího optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem Agilent 5100 SVDV a plamenovým atomovým absorpčním spektrometrem Agilent 240FS. Kombinace těchto spektrometrů umožňuje prvkovou analýzu velké škály vzorků v různě složitých matricích často s velmi nízkými detekčními limity. Pro nově vznikající odborné pracoviště je velmi důležitá snadná obsluha přístrojů a dobrá servisní i aplikační podpora a v tomto byla očekávání ASEKOLU splněna.

Altium: Markéta Bušinová, Kristýna Prokopová

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Chemické laboratoře Geologického ústavu AV ČR, v.v.i., se zaměřují na analýzu pestré škály geologicky a environmentálně relevantních vzorků. Díky tomu, že se jedná o výzkumné pracoviště, jsou kladeny nároky na flexibilitu prováděných analýz. Jako typické vzorky jsou analyzovány různé druhy přírodních vod (srážkové vody na volné ploše, podkorunové srážky, povrchové vody, půdní vody atd.), technikami výluhů se stanovují parametry půd, provádějí se analýzy hornin a minerálů rozložených směsí kyselin či tavením. Okruh zájmových prvků je díky rozličnému zaměření uživatelů na ústavu rovněž velmi široký, pokrývá většinu prvků periodického systému od základních makroelementů (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na) až ke stopovým a ultrastopovým prvkům (As, Cd, Pb, Se, Tl, vzácné zeminy).

Právě z důvodu veliké variability v oblasti typů vzorků, stanovovaných prvků, charakteru matric a rozsahu koncentrační škály bylo nutno pracoviště vybavit přístrojem vysoce spolehlivým a přitom univerzálním a dostatečně tvárným v ruce operátora. Tyto požadavky optimálně splnil ICP-OES Agilent 5100 SVDV, který se od samého počátku roku 2015 plně osvědčil v běžném provozu a nezřídka se ukázal být výhodnějším řešením předkládaných analytických problémů nežli například ICP-MS.

Altium: RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D., RNDr. Jan Rohovec, Ph.D.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. úspěšně navázala na dlouholetou tradici významné české laboratoře Ecochem a v současné době zaujímá vedoucí pozici na českém trhu. Tým kvalifikovaných a zkušených expertů spolu s nejmodernějším přístrojovým vybavením je schopen dynamicky reagovat na individuální potřeby klientů. Dlouholetá zkušenost na trhu umožňuje efektivně řešit rozsáhlé projekty. Zároveň zázemí silné nadnárodní společnosti dovoluje pravidelně investovat do nového vybavení a informačních technologií, zlepšovat systém zabezpečení kvality a zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Základním posláním společnosti ALS je: „Pomáhat našim klientům kvalifikovaně a informovaně rozhodnout tím, že poskytujeme spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data“.

Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES Agilent Technologies 5100 SVDV series byl instalován v říjnu 2015 a je využíván primárně pro analýzu kovů v environmentálních vzorcích, jako jsou různé typy vod a zemin. Tento systém doplňuje své dva předchůdce, axiální systém 720 series a radiální systém 725 series; společně s dalším systémem ICP-OES 5110 series, který bude instalován v letošním srpnu, je tak schopen efektivně analyzovat velké množství vzorků. Nově dodaný systém bude zaměřen na stanovení kovů, hlavně sodíku v potravinových vzorcích a ve vzorcích farmaceutického průmyslu.

Altium: Ing. Jan Marek (HPST), Ing. Jitka Hejdrychová

Altium International: ALS Czech Republic - Agilent 5100 ICP-OES (Ing. Jan Marek (HPST), Ing. Jitka Hejdrychová)

Státní veterinární ústav Jihlava

Laboratoře SVÚ Jihlava se zabývají komplexní chemickou a bakteriologickou analýzou krmiv, potravin, vod a vyšetřováním zdraví a chorob zvířat.

Na počátku roku 2015 byl v rámci modernizace přístrojového vybavení zakoupen nový atomový emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 5100 ICP-OES. Laboratoř jej využívá pro stanovení minerálních látek a ostatních prvků ze skupiny kovů v potravinách a krmivech. Dodaný model umožňuje současná měření axiálního a radiálního měření (SVDV). Toho je s výhodou využito při analýze komplexních matric krmiv a potravin, kde je běžné měření stopových prvků v matricích s vysokým obsahem alkalických kovů. Díky SVDV je možné navýšení kapacity proměřených vzorků, jelikož analýza zabere v porovnání s klasickými ICP-OES méně času a je tak dosaženo lepší ekonomiky na jednotkovou analýzu a celkových provozních úspor.

Laboratoře SVÚ Jihlava patří mezi akreditovaná prvotřídní pracoviště ve svém oboru a to nejen díky špičkové moderní technice, ale také díky svému širokému know-how a osobnímu lidskému přístupu.

Altium: Ing. Jan Marek (HPST), Ing. Helena Čurdová

Přehled nejnovější literatury pro ICP-OES v knihovně LabRulezICPMS

 • WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods (Postery | 2023)

 • WCPS: Elemental Analysis of Brine Samples used for Lithium Extraction (Postery | 2023)

 • Determination of Elemental Impurities in Silicon-Carbon Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Determination of Metals in Recycled Li-ion Battery Samples by ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Elemental Analysis of Intermediate Feedstock Chemicals for Li-Ion Batteries (LIBs) by ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • ICP-OES Analysis of Titanium Dioxide in Foods Prepared with a One-Step Digestion (Aplikace | 2023)

 • ICP-OES Analysis of Phosphorus in Soils Extracted using the Lancaster Leachate Method (Aplikace | 2023)

 • ICP-OES Analysis of Nutrient Elements for Labeling Compliance of Dietary Food Supplements (Aplikace | 2023)

 • Innovative Freeform Optical Design Improves ICP-OES Speed and Analytical Performance (Technické články | 2023)

 • A Practical Guide To Elemental Analysis of Lithium Ion Battery Materials Using ICP-OES (Příručky | 2023)

 • Determination of Elemental Impurities in Lithium Hydroxide Using ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Determination of Trace Metal Impurities in High Purity Aluminum Nitrate using ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Determination of Elemental Impurities in Copper Sulfate using ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Determination of Elemental Impurities in Copper Sulfate using ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Assessing the Platinum Group Metal Content in Car Catalyst Recycling Materials by ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • Assay of Alkali Metals in Pegmatite and Spodumene Ores by ICP-OES (Aplikace | 2023)

 • A Buyer’s Guide to Elemental Analysis Instrumentation for Unearthing Battery Minerals (Příručky | 2023)

 • ICP-OES Analysis of Nutrient Elements in Dietary Supplements for Accurate Product Labeling (Aplikace | 2023)

 • Fast Analysis of Environmental Samples using an Agilent ICP-OES and an ESI prepFAST autodilutor (Aplikace | 2023)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.